Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

Št. 6316-14/2017-2 Ob-2277/17, Stran 1301
Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16) ter v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/107, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2017
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa:
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik);
– Metodologija ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 – UPB št. 3, št. 6319-2/2013-26 in št. 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29 z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30 z dne 10. 10. 2016, št. 6319-2/2013-31 z dne 7. 11. 2016, št. 6319-2/2013-32 z dne 21. 11. 2016, št. 6319-2/2013-33 z dne 6. 2. 2017, 6319-2/2013-34 z dne 23. 3. 2017, št. 6319-2/2013-35, z dne 13. 4. 2017 in št. 6319-2/2013-36, z dne 8. 5. 2017; v nadaljnjem besedilu: Metodologija).
3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša: 3.300.000 EUR. Realizacija je vezana na zagotovitev sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto 2017.
ARRS bo z izbranimi prijavitelji na razpisu sklenila pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
5.1 Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) pri ARRS. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
5.2. Prijavitelji morajo do oddaje prijave na javni razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS.SI ažurirati podatke o naročenih serijskih publikacijah in mednarodnih zbirkah podatkov v skladu z navodili Instituta informacijskih znanosti v Mariboru.
5.3 Prijava mora temeljiti na podlagi založniških cenikov ali pridobljenih ponudb. Predvidene cene naročil morajo biti evidentirane v sistemu COBISS.SI.
5.4 Prijavitelju se lahko odobrijo sredstva največ do višine ponudb iz predloženega seznama.
6. Kriteriji za ocenjevanje prijav
Kriteriji za ocenjevanje prijav so:
– relevantnost podporne dejavnosti,
– kakovost prijave podporne dejavnosti,
– potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav,
– kakovost in učinkovitost izvedbe upravljanja.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prednosti. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik in Metodologija.
7. Prednost pri sofinanciranju
Prijave se ocenjujejo znotraj posamezne znanstvenoraziskovalne vede.
Prednost pri sofinanciranju nakupa mednarodne znanstvene literature imajo prijavitelji, katerih pospešen razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije. Na ta način se omogoča pospešeni razvoj strok, ki so v javnem interesu za razvoj Republike Slovenije in so sestavni del mlade organizacije, ki jo je treba v javnem interesu pospešeno razvijati, oziroma uveljavljene organizacije, ki pospešeno razvija novo raziskovalno-razvojno področje.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva se uporabijo v letu 2017 za plačilo licenčnin, naročil periodičnih publikacij in mednarodnih zbirk podatkov, ki zapadejo v plačilo v letu 2017.
9. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-RI-ML-01-2017 – Prijavna vloga za sofinanciranje nakupa mednarodnih serijskih publikacij, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu in
2. obvezne priloge glede na predmet prijave, in sicer:
1. ponudbe za nakup mednarodne znanstvene literature in baz podatkov,
2. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih periodičnih publikacij (obrazec Tuje serijske publikacije izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe serijskih publikacij v letu 2016 oziroma
3. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih zbirk podatkov (obrazec Tuje baze podatkov izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe zbirk podatkov v letu 2016 in
4. seznam prijavljenih serijskih publikacij, ki so pogoj za konzorcij.
Poleg prijavnega obrazca, navedenega v prvi točki prejšnjega odstavka, sta sestavna dela razpisne dokumentacije tudi Metodologija in Pravilnik.
10. Način, oblika in rok za oddajo prijav:
a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem izvodu v papirni obliki na naslov ARRS, pri čemer je za identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.
b. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2017« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do vključno srede, 14. 6. 2017, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno srede, 14. 6. 2017, do 12. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2017« je lahko le ena prijava.
c. Prijave oddane v elektronski obliki morajo biti popolnoma enake kot papirne prijave in jih morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: do vključno srede, 14. 6. 2017, do 12. ure.
d. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na ARRS v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
e. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko b), komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijavitelju (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje prijav bo v petek, 16. 6. 2017, ob 10. uri, v sobi 303, Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v treh mesecih po zaključku javnega razpisa.
13. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazec z razpisno dokumentacijo bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo se lahko dobi tudi v času uradnih ur v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
14. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Marici Žvar osebno ali po tel. 01/400-59-42, vsak delavnik od 9. do 13. ure ali po elektronski pošti: Marica.Zvar@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti