Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

Ob-2260/17, Stran 1315
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi določil 21. in 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU – 1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in določil 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja
javno dražbo 
za prodajo premičnine 
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je premičnina, ki v naravi predstavlja pet med seboj poveznih kontejnerjev na lokaciji Linhartova 51 v Ljubljani, stoječi na parceli št. 1349/7 k.o. Bežigrad. Čez kontejnerje je izvedena lesena dvokapna konstrukcija, krita s salonitom. Notranjost je obdelana z gips ploščami, vgrajeno je PVC stavbno pohištvo. Po tleh je položena PVC talna obloga, na stropu so vgrajene neonske luči, izvedene so elektroinstalacije, vodovodnih instalacij ni. Objekt tvori pet med seboj povezanih kontejnerjev vsak dimenzije 2,40 m x 6,00 m, skupno torej 12,00 m x 6,00 m oziroma 72 m2. Kontejnerje je potrebno razstaviti in odpeljati, pri tem je potrebno demontirati streho in biti previden pri razdiranju kontejnerjev, saj so notranji kontejnerji brez stranic, obstajajo zgolj zunanje stene.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena je enaka ocenjeni vrednosti 3.750,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja je 100,00 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Poleg tega bo moral kupec plačati še DDV.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča v sejni sobi v 2. nadstropju Orhideje, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana, v ponedeljek, dne 5. junija 2017, ob 12. uri.
6. Višina varščine: višina varščine je 375,00 EUR in jo je potrebno vplačati na račun Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča št. SI56 0110 0603 0278 088 pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni dražbi. Če uspeli dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se mu varščina zadrži.
7. Dodatne informacije in ogled predmeta javne dražbe: razstavitev in odvoz kontejnerjev se mora izvršiti v 15 dneh po plačilu kupnine. Dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe so objavljene na spletni strani organizatorja javne dražbe www.uri-soca.si, za dodatne informacije se obrnite na Damijana Vodnjova, tel. 01/47-58-199, e-mail: damijan.vodnjov@ir-rs.si. Ogled kontejnerjev bo možen do dne 10. 5. 2017 po predhodni najavi.
8. Opozorilo: organizator javne dražbe lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim dražiteljem brez odškodninske odgovornosti. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki premičnin. Fizične osebe morajo imeti kopijo osebnega dokumenta s sliko in potrdilo o vplačani varščini, predstavniki pravnih oseb, ki niso zakoniti zastopniki, pa poleg tega še pooblastilo za sodelovanje na dražbi. Overovitev pogodbe plača organizator javne dražbe, vse ostale stroške (DDV, razdiranje, odvoz in drugo) plača kupec. Premičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti