Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

Št. 8021-11/2017-3 Ob-1682/17, Stran 650
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 s spr. in dop. z dne 23. 9. 2016 (v nadaljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami, rebalansa Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2016 in 2017 (v nadaljevanju PFN) in Pogodbe št. C2130-15Z113601 o financiranju stroškov izvedbe regijskih garancijskih shem v Republiki Sloveniji prek Slovenskega regionalno razvojnega Sklada v obdobju 2015–2025 z dne 18. 5. 2015 z dodatki, objavlja
javni poziv 
za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem v statističnih regijah Zasavje in Pomurje
1. Predmet javnega poziva
1. Predmet poziva je izbor regijskih izvajalcev regijskih garancijskih shem (v nadaljevanju: RGS) v statističnih regijah Zasavje in Pomurje, ki bosta izvajala RGS na območju statističnih regij.
2. Skupna višina sredstev, ki je namenjena izvajanju RGS v regijah Pomurje in Zasavje, je 2.200.000 EUR, od tega za statistično regijo:
– Pomurje, 1.200.000 EUR in
– Zasavje, 1.000.000 EUR.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega poziva vsebuje:
– Prijavni obrazec RGS, ki je izdelan v elektronski obliki, in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga skupaj z zahtevanimi prilogami podpisanega in žigosanega posredovati na Sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje Pravilnik o delovanju regijskih garancijskih shem sklada z dne 28. 12. 2016 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Pravilnik), Splošne pogoje delovanja RGS (v nadaljevanju: Splošni pogoji RGS) in Poslovnik o delu kreditnega odbora (v nadaljevanju: Poslovnik KO), ter vzorce, in sicer:
– vzorec pogodbe, ki ga je potrebno parafirati s strani odgovorne osebe in priložiti ob prijavi,
– vzorec ovojnice za prijavo na javni poziv. 
2. Javni poziv in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/, prav tako se jo lahko v času od objave do zaprtja javnega poziva osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca »RGS«, ki je izdelan v elektronski obliki.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
3. Rok in način prijave
1. Rok za oddajo prijav je 10. 4. 2017.
2. Način prijave:
– Izvajalec sheme vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Izvajalec sheme lahko odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana do 14. ure.
– Izvajalec sheme mora posamezno vlogo oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj«, s pripisom »regijske garancijske sheme«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov prijavitelja sheme ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge označen s strani poštnega servisa (Pošta Slovenije, Petrol ...), v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali vložišča Sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
4. Pogoji izbire
4.1 Izvajalci sheme
1. Izvajalci sheme po javnem pozivu so pravni subjekti, ki imajo pooblastilo oziroma sklep razvojnega sveta regije za izvajanje RGS po tem pozivu in izpolnjujejo v pozivu zahtevane pogoje. Razvojni svet regije izda le eno pooblastilo in vsako regijo zastopa le en izvajalec.
4.2 Pogoji prijave
2. Izvajalec sheme mora interes za sodelovanje v shemi izraziti z vlogo oziroma s prijavnim obrazcem RGS, skupaj z zahtevanimi dokazili oziroma prilogami.
3. Vsa dokazila se morajo glasiti na izvajalca sheme in prijavljeni projekt.
4. Izvajalec sheme mora v prijavi izkazati izkušnje z izvajanjem povratnih finančnih spodbud ali vsaj poznavanje le-teh in imeti ustrezno usposobljene kadre za izvajanje spodbud ter mora v izvajanje RGS zajeti celotno regijo in ne le posamezne dele regije.
5. Izvajalec sheme:
5.1. ne sme imeti neporavnanih obveznosti do države ter do Sklada;
5.2. ne sme biti v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
5.3. ne sme biti dolgoročno plačilno nesposoben po 2. točki tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10);
5.4. ne sme biti v težavah v skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), in sicer je podjetje v težavah (na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto):
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci,
– biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– biti v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju.
6. Cilj poziva je izbira regijskega izvajalca na območju statističnih regij Pomurje in Zasavje, z namenom vršiti pospeševanje razvoja malega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v regijah, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.
7. Izvajalec sheme prevzame Pravilnik ter sprejme Splošne pogoje RGS in Poslovnik KGO.
8. Izvajalec sheme objavi Pravilnik, Splošne pogoje RGS in Poslovnik KGO na svoji spletni strani.
9. Izvajalec sheme v regiji omogoči Skladu sodelovanje pri oblikovanju razpisnih pogojev.
10. Predstavnik Sklada je redni član Kreditno garancijskega odbora.
4.3 Pogoji spremljanja in izvajanja regijskih garancijskih shem
1. Sklad na osnovi pogodbe z MGRT zagotavlja sredstva za izvajanje RGS, vrši nakazila depozitov na osnovi sklenjenih pogodb z bankami o deponiranju sredstev, izdaja garancije, spremlja celotno izvajanje RGS izbranih regionalnih izvajalcev, zbira poročila in polletno in letno ugotavlja stanje ter o tem poroča svojemu nadzornemu svetu.
2. Izvajalec RGS objavi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru RGS v svoji statistični regiji, ki je pripravljen v skladu s Pravilnikom in vodi postopek izdaje garancij v skladu s Pravilnikom. Podjetniki se na poziv lahko prijavijo do porabe sredstev oziroma najkasneje do roka, določenega v javnem razpisu.
3. Izvajalci RGS zagotavljajo ločeno računovodsko spremljanje sredstev in virov sredstev potrebnih za izvajanje regijskih garancijskih shem.
4. Izvajalec sheme sopodpiše pogodbe o sodelovanju z na razpisu izbranimi bankami.
5. Izvajalec sheme in Sklad nastopata kot partnerja, zato je izvajalec sheme dolžan, v primeru, da ima Sklad objavljene še druge javne razpise, o tem seznaniti potencialne poslovne subjekte v regiji. Izvajalec sheme je dolžan pri izvajanju RGS navajati, da sredstva zagotavlja Sklad.
6. Izvajalec sheme kot skrben gospodar po zaključku sheme nadaljuje z izterjavo zapadlih terjatev in izterjana sredstva sproti nakazuje na račun Sklada do dokončnega poplačila ali odpisa terjatev v skladu s pravilniki izvajalca in s soglasjem Sklada.
4.4 Finančni pogoji
1. Za izvajanje RGS Pomurje zagotavlja Sklad sredstva do višine 1.200.000 EUR, za izvajanje RGS Zasavje pa sredstva do višine 1.000.000 EUR.
2. RGS spodbujajo razvoj malega gospodarstva z zagotavljanjem do 80 % poroštev za bančne kredite.
3. Čas trajanja garancije in skupna doba vračanja posojila sta omejena z zaključkom RGS, to je najdlje do 19. 3. 2025. Obrestna mera posojil je lahko različna glede na poslovno politiko banke in s pogodbo omejena navzgor. Možen je moratorij za največ 12 mesecev, ki se všteva v čas skupne dobe vračanja posojil.
4. Izvajalec sheme je dolžan v roku treh mesecev izvesti javni razpis za dodelitev garancij. V primeru, da izvajalec sheme v roku enega leta od sklenitve pogodbe s Skladom ne izvede javnega razpisa za dodelitev garancij, je dolžan celotna pridobljena sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila, vrniti Skladu.
4.5 Pogoji sklepanja pogodb med skladom in izvajalcem sheme
1. Sklad in izvajalec sheme bosta za upravljanje sredstev v RGS podpisala pogodbo o izvajanju in upravljanju regijske garancijske sheme.
2. Sklad bo za sredstva iz naslova izvajanja RGS vodil računovodsko evidenco.
3. V kolikor izvajalec, ki je bil izbran za izvajalca RGS, ne izvede javnega razpisa za dodelitev garancij v roku pol leta od podpisa pogodbe, Sklad izvaja na tem področju RGS sam.
5. Vsebina vloge
1. Ustrezno izpolnjen obrazec za prijavo RGS s podpisom in žigom (obrazec je v razpisni dokumentaciji).
2. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe.
3. Pooblastilo oziroma sklep razvojnega sveta regije subjektu za izvajanje nalog izvajalca RGS.
4. Ustanovitveni akt izvajalca sheme.
5. Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava RS, in ne sme biti starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni poziv.
6. Računovodske izkaze za preteklo leto.
6. Obravnava vlog
6.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in izboru upravljavcev shem vodila zapisnik. Podatki iz posamezne vloge so uradna tajnost.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje je najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno.
4. Nepopolne vloge bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
5. Vloge, ki jih izvajalci shem v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne bodo dopolnili, se kot nepopolne zavržejo.
6. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se zavržejo.
7. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, se kot neutemeljene zavrnejo.
8. Vloge, pri katerih izvajalci sheme nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do države in do Sklada, se zavrnejo.
9. Vloge, pri katerih izvajalci sheme ne bodo predložili poročila za morebitne dosedanje garancijske sheme v okviru katerih so vložena Skladova sredstva, ki mora vsebovati tudi pregled vseh vezav z datumi zapadlosti pri bankah, v katere so vložena sredstva Sklada, se zavržejo.
Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku.
6.2 Obvestilo o izboru izvajalcev
1. Prijavitelji za izvajanje shem bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo o izbiri izvajalcev, praviloma v roku do 30 dni od datuma odpiranja vlog.
2. Sklad z odločbo o izbiri izvajalcev izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
3. Zoper odločbo o izbiri izvajalcev ni možna pritožba. Možno pa je vložiti upravni spor pri pristojnem Upravnem sodišču RS v roku 30 dni od vročitve odločbe.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti