Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

Št. 303-4/2017 Ob-1708/17, Stran 655
Povabilo 
k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oziroma več kot 75 %) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 4.1.2 »Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih«
1. Splošne informacije
Posredniški organ (PO) za izvedbo 1. faze izbora operacij za sofinanciranje v okviru izvajanja prednostne naložbe PN 4.1 mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) je:
Naziv: Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS)
Naslov: Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Strokovna služba ZMOS
Zastopnik: Matej Arčon, predsednik
Spletna stran: www.zmos.si
Spletna stran CTN: www.zmos.si/index.php/ctn
E-mail: zmos@koper.si
Telefon: 05/66-46-231
Dokumentacija povabila ter druge informacije v zvezi z izvajanjem mehanizma CTN v okviru prednostne naložbe PN 4.1 so dostopni na spletni strani ZMOS (www.zmos.si/index.php/ctn). Dokumentacijo povabila sestavljajo:
– Povabilo;
– Priloga 1: Osnovni podatki o upravičencu in operaciji;
– Priloga 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev in meril;
– Priloga 3: Usklajenost operacije s TUS in IN TUS;
– Priloga 4: Obrazec za operacijo, ki obsega en projekt;
– Priloga 5a: Obrazec za operacijo, ki obsega skupino projektov;
– Priloga 5b: Obrazec za projekt znotraj operacije;
– Priloga 6: Izjava;
– Priloga 7: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi;
– Priloga 8: Oprema ovojnice za vlogo;
– Priloga A: »Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja«;
– Priloga B: »Indikativna alokacija sredstev za uporabo mehanizma CTN«, sprejeta na 16. seji Skupščine ZMOS dne 27. 10. 2016.
ZMOS v vlogi PO (PO ZMOS) za izbor operacij v okviru izvedbe 1. faze postopka neposredne potrditve operacij z mehanizmom CTN, skladno z 10.a členom »Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta« in »Navodili organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020«, objavlja povabilo k oddaji vlog. V okviru pregleda PO ZMOS razvrsti vloge za operacije na podlagi meril za izbor operacij glede na prispevek posamezne vloge za operacijo k ciljem iz posamezne trajnostne urbane strategije ter k ciljem in kazalnikom iz operativnega programa. O tem obvesti mestne občine in posredniški organ, pristojen za izvajanje celostnih teritorialnih naložb.
S tem se zaključi 1. faza neposredne potrditve operacij z mehanizmom CTN, aktivnosti v 2. fazi pa vodi PO Ministrstvo za infrastrukturo1.
2. Pravne podlage
Pravne podlage tega povabila so:
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006;
– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja “naložbe za rast in delovna mesta” ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006;
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16 in 58/16);
– Direktiva o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU);
– Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU);
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. oktober 2014;
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. december 2014;
– Smernice za države članice o celostnem trajnostnem urbanem razvoju (7. člen Uredbe o ESRR), EGESIF_15-0010-01, z dne 18. maja 2015 in EGESIF_15-0010-02, z dne 20. aprila 2016;
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15);
– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-C) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15);
– Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14);
– Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14);
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 – EZ-1);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13);
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.04, junij 2016;
– Navodila organa upravljanja o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog posredniškega organa v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.0, julij 2015;
– Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, verzija 2.0, oktober 2016;
– Navodilo organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.0, julij 2015;
– Navodilo organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, verzija 1.02, april 2016;
– Navodilo organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, verzija 2.0, julij 2016;
– Navodilo organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, verzija 1.0, julij 2015;
– Navodila organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.1, oktober 2016;
– Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oziroma več kot 75 %) javni lasti, verzija 1.0, februar 2017
ter ostali veljavni predpisi in navodila organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljeni na spletnem naslovu www.eu-skladi.si ter posredniškega organa Ministrstvo za infrastrukturo, objavljeni na spletnem naslovu www.mzi.gov.si/si, kakor tudi druga veljavna zakonodaja na področju predmeta tega povabila. Navedene pravne podlage morajo vlagatelji upoštevati pri pripravi vloge in kasnejšem izvajanju operacije.
3. Predmet in namen povabila
Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (več kot 75 %) javni lasti, ki ležijo znotraj urbanega območja, opredeljenega v TUS.
Operacija pomeni projekt ali skupino projektov, ki prispeva k ciljem prednostne naložbe. Po tem povabilu se operacije energetske prenove večstanovanjske stavbe lahko prijavi kot projekt, kadar gre za eno večstanovanjsko stavbo (Priloga 4), ali kot skupino projektov, kadar se v okviru ene operacije prijavlja energetska prenova več večstanovanjskih stavb (Priloga 5a in Priloga 5b).
Upravičen namen operacij, ki se izvajajo z mehanizmom CTN v okviru prednostne naložbe 4.1, je celovita energetska prenova večstanovanjske stavbe v javni lasti ali dela večstanovanjske javne stavbe za dosego celovite energetske prenove. Namen je skladen z drugim specifičnim ciljem prednostne naložbe PN 4.1 »povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih«.
4. Upravičenci: upravičenci do nepovratnih sredstev po tem javnem povabilu so mestne občine, javni stanovanjski skladi v 100 % občinski lasti in neprofitne stanovanjske organizacije v skladu s stanovanjskim zakonom v 100 % občinski lasti, ki izvajajo stanovanjsko politiko mestne občine na urbanem območju, opredeljenem v TUS.
5. Upravičeni ukrepi
Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij »celovita energetska prenova večstanovanjske stavbe v javni lasti ali dela večstanovanjske javne stavbe za dosego celovite energetske prenove« so naslednji:
– izvedba prenove ovoja stavbe, ki zajema zamenjavo stavbnega pohištva in/ali izvedbo toplotne izolacije ovoja stavbe,
– preprečevanje toplotnih mostov,
– vgradnja energetsko učinkovitih ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov,
– naprave in sistemi energetskega upravljanja.
6. Razpoložljiva sredstva, višina sofinanciranja in obdobje za porabo sredstev
6.1. Razpoložljiva sredstva in doseganje kazalnika učinka
Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, delno sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.
Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev kohezijske politike za sofinanciranje operacij po tem povabilu je 11.764.705,00 EUR, od tega 10.000.000,00 EUR namenskih sredstev EU ter 1.764.705,00 EUR slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike iz državnega proračuna.
Pri vseh operacijah morajo biti sredstva za plačilo neupravičenih stroškov, morebitnih stroškov primanjkljaja (neto prihodkov) in morebitnih ostalih stroškov, ki ne bodo financirani s strani sredstev kohezijske politike, zagotovljena iz drugih virov.
Kazalnik učinka v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020« je »število gospodinjstev, ki se jim do leta 2023 izboljša razred energijske porabe« v višini 2000 gospodinjstev. Doseganje kazalnika je potrebno ciljno načrtovati z izvedbo operacij, izbranih po tem javnem povabilu glede na razpoložljiva sredstva.
6.2. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja znaša do 50 % upravičenih stroškov za gradbena, obrtniška in inštalacijska (GOI) dela za izvedbo upravičenih ukrepov operacije, vendar ne več kot 5.000,00 EUR/stanovanje. Višina sofinanciranja za projektno in investicijsko dokumentacijo ter za nadzor znaša največ 50 % izkazanih upravičenih stroškov projektne in investicijske dokumentacije ter nadzora, vendar ne več kot 5.000,00 EUR/stavbo.
6.3. Obdobje za porabo sredstev
Stroški in izdatki upravičenca so upravičeni, če so nastali in so plačani v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023.
7. Upravičeni stroški in obdobje upravičenosti stroškov
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so nastali v skladu z načelom skrbnosti dobrega gospodarja;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti:
– znotraj obdobja za porabo sredstev, 
– po datumu sklepa o potrditvi DIIP,
– operacija bo zaključena najkasneje 24 mesecev po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. Operacija je zaključena, ko je fizično zaključena ali popolnoma izvedena in je upravičenec izvršil vsa izplačila za sofinanciranje operacije iz svojega proračuna.
Upravičeni stroški za GOI dela za izvedbo upravičenih ukrepov se določajo v skladu s »Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja« (MZI, september 2016), ki je objavljen na spletni strani: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/, in je Priloga A tega povabila.
Stroški, povezani z ukrepi izvedenimi na delih večstanovanjskih stavb, ki niso v javni lasti, so neupravičeni.
Operacije, ki so že zaključene pred predložitvijo vloge na to povabilo, niso upravičene do sofinanciranja. Za operacije, ki so se že začele izvajati pred predložitvijo vloge na to povabilo, se bo pred izplačilom sredstev prvega zahtevka za izplačilo izvedlo preverjanje, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, in pogoji za upravičenost v skladu s tem povabilom.
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno.
8. Pogoji za izbiro operacij
8.1. Splošni pogoji in zahteve
Splošni pogoji za ugotavljanje upravičenosti so naslednji:
– usklajenost s cilji OP,
– prispevek k doseganju rezultatov in, kjer je to relevantno, kazalnikov posameznega specifičnega cilja prednostne naložbe,
– opredeljenost v okviru obdobja upravičenosti.
Predmet operacije mora biti skladen s predmetom tega javnega povabila. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega povabila.
Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju mora upravičenec upoštevati »Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020«.
8.2. Posebni pogoji
Ob upoštevanju predmeta vsakega posameznega izbora operacij se glede na relevantnost zagotovi zastopanost vsaj naslednjih pogojev za ugotavljanje upravičenosti:
1. Podpora se lahko dodeli le za tisti del operacije, ki prispeva k povečanju učinkovite rabe energije v gospodinjstvih (dokazilo: izdelan REP).
2. Pogoj celovitosti energetske prenove, tj. usklajene izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih na način, da se, kolikor je to mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo, kot je določeno v razširjenem energetskem pregledu (dokazilo: izdelan REP).
3. Pogoj izvedbe celovite energetske prenove iz prejšnje točke na večstanovanjski stavbi (stavbe s tremi ali več stanovanji po enotni klasifikaciji vrst objektov CC-SI).
4. Pogoj izdelanega REP za vsako večstanovanjsko stavbo, vključeno v operacijo (pri čemer mora biti investicijska dokumentacija skladna z REP).
5. Pogoj izkazovanja možnosti minimalnega prihranka energije 30 kwh/m2a za vsako posamezno večstanovanjsko stavbo ali večstanovanjske stavbe, vključeno v operacijo (dokazilo: izkazano v REP).
6. Pogoj izkazovanja 100 % (oziroma več kot 75 %) javnega lastništva večstanovanjske stavbe (dokazilo: izpis iz zemljiške knjige).
7. Pogoj izdelane investicijske dokumentacije, v skladu z »Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10, 27/16).
8. Vlagatelj mora izkazati, da je za operacijo pripravljen izračun finančne vrzeli za referenčno obdobje operacije 15 let ob upoštevanju 4 % finančne diskontne stopnje. Izračun mora biti izdelan skladno z EU uredbama št. 1303/2013 in 480/2014 ter dokumentom Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014–2020«, v kolikor ocenjena vrednost celotne operacije presega 1 mio EUR (dokazilo: sprejeta investicijska dokumentacija).
9. Pogoj zaprte finančne konstrukcije oziroma zagotovljenih vseh ostalih virov za izvedbo celotne operacije. Skladno s pogojem zaprte finančne konstrukcije operacije oziroma merilom stopnje pripravljenosti operacije morajo imeti prijavljene operacije ustrezno načrtovana sredstva v NRP oziroma v finančnem načrtu v letih 2017 in 2018. Ob oddaji vloge je potrebno priložiti veljavni NRP oziroma finančni načrt, v katerega je uvrščena operacija. Uskladitev NRP oziroma finančnega načrta posameznih operacij z dejanskimi vrednostmi mora biti izvedena najpozneje ob oddaji prvega zahtevka za izplačilo evropskih sredstev in sredstev iz proračuna RS (dokazilo: veljavni občinski NRP oziroma finančni načrt, v katerega je uvrščena operacija).
10. Pogoj vodenja ločene knjigovodske evidence za operacijo.
11. Sprejeta trajnostna urbana strategija (TUS) na mestnem svetu in sprejet izvedbeni načrt trajnostne urbane strategije (IN TUS) (dokazilo: sprejeta TUS in IN TUS).
Uvrstitev operacije na konkreten seznam projektov v IN TUS ni pogoj za njeno sofinanciranje s sredstvi CTN.
12. Pogoj neposredne navezave predlagane operacije z ukrepi, določenimi v TUS in v IN TUS (dokazilo: sprejeta investicijska dokumentacija, Priloga 3).
13. Pogoj izvedbe predlagane operacije na urbanem območju, definiranem v TUS (dokazilo: navedba v sprejeti investicijski dokumentaciji, Priloga 3).
9. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje za upravičenost do sofinanciranja, se bodo presojale na podlagi meril za ocenjevanje. Merila za ocenjevanje oziroma izbor operacij temeljijo na naslednjih dokumentih:
– »Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«;
– »Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oziroma več kot 75 %) javni lasti«.
Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z javnim povabilom bo ocenila Strokovna komisija ZMOS za izvedbo CTN.
Na podlagi »Meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, so merila za ocenjevanje operacij razdeljena na dva sklopa:
Sklop A: prispevek k energetski učinkovitosti.
Specifični prihranki pri rabi energije vključujejo prihranke toplote po izvedbi vseh planiranih ukrepov glede na stanje pred energetsko sanacijo in ne vsebujejo proizvodnje iz obnovljivih virov energije:
– več kot 50 kWh/m2a
5 točk;
– od vključno 40–50 kWh/m2a
3 točke;
– od vključno 30–39 kWh/m2a
1 točka.
Sklop B: delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca.
CTN sredstva predstavljajo:
– manj kot 40 % sofinanciranja upravičenih stroškov
5 točk;
– med 40–45 % sofinanciranja upravičenih stroškov
3 točke;
– med 46–50 % sofinanciranja upravičenih stroškov
1 točka.
Spodnja meja točk, ki jih mora vsaka posamezna operacija doseči glede na predpisana merila, je 2 točki, pri čemer je vsaj 1 točka iz sklopa A in 1 točka iz sklopa B.
Doseganje meril oziroma njihovo preseganje pomeni višjo uvrstitev operacije na seznamu izbranih operacij. V primeru doseganja istega števila točk predlaganih operacij, bodo izbrane tiste operacije, ki v večji meri dosegajo kazalnik učinka (število gospodinjstev).
Sredstva se dodeljujejo operacijam glede na uvrstitev na seznamu znotraj indikativne alokacije sredstev po mestnih občinah, viru sofinanciranja in prednostnih naložbah. Posameznemu upravičencu se dodelijo sredstva v skladu z indikativno alokacijo sredstev, ki ne more biti presežena.
10. Terminski načrt izbora operacij
Skladno z »Navodili organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020« je predviden naslednji terminski načrt izbora operacij v 1. fazi:
Oddaja vlog za operacije: do 17. 4. 2017
Pregledovanje vlog: do 15. 5. 2017
Osnutek seznama izbranih operacij: do 1. 6. 2017
Preverjanje izbora operacij s strani pristojnega PO: do 15. 6. 2017
Potrditev seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS in obvestilo upravičencem: do 19. 6. 2017
Rok za oddajo vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oziroma več kot 75 %) javni lasti z mehanizmom CTN je 17. 4. 2017. Način oddaje vlog je natančneje opredeljen v poglavju 11.
Del namenskih sredstev EU in RS za doseganje kazalnikov iz operativnega programa, ki v 12 mesecih po razvrstitvi vlog za operacije ostanejo nerazporejena, se razpiše v naslednjih javnih povabilih za predložitev vlog za sofinanciranje operacij v PN 4.1 z mehanizmom CTN.
11. Navodila za pripravo in predložitev vloge
Vloga za operacijo se izpolni smiselno z vpisom zahtevanih podatkov. Vloga mora biti žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika vlagatelja ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis vloge.
Obvezne priloge vloge v 1. fazi so navedene v Prilogi 7, kot sledi:
1. Priloga 1: Osnovni podatki o upravičencu in operaciji;
2. Priloga 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev in meril;
3. Priloga 3: Usklajenost operacije s TUS in IN TUS;
4. Priloga 4: Obrazec za operacijo, ki obsega en projekt ali
Priloga 5a: Obrazec za operacijo, ki obsega skupino projektov;
Priloga 5b: Obrazec za projekt znotraj operacije;
5. Priloga 6: Izjava;
6. Sprejeta investicijska dokumentacija;
7. Sprejeta TUS in izvedbeni načrt TUS;
8. Izdelan REP za vsako večstanovanjsko stavbo;
9. Sprejet NRP in tretji del proračuna ali sprejet finančni načrt z žigosanim in podpisanim izsekom za operacijo.
Vloga naj bo sestavljena iz enega originala in ene kopije celotne vloge (s prilogami) v elektronski obliki (na USB ključku ali zgoščenki). Vlogo se predloži v zaprti in zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – vloga, 303-4/2017« (Priloga 8). Vlogo se pošlje na Strokovno službo ZMOS, na naslov Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
Dokumentacijo povabila lahko upravičenci pridobijo na spletni strani ZMOS na naslovu www.zmos.si/index.php/ctn. Vprašanja glede prijave na javno povabilo lahko upravičenci pošljejo na elektronski naslov zmos@koper.si do 31. 3. 2017. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani ZMOS najpozneje do 10. 4. 2017.
Rok za oddajo vlog je 17. 4. 2017. Prepozno prispele vloge bodo zavržene. V primeru nepopolnih vlog bodo vlagatelji pozvani k dopolnitvi vloge v roku 5 delovnih dni. V kolikor vlagatelj ne predloži zahtevanih dopolnitev v tem roku, se vloga zavrže.
Vlagatelji bodo o končnem izboru operacij po potrditvi seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS obveščeni pisno in preko elektronske pošte ter z objavo izbranih operacij na spletni strani ZMOS.
12. Priloge
– Priloga 1: Osnovni podatki o upravičencu in operaciji;
– Priloga 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev in meril;
– Priloga 3: Usklajenost operacije s TUS in IN TUS;
– Priloga 4: Obrazec za operacijo, ki obsega en projekt;
– Priloga 5a: Obrazec za operacijo, ki obsega skupino projektov;
– Priloga 5b: Obrazec za projekt znotraj operacije;
– Priloga 6: Izjava;
– Priloga 7: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi;
– Priloga 8: Oprema ovojnice za vlogo;
– Priloga A: »Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja«;
– Priloga B: »Indikativna alokacija sredstev za uporabo mehanizma CTN«, sprejeta na 16. seji Skupščine ZMOS dne 27. 10. 2016.
Združenje mestnih občin Slovenije 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti