Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

Št. 02/jk-014/2017 Ob-1664/17, Stran 645
Svet Koroškega doma starostnikov, Črneče - Dravograd na podlagi 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJSP), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSVPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 33., 34., 35. člena Statuta Koroškega doma starostnikov, Črneče – Dravograd in 64. člena Poslovnika o delu sveta zavoda ter sklepa sveta Koroškega doma starostnikov s 4. redne seje z dne 28. 2. 2017, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima visoko ali univerzitetno izobrazbo iz 56., 57. in 69. člena ZSV in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo;
– ustrezno stopnjo in smer izobrazbe določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu;
– ne glede na določbe prve alinee je lahko kandidat tudi oseba, ki ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha;
– kandidati morajo k prijavi predložiti izjavo, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– kandidati morajo k prijavi predložiti izjavo, da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidati naj pisne prijave z življenjepisom v Europassu, z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in osnutkom vizije oziroma programske usmeritve za delovanje doma pošljejo po pošti ali prinesejo osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Koroški dom starostnikov, Črneče 146, 2370 Dravograd, z oznako »za razpis direktorja« in s pripisom »ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati, ki ustrezajo razpisnim pogojem, bodo povabljeni, da pristojnemu organu predstavijo vizijo oziroma programske usmeritve za delovanje doma za obdobje mandata. O datumu predstavitve bodo obveščeni po elektronski pošti.
Rok za prijavo je 8 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku, določenim z zakonom.
Svet doma nepravočasno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Mandat direktorja traja pet let.
Mandat bo direktorju pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra podano prej.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Koroškega doma starostnikov 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti