Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

Št. 4300-8/2017-20 Ob-2301/17, Stran 1311
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017
1. Pravna podlaga: Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, v nadaljnjem besedilu: ZJF), Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017, Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718, Uradni list RS, št. 80/16), Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16), Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, z dne 26. 6. 2014, v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU), Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014), Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16).
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju.
Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na:
i. spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na območju,
ii. ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest,
iii. prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
iv. spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in /ali neopredmetena osnovna sredstva pri:
i. vzpostavitvi nove poslovne enote,
ii. širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
iii. diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
iv. bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.
Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem problemskem območju:
i. Maribor s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi) ali
ii. Pokolpje (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali
iii. Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora znašati najmanj 500.000,00 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 1.000.000,00 evrov.
4. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, tj. vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti in:
– so na dan objave javnega razpisa vsaj osemnajst (18) mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje,
– na dan objave javnega razpisa poslujejo in imajo vsaj šest mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju,
– so na dan objave javnega razpisa registrirana za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet začetne investicije,
– bodo poslovala ter izvajala projekt začetne investicije na upravičenem območju vsaj do zaključka vseh obveznosti, ki bodo izhajale iz sklenjene pogodbe,
– bodo najmanj tri leta (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma pet let (če gre za veliko podjetje) po zaključku investicije vsaj ohranila obstoječa delovna mesta oziroma število zaposlenih.
Za opredelitev podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne izpolnjuje vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne sklene, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, ministrstvo odstopi od pogodbe, upravičenec pa je dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1 Upravičeni prijavitelji
1. Prijavitelj ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, likvidacije ali izbrisa brez likvidacije.
2. Prijavitelj ni v težavah, ne prejema in tudi ni v postopku pridobivanja državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, Uradni list RS, št. 5/17 ter 18. točka 2. člena Uredbe 651/2014/EU).
3. Prijavitelj ni v položaju insolventnosti kot izhaja iz 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C).
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
5. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge.
6. Niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (SPS, SPIRIT, Slovenski regionalno razvojni sklad) ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
7. Prijaviteljeve dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči.
8. Glede prijavitelja v razmerju do ministrstva ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Dejanski lastnik/i prijavitelja ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma kot jih opredeljuje Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).
10. Prijavitelj ne sme delovati oziroma investicija, ki jo želi izvesti ne sme soditi v:
a. sektor ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000,
b. sektor primarne kmetijske proizvodnje, kot je opredeljen v Prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
c. sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v naslednjih primerih:
a. kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; ali 
b. kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
d. premogovništvo po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov,
e. sektorje jeklarstva, premogovništva, ladjedelništva, sintetičnih vlaken, v prometni sektor in povezano infrastrukturo, proizvodnjo in distribucijo energije ter energetsko infrastrukturo.
11. Pomoč ni dovoljena:
a. za prijavitelja, ki je prenehal z enako ali podobno dejavnostjo v EGP v dveh letih pred oddajo vloge za regionalno pomoč za naložbe, ali ki ima v trenutku oddaje vloge za pomoč konkretne načrte za prenehanje s takšno dejavnostjo v obdobju do dveh let po dokončanju začetne naložbe, za katero je bila zaprošena pomoč, na zadevnem območju; prenehanje dejavnosti se ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08),
b. za prijavitelja, ki je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s kupnim trgom EU,
c. kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
d. za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
e. za prijavitelja, ki z osebnim delom samostojno opravlja umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan,
f. za prijavitelja, ki opravlja samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu z zakonom,
g. za prijavitelja, ki opravlja duhovniško oziroma drugo versko službo,
h. za prijavitelja, ki opravlja odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom,
i. za prijavitelja, ki ustvari večino prihodkov s področja trgovine,
j. za prijavitelja, ki je v javni lasti; za prijavitelja v javni lasti se štejejo podjetja, ki so v večinski lasti države ali lokalnih skupnosti.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
5.2. Upravičeni projekti
Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo, z enim projektom. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpis le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge vseh prijaviteljev – med seboj povezanih podjetij zavržene. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, njihovih sorodnikov do vključno drugega kolena ali njihovih zakonskih oziroma izven zakonskih partnerjev.
Za opredelitev povezanega podjetja se upoštevajo določila 3. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF.
Do sredstev na tem javnem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki še nima pravnomočne odločbe iz preteklih razpisov za sofinanciranje začetnih investicij podjetij na območju Pokolpja, Maribora s širšo okolico ali Hrastnika, Radeč in Trbovelj.
Upravičeni projekti so tisti:
a. ki so skladni s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa,
b. kjer gre za začetno investicijo kot je definirana v prvem odstavku poglavja 3.2. Predmet javnega razpisa,
c. ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge na javni razpis, investicija pa bo zaključena najkasneje do 30. 10. 2017, ko je zadnji rok za posredovanje zahtevkov za izplačilo,
d. ki zagotavljajo v treh letih (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za veliko podjetje) po zaključku projekta vsaj ohranitev (če ne povečanje) obstoječih delovnih mest oziroma števila zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur razvidno iz izkaza poslovnega izida (šteto od 31. 12. 2016),
e. ki se bodo izvajali na upravičenem območju, kot je definirano v drugem odstavku poglavja 3.2. Predmet javnega razpisa,
f. ki so v celoti pripravljeni za izvedbo in imajo skupaj s predvidenimi nepovratnimi sredstvi, zagotovljena sredstva za kritje finančne konstrukcije za izvedbo projekta in zagotovljena sredstva za financiranje, dokler ne bodo nakazana nepovratna sredstva,
g. za izvedbo katerih imajo prijavitelji pridobljena že vsa ustrezna dovoljenja in soglasja,
h. ki se bodo izvajali v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka niso upravičeni projekti:
a. ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti igralniško koncesijo,
b. ki imajo negativne vplive na varstvo okolja in ukrepi za omilitev le-teh niso predvideni,
c. za katere so se aktivnosti (v smislu izdaje naročilnic, podpisovanja pogodb,..) začele že pred oddajo vloge,
d. ki so že prejeli državno pomoč za stroške s katerimi podjetje kandidira za sredstva na tem razpisu in bi z dodeljeno pomočjo presegli najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja določeno v Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16),
e. ki bi jih prijavitelji lahko izvedli brez državne pomoči,
f. nadomestne naložbe,
g. s področja trgovine,
h. ki niso celoviti oziroma celovitosti projekta ni moč razbrati iz prejete dokumentacije.
6. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija), ki jo s sklepom imenuje minister ali od njega pooblaščena oseba.
Popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje razpisa in bodo skladne s predmetom, namenom in cilji razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi meril.
Vse ocenjene vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči vsaj 50 točk.
Strokovna komisija bo pripravila za vsako problemsko območje poseben seznam prijaviteljev (za območje Maribora z okolico, za območje Pokolpja ter za območje Hrastnik, Radeče in Trbovlje), na osnovi katerih se bodo razpisana sredstva dodelila najprej vlogam, ki bodo na podlagi meril iz poglavja 2.20. razpisne dokumentacije ocenjene z višjim številom točk, do porabe sredstev.
Če pride do ostanka sredstev na posameznem upravičenem območju se ostanek/ostanki seštejejo in dodelijo projektom, ki bodo na podlagi meril iz poglavja 2.20. razpisne dokumentacije ocenjeni z višjim številom točk (ne glede na to na katerem upravičenem območju se bo projekt izvajal), do porabe sredstev. Če sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje v obsegu kot ga je v vlogi predvidel prijavitelj, ostanejo sredstva neporabljena.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
Št. točk
1
Bonitetna ocena
30
2
Število zaposlenih
10
3
Zgodovina financiranja
5
4
Inovativnost
6
5
Število novo ustvarjenih delovnih mest
30
6
Namen investicije
10
7
Vpliv na okolje
5
8
Tehnologija
10
9
Skladnost poslovnega načrta s cilji začetne investicije
5
10
Trajnostna naravnanost investicijskega projekta
5
11
Uvrstitev na obmejno problemsko območje
11
SKUPAJ
127
Maksimalno možno število točk je 127.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v točkah 2.19. in 2.20. razpisne dokumentacije.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 3.000.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki PP 989110 Dodatni ukrepi za problemska območja za leto 2017.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskem letu 2017.
Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2017 znaša na upravičenem problemskem območju:
– Maribora s širšo okolico 1.000.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Maribora,
– Pokolpja 1.000.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Pokolpja in
– Hrastnik, Radeče in Trbovlje 1.000.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Hrastnika, Radeč in Trbovelj.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa je proračunsko leto 2017.
Projekt mora biti zaključen najkasneje 31. 12. 2017. Do takrat mora biti zaključena investicija in realizirane vse nove zaposlitve.
Skrajni rok za izstavitev zahtevka je 30. 10. 2017.
Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do najkasneje 30. 10. 2017.
10. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:
– nakup novih strojev in opreme,
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
– nakup objektov.
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:
– 45% vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
– 35% vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
– 25% vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 16. 6. 2017.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v točki 2.12. razpisne dokumentacije.
Rok za dospetje vloge z vso zahtevano dokumentacijo na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 16. 6. 2017, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu poglavjem 2.11. Način prijave in razpisni rok, razpisne dokumentacije in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – večje začetne investicije na problemskih območjih 2017« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva predvidoma 20. 6. 2017.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne vloge, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog bo določila strokovna komisija (največ 15 dni). Vloga, ki ne bo ustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
Nepravilno označene ter nepravočasno prispele vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno in ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni z vročitvijo sklepa v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva za podpis pogodbe na poziv ne bo odzval, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočili izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
15. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji lahko interesenti zahtevajo le pisno, po elektronski pošti, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, z obveznim sklicem na številko: »4300-8/2017«.
Vprašanja morajo na elektronski naslov prispeti najkasneje do 9. 6. 2017, do 10. ure. Ministrstvo bo, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno, javno objavilo odgovor najkasneje 12. 6. 2017 do 15. ure. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/, zato pri postavljanju vprašanj ne razkrivajte morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti