Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

Ob-2246/17, Stran 1308
Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 39/15 z dne 5. 6. 2015) ter Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83-3593/16 z dne 23. 12. 2016) objavlja
razpis 
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje v letu 2017
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje nabave malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) za komunalne odpadne vode do 50 PE (v nadaljevanju PE).
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje MKČN za komunalne odpadne vode na območju Mestne občine Celje. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2017 v višini 5.900,00 EUR. Sofinanciralo se bo do 50 % investicije. DDV ni predmet sofinanciranja.
2. Upravičenci
Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo:
– fizične ali pravne osebe za nepremičnino, ki stoji na območju Mestne občine Celje, ter so nakupili in vgradili MKČN od 11. 11. 2016 ali pa jo bodo vgradili do 15. 11. 2017.
3. Pogoji:
– MKČN mora biti na delu območja Mestne občine Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije za območje Mestne občine Celje ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja;
– MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Mestni občini Celje, vendar mora biti na podlagi soglasja javnega podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o. razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;
– da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967 ali da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje;
– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem načrtujejo postavitev MKČN;
– čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo ali gradili priključni kanal, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem;
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen;
– ne velja za nove gradnje.
4. Tehnične zahteve
Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:
V primeru, da je MKČN gradbeni proizvod:
– mora biti izdelana v skladu z enim od standardov SIST EN 12566-1 do SIST EN 12566-5 iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN;
– mora imeti opravljene prve meritve in izdelano pozitivno Poročilo o prvih meritvah za MKČN, iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje MKČN v skladu z določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN. Poročilo o prvih meritvah za MKČN je dolžan upravičenec dostaviti v roku 3–9 mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave;
– mora imeti izjavo o skladnosti izdelka, da ustreza standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov.
V primeru, da MKČN ni gradbeni proizvod (npr. rastlinske čistilne naprave):
– če MKČN ni skladna s standardi iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN in nima izjave o skladnosti, mora imeti izdelano pozitivno Poročilo o prvih meritvah za MKČN, ki ga je upravičenec dolžan dostaviti v roku 3–9 mesecev po vgradnji MKČN.
Na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva je objavljen informativni seznam nekaterih MKČN, ki izpolnjujejo kriterije: http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva.
III. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Obrazci in priloge naj bodo zloženi po vrstnem redu, kot je navedeno v navodilu. Razpisna dokumentacija bo na razpolago od dneva objave javnega razpisa na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje in na spletnih straneh Mestne občine Celje (www.celje.si) rubrika Mestna občina – javna naročila in razpisi.
IV. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dalje.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, do 9. 6. 2017.
Vlogo pošlje v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis male čistilne naprave 2017«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.
V. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla najkasneje do 13. 6. 2017. Vloge bo komisija obravnavala do 14. 6. 2017. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan v roku osem dni od odpiranja vlog, da jo dopolni. Vloga se bo štela za prispelo z dnem prispetja dopolnitve. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. V primeru, da bo razpisanih sredstev manj kot sredstev zahtevanih v vlogah, bodo imele prednost vloge, iz katerih bo razvidno, da se MKČN gradi za več stanovanjskih enot skupaj. V primeru, da bo vrednost še vedno presegala razpoložljiva sredstva, pa bodo imeli prednost vlagatelji, ki imajo v objektu, za katerega prijavlja sofinanciranje MKČN, stalno prebivališče. Če bo število takšnih vlog še vedno presegalo razpoložljiva sredstva proračuna, se bo upošteval vrstni red prispelih vlog.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbo v roku petnajst dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdani odločbi in predloženih dokazilih (računi, potrdila o plačilu računov) o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Dokazila se bodo obravnavala enkrat mesečno do 10. v mesecu.
Dokazila o dokončani investiciji (računi in dokazila o plačilu računov) se morajo predložiti najkasneje do 10. 11. 2017, poročilo o opravljenih prvih meritvah pa v roku 3–9 mesecev po vgradnji MKČN.
VI. Nadzor in sankcije
Skrbnik proračunske postavke je odgovorna oseba za vodenje vseh postopkov v zvezi z javnim razpisom.
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja komisija, imenovana s strani pooblaščene osebe.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti