Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

Ob-1680/17, Stran 648
Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd na podlagi 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 23. in 25. člena Statuta Zdravstvenega doma Dravograd z dne 28. 5. 2015, 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd (Uradni list RS, št. 55/11 in 22/15) in sklepa 19. redne seje Sveta Zavoda ZD Dravograd z dne 9. 3. 2017, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja 
Zdravstvenega doma Dravograd (m/ž), za 4-letno mandatno obdobje za krajši delovni čas od polnega (20 ur/teden)
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
1. najmanj visoka strokovna izobrazba,
2. najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih,
3. predloži program dela in razvoja javnega zavoda,
4. predloži življenjepis v Europassu in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev,
5. ima znanje uradnega jezika,
6. izpolnjuje pogoje glede nekaznovanosti.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi (fotokopija diplome),
2. dokazilo o znanju slovenskega jezika (kopija spričevala, potrdilo),
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (z navedbo obdobja, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, vrsto dela in stopnjo zahtevnosti del),
4. življenjepis v Europassu, vizijo programa dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje,
5. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
6. izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ter
7. izjavo, da organu, ki objavlja ta javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Izbrani kandidat bo za opravljanje funkcije direktorja sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega (20 ur/teden), za določen čas, za štiriletno mandatno obdobje. Mandat bo direktorju pričel teči od dneva izdaje soglasja občine ustanoviteljice k imenovanju.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo po pošti ali prinesejo osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Zdravstveni dom Dravograd, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd, s pripisom Svet zavoda Zdravstveni dom Dravograd, z oznako »Za razpis direktorja« in s pripisom »Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Svet zavoda nepravočasno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenim z zakonom.
Prijavljeni kandidati, ki ustrezajo razpisnim pogojem, bodo povabljeni, da pristojnemu organu predstavijo osnutek programa dela in razvoja javnega zavoda za obdobje mandata. O datumu predstavitve bodo obveščeni po elektronski pošti.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet JZ Zdravstvenega doma Dravograd 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti