Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

Ob-2243/17, Stran 1305
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 45/99, 113/07 in 71/08), Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža (Uradni list RS, št. 66/07, 51/10 in 29/11), Pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini Straža, Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16, 18/17) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) in Letnega programa športa v Občini Straža za leto 2017, objavlja Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža
javni razpis 
za financiranje programov športa v Občini Straža za leto 2017
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov športa Občini Straža v višini 46.322,00 EUR, iz proračunske postavke 18027.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:
– registrirana športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
– da imajo sedež v Občini Straža,
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
– da izvajajo program športne aktivnosti, ki so vključene v občinski športni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene programe zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članih, registriranih tekmovalcih in imajo urejeno, dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva ter da delujejo v skladu z zakonom,
– da občini redno posredujejo podatke o članstvu, poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa,
– izvajati morajo programe, ki so v letnem programu športa,
– aktivno morajo skozi vse leto sodelovati in doprinesti k razvoju športnih programov,
– skrbeti oziroma zagotavljati morajo, da se v njihove programe vključuje čim več občanov občine,
– skrbeti morajo za športno vzgojo občanov Občine Straža,
– v tekočem letu morajo za občane na domačem področju organizirati enkrat letno predstavitev oziroma prireditev,
– skozi vse leto morajo upravičenci sodelovati z občino in pomagati pri organizaciji dogajanj, ki jih organizira občina,
– redno morajo poročati o svojih dejavnostih občini in pošiljati članek za objavo v občinskem glasilu Stražan.
4. V letu 2017 bomo sofinancirali naslednje vrste in dejavnosti opredeljene v letnem programu športa v Občini Straža.
Zap. št.
Nameni po merilih 
ZNESEK v €
za leto 2017
I.
Športna vzgoja otrok in mladine 
11.824,00
II.
Kakovostni šport 
15.464,00
III.
Vrhunski šport
5.547,00
IV.
Športna rekreacija – rekreativna dejavnost odraslih
7.492,00
V.
Športne prireditve
5.995,00
Skupaj za razpis
46.322,00
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa športa. Izbrane programe športa bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža in letnega programa športa v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov športa v letu 2017.
5. Predložitev vloge
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, označeni z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Straža za leto 2017«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za oddajo vlog je 12. 6. 2017. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele do 12. 6. 2017 na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Vloga poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem roku, vključno do zadnjega dne (poštni žig, 12. 6. 2017). Osebno oddana vloga se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno na naslovu Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, do 13. ure, 12. 6. 2017.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.
6. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 15. 6. 2017 in ne bo javno. Vloge prispele na javni razpis, odpira in obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju Komisija). V kolikor bo Komisija ugotovila, da je vloga nepopolna in nerazumljiva, bo pozvala vlagatelja, da v osmih dneh odpravi pomanjkljivosti oziroma, da vlogo ustrezno dopolni.
Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba na župana, in sicer v 15 dneh od prejema sklepa. V pritožbi mora vlagatelj opredeliti razloge zaradi katerih vlaga pritožbo.
Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
7. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite pri Andreji Kren, tel. 07/38-48-550, e-pošta andreja.kren@obcina-straza.si.
Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS, na oglasni deski, spletni strani Občine Straža ter lokalnemu časopisu Stražan.
Občina Straža 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti