Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

Št. 094-2/2017 Ob-2272/17, Stran 1300
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja na podlagi 75. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1 in 15/17 – DZ) in 4. člena Pravilnika o nagradah in priznanjih na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 74/99, 82/06, 30/11 in 53/12)
razpis 
za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2017
1. Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.
2. Vrsta nagrad in priznanj, ki se lahko podeli:
– nagrada za življenjsko delo,
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih,
– priznanje za dosežke na posameznih področjih dela,
– skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju.
3. Kdo je lahko predlagan za posamezno nagrado ali priznanje
Za nagrado za življenjsko delo lahko kandidirajo strokovni delavci, strokovni sodelavci, volonterji, laični delavci in ostali delavci, ki delujejo na področju socialnega varstva najmanj 20 let.
Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih, priznanje za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih in skupinsko nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju, lahko kandidira skupina strokovnih ali laičnih delavcev, ki delujejo na področju socialnega varstva. Denarna nagrada, predvidena za posamezno nagrado ali priznanje, se v primerih, ko je podeljena skupini, deli med vse nagrajence oziroma dobitnike priznanja.
Kandidati morajo izpolnjevati merila in pogoje za podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in objavljeni v Pravilniku o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva.
4. Predloge kandidatov za nagrade in priznanja lahko vložijo:
– socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov,
– nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci na področju socialnega varstva,
– Socialna zbornica Slovenije,
– Fakulteta za socialno delo,
– mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega varstva,
– drugi posamezniki,
– druge domače in tuje pravne osebe.
5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti k predlogu
Predlog za podelitev nagrade ali priznanja mora vsebovati:
– izpolnjen osnovni obrazec,
– obrazec za posamezno nagrado oziroma priznanje, izpolnjen v skladu s posameznimi elementi meril za dodelitev nagrade ali priznanja iz 8. člena Pravilnika o nagradah in priznanjih na področju socialnega varstva. Obrazci so objavljeni na spletni strani Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti pod rubriko Javna naročila/javni razpisi,
– utemeljitev predloga, ki naj vsebuje kratek življenjepis in podrobno opisano delo kandidata/kandidatke ali predlagane skupine. Utemeljitvi predloga so lahko priložena mnenja organov, posameznikov in organizacij, ki predlog podpirajo.
Predloge je treba poslati s priporočeno pošiljko na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, Kotnikova 28, s pripisom na ovojnici »Razpis za nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva v letu 2017«, najkasneje do 31. 7. 2017. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.
Nagrade in priznanja, kot posebno obliko družbenega priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva bo v imenu Republike Slovenije podelila ministrica, pristojna za socialne zadeve.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti