Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

Št. 430-33/2017 Ob-2241/17, Stran 1303
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis 
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč 
Zaporedna št. 1
Parc. št. 6/5 v izmeri 632 m2, k.o. 586 – Podigrac, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev, izklicna cena za nepremičnino znaša 17.733,92 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 161,66 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena z zakupom do 31. 12. 2017.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 531/5, v izmeri 2355 m2, parc. št. 532/5, v izmeri 1288 m2 in parc. št. 534/6, v izmeri 975 m2, vse k.o. 1938 – Mengeš, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnine znaša skupno 788.754,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Strošek cenitve nepremičnin znaša 142,74 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnine so obremenjene z zakupom do 31. 12. 2017.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 2437/4 v izmeri 735 m2, k.o. 1325 – Senuše, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 26.901,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 242,17 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 4
Parc. št. 784/8 v izmeri 1159 m2, k.o. 2119 – Šenčur, do deleža 27/625, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 4.575,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 151,28 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču s parc. št. 784/8, k.o. 2119 – Šenčur stoji objekt (stavba št. 939), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje.
Zaporedna št. 5
Parc. št. 619/6 v izmeri 481 m2, k.o. 1451 – Mirna Peč, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 11.853,76 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 199,35 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču s parc. št. 619/6, k.o. 1451 – Mirna Peč stoji objekt (stavba št. 620), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje.
Zaporedna št. 6
Parc. št. 365/19 v izmeri 208 m2, k.o. 2635 – Rogaška Slatina, osnovna namenska raba: nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 10.150,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 146,42 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo (ID omejitve 13051204).
Zaporedna št. 7
Parc. št. 516/5 v izmeri 479 m2, k.o. 875 – Dolga Brda, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 15.193,88 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 99,13 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo (ID omejitve 11136310). Na zemljišču s parc. št. 516/5, k.o. 875 – Dolga Brda stoji objekt (stavba št. 365) in del objekta (stavba št. 364), ki nista last prodajalca in nista predmet prodaje.
Zaporedna št. 8
Parc. št. 516/6 v izmeri 63 m2, k.o. 875 – Dolga Brda, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 1.998,36 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 99,13 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo (ID omejitve 11136310).
Zaporedna št. 9
Parc. št. 3/3 v izmeri 2285 m2, k.o. 465 – Hrastovec, do deleža 18/4955 in parc. št. 3/4 v izmeri 693 m2, k.o. 465 – Hrastovec, do deleža 18/4955, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnine skupno znaša 201,30 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Nepremičnini se prodajata v kompletu. Strošek cenitve nepremičnin znaša 183,00 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnini sta obremenjeni s stvarnimi služnostmi (ID omejitev: 11284839, 14572365 in 16087218) in sta del nogometnega igrišča.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 2. 6. 2017, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zaporedno št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677 odprt pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-33/2017 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine, v primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov pa bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastnik na nepremičnini pod zap. št. 4 uveljavlja predkupno pravico. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku. O ponudbi se mora solastnik izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo kupil. Če solastnik v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad s solastnikom sklenil prodajno pogodbo. Če solastnik ponudbe ne sprejme, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastnik na nepremičninah pod zap. št. 9 uveljavlja predkupno pravico, prav tako pa v skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah uveljavlja predkupno pravico občina, na območju katere ležijo predmetne nepremičnine. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnin po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku nepremičnin in občini na območju katere ležijo predmetne nepremičnine. O ponudbi se mora solastnik in občina izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bosta kupila. Sklad bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb samo v primeru, da tako solastnik kot tudi občina ne bosta sprejela ponudbe Sklada po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.
Kupec se zaveže poleg kupnine za nepremičnino plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek notarske overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom lastninske pravice na ime kupca in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 5. 6. 2017 ob 13. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti