Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

Ob-2244/17, Stran 1306
Na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Straža (Uradni list RS, št. 66/07), Meril in kriterijev za vrednotenje programov na področju kulture v Občini Straža, Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16, 18/17) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13), objavlja Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža
javni razpis 
za financiranje kulturnih programov v Občini Straža za leto 2017
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih programov v Občini Straža v višini 17.119,00 EUR iz proračunske postavke 18007 sofinanciranje programov društev na področju kulture in 18043 Kulturne prireditve.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci kulturnih programov:
– društvo, ki ima registrirano kulturno dejavnost,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot, ter so njihovi kulturni programi v interesu občine in so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini Straža,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da izvajajo programe kulture, ki so vključeni v občinski kulturni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske (sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članih in imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva (velja za društva) ter da delujejo v skladu z zakonom,
– da občini redno posredujejo podatke o članstvu, poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih, plan načrtovanih aktivnosti ter evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
4. V letu 2017 bomo sofinancirali naslednje programe:
– ljubiteljska kulturna dejavnost (redna dejavnost društva, sofinanciranje pevskih zborov, glasbene dejavnost, sofinanciranje gledaliških, lutkovnih, recitacijskih, folklornih, plesnih, likovnih in fotografskih skupin, sofinanciranje likovne kolonije, kulturne prireditve v občini),
– strokovno izpopolnjevanje kadrov.
Kulturna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnih programov. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu 2017.
5. Predložitev vloge
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, označeni z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Straža za leto 2017«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za oddajo vlog je 12. 6. 2017. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele do 12. 6. 2017 na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Vloga poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem roku, vključno do zadnjega dne (poštni žig, 12. 6. 2017). Osebno oddana vloga se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno na naslovu Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, do 13. ure, 12. 6. 2017.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.
6. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 15. 6. 2017 in ne bo javno. Vloge prispele na javni razpis, odpira in obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju Komisija). V kolikor bo Komisija ugotovila, da je vloga nepopolna in nerazumljiva, bo pozvala vlagatelja, da v osmih dneh odpravi pomanjkljivosti oziroma, da vlogo ustrezno dopolni.
Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba na župana, in sicer v 15 dneh od prejema sklepa. V pritožbi mora vlagatelj opredeliti razloge zaradi katerih vlaga pritožbo.
Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
7. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite pri Andreji Kren, tel. 07/38-48-550, e-pošta andreja.kren@obcina-straza.si.
Javni razpis je objavljen na oglasni deski, spletni strani Občine Straža, lokalnemu časopisu Stražan in v Uradnem listu RS.
Občina Straža 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti