Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

Ob-2245/17, Stran 1307
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža (Uradni list RS, št. 71/07), Pogojev in meril za vrednotenje programov organizaciji in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža, Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16, 18/17) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13), objavlja Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža
javni razpis 
za financiranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža za leto 2017
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža v višini 10.070,00 EUR iz proračunske postavke 18023.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci programov: organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti, ter interesnih in stanovskih dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini Straža,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti, imajo lahko sedež tudi izven območja Občine Straža, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Straža,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
4. V letu 2017 bomo sofinancirali naslednje programe:
– programi neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti,
– programi vseh ostalih neprofitnih izvajalcev, ki imajo svoj sedež v Občini Straža,
– programi organizacij, društev, združenj in zvez, ki imajo svoj sedež izven območja Občine Straža.
Kulturna in športna društva ne morejo sodelovati na tem razpisu. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu 2017.
5. Predložitev vloge
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, označeni z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje humanitarnih, stanovskih in interesnih dejavnosti 2017«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za oddajo vlog je 12. 6. 2017. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele do 12. 6. 2017 na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Vloga poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem roku, vključno do zadnjega dne (poštni žig, 12. 6. 2017). Osebno oddana vloga se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno na naslovu Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, do 13. ure, 12. 6. 2017.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.
6. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 15. 6. 2017 in ne bo javno. Vloge prispele na javni razpis, odpira in obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju Komisija). V kolikor bo Komisija ugotovila, da je vloga nepopolna in nerazumljiva, bo pozvala vlagatelja, da v osmih dneh odpravi pomanjkljivosti oziroma, da vlogo ustrezno dopolni.
Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba na župana, in sicer v 15 dneh od prejema sklepa. V pritožbi mora vlagatelj opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo.
Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
7. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite pri Andreji Kren, tel. 07/38-48-550, e-pošta andreja.kren@obcina-straza.si.
Javni razpis je objavljen na oglasni deski, spletni strani Občine Straža, lokalnemu časopisu Stražan ter Uradnem listu RS.
Občina Straža 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti