Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

Št. 430-0007/2016-3 Ob-2268/17, Stran 1321
Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, objavlja na osnovi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter sklepa 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji z dne 28. 3. 2017, št. sklepa 13.1
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nedokončanega stanovanja na parc. št. *33/1 v k.o. 921-Rečica ob Savinji
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, tel. 03/839-18-30, e-mail: tajnistvo@obcina-recica.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Stanovanjski prostor v III. etaži, v stavbi št. 310, v izmeri 149,60 m2, na naslovu Rečica ob Savinji 61, 3332 Rečica ob Savinji, na parc. št. *33/1 k.o. 921-Rečica ob Savinji, ki še ni vpisano v etažno lastnino, po elaboratu Desanke Ramšak z dne 28. 10. 2016 pa bo imel predviden ID znak 921-310-3. Prostor je v podaljšani III. gradbeni fazi. Možno ga je uporabiti za izvedbo enega ali dveh stanovanj poljubnih velikosti. Stavba je obnovljena v letih 2015–2016. Obnova je celovita in vključuje strojne in elektro instalacije, fasado, stavbno pohištvo, ostrešje in streho ter izolacije. V neposredni bližini sta zagotovljeni dve parkirni mesti za osebna vozila.
K stanovanju pripada tudi sorazmerni del oziroma pravica uporabe stopnišča in kotlovnice.
Predmet prodaje je bremen prost.
Pri parc. št. *33/1 k.o. 921-Rečica ob Savinji je vpisana služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja, obnove cestnega ter vodovodnega omrežja, v korist Občine Rečica ob Savinji, ID omejitve 14396857.
Izhodiščna cena je 367,65 EUR/m2, brez davka.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja.
IV. Pogoji prodaje:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe.
2. Nakup se vrši po načelu videno-kupljeno.
3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene, torej 5.500,00 €, na transakcijski račun Občine Rečica ob Savinji, št. SI56 0140 9010 0020 992 pri UJP Žalec.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izklicne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– davčno številko oziroma ID številko za DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje;
– številko računa ponudnika za vrnitev plačane varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
5. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
V. Postopek zbiranja ponudb in kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet razpisa, oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni in izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija za oceno ponudb:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločila Komisija za oceno ponudb. Odločitev komisije je dokončna.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v 15 dneh po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži varščino in se šteje, da je kupec odstopil od pogodbe.
Celotno kupnino mora izbrani ponudnik oziroma kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe na TRR Občine Rečica ob Savinji, št. SI56 0140 9010 0020 992 pri UJP Žalec. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe posebnega postopka.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov bo Občina Rečica ob Savinji kupcu izročila originalni izvod prodajne pogodbe sposoben za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime izbranega ponudnika.
Davek, stroški sestave in notarske overitve pogodbe, stroški izvedbe pogodbe v zemljiško knjigo in ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastninske pravice bremenijo kupca.
VI. Ostale določbe
Prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
Občina Rečica ob Savinji lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
VII. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja v k.o. 921-Rečica ob Savinji – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naslov oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno dne 5. 6. 2017 do 12. ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 5. 6. 2017 ob 13.30, v prostorih Občine Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na tel. 03/839-18-30. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Oglas je objavljen tudi na spletni strani: http://www.obcina-recica.si/.
Občina Rečica ob Savinji 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti