Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

Ob-1669/17, Stran 646
Svet zavoda Osnovne šola Blanca, Blanca 13, 8283 Blanca, na podlagi sklepa 2. redne seje Sveta zavoda z dne 7. 3. 2017, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljico
Kandidat mora za imenovanje na delovno mesto ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidat mora izpolnjevati pogoje iz 53. člena ZOFVI: drugo stopnjo oziroma raven izobrazbe, izpolnjevati pogoje za učitelja ali svetovalca, najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, naziv svetnik ali svetovalec ali 5 let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje iz 107.a člena ZOFVI: da ni bil pravnomočno obsojen, v postopku zaradi kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti na nepogojno kazen več kot šest mesecev ali za dejanja spolne nedotakljivosti.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda ter aktivno obvladati slovenski jezik.
Predvideni začetek dela bo dne 21. 8. 2017.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let – določen čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti – kazenske evidence in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Javni zavod Osnovna šola Blanca, Blanca 13, 8283 Blanca, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj”.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis.
Nepopolne prijave bodo izločene iz postopka obravnave in odločanja.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru oziroma o imenovanju v 10 dneh od končno sprejete odločitve.
Svet zavoda Osnovne šole Blanca 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti