Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

Ob-2242/17, Stran 1304
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), v povezavi s 7. členom Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 66/16) in 7. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB) Občina Ivančna Gorica objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ivančna Gorica 
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, tel. 01/78-12-100, telefaks 01/78-12-120, matična številka: 5886244, ID za DDV: SI 44105487, transakcijski račun: 01239-0100002162.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 66/16).
3. Predmet javne službe: je izbira izvajalca za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ivančna Gorica.
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali skladno s predpisi,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
4. Območje izvajanja javne službe: Občina Ivančna Gorica.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje petih let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki podpišeta koncesijsko pogodbo.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– izpolnjuje pogoje, določene v pravnih aktih, ki urejajo zaščito, pomoč in nastanitev zapuščenih živali;
– je kadrovsko, organizacijsko in tehnično sposobna izvajati koncesijsko dejavnost;
– predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program zavetišča;
– ima najmanj triletne izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi;
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije oziroma izkaže finančno sposobnost;
– da izpolnjuje dodatne pogoje vsebovane v tem javnem razpisu.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena (tudi oddaljenost ponudnika (sedeža zavetišča za zapuščene živali) od sedeža naročnika),
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost kandidata,
– predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali,
– dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi v zadnjih dveh letih (št. referenc),
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
Merila in točkovanje sta podrobneje določena in obrazložena v razpisni dokumentaciji.
8. Način financiranja javne službe: javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Ivančna Gorica.
9. Način plačila koncesionarja: način plačila se določi s koncesijsko pogodbo.
10. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis
Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije. Prijava mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente in dokazila.
Prijava na razpis je popolna, če vsebuje:
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 7 razpisne dokumentacije (Pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov),
– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali (oziroma fotokopijo odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija),
– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali,
– fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali,
– fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča,
– potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke,
– fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja storitev oskrbe zapuščenih živali.
11. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 14. dan od objave v Uradnem listu RS do 10. ure. Prijave se sprejemajo na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.
Prijava je pravočasna, če do 10. ure prispe po pošti, oziroma je osebno oddana na Občino Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Prepozno prejete prijave se ne bodo upoštevale.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov koncendenta: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije.
Javno odpiranje ponudb bo 14. dan od objave v Uradnem listu RS, ob 10.30, v sejni sobi Občine Ivančna Gorica. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb. V primeru, da zastopa ponudnika zakoniti zastopnik, pooblastilo ni potrebno, ampak mora predložiti ustrezni osebni dokument.
11. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Prijave, ki niso prispele pravočasno in prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene, pristojni organ s sklepom zavrže.
Prijavitelji morajo skladno z razpisno dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne reference in druga dokazila iz katerih izhaja usposobljenost prijavitelja.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku izvede pogajanja.
Komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan, bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloči župan. Zoper dokončno odločbo o izbiri je mogoče začeti upravni spor.
Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru, je trideset dni po preteku roka iz prejšnjega poglavja tega razpisa.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
12. Informacije in razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na:
– spletni strani Občine Ivančna Gorica www.Ivančna-Gorica.si in
– na vložišču Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.
Dodatne informacije so v času objave razpisa na voljo vsak delovni dan v času uradnih ur.
Kontaktna oseba: Marija Okorn, tel. 01/78-12-112, elektronski naslov: marija.okorn@ivancna-gorica.si.
Občina Ivančna Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti