Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

Ob-1670/17, Stran 646
Svet zavoda Osnovne šole Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 69, 3225 Planina pri Sevnici, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Člani sveta zavoda so na 2. seji Sveta zavoda, dne 7. 3. 2017, soglasno potrdili, da se razpis na prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice objavi v Uradnem listu RS.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09, 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/2012-24, 47/15 in 46/16) – v nadaljevalnem besedilu ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjevati pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v osnovni šoli v skladu z veljavno zakonodajo, najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga pridobiti v enem letu po začetku mandata. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2017. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 69, 3225 Planina pri Sevnici, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidati morajo k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, zaželen je tudi življenjepis.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Planina pri Sevnici 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti