Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

Št. 14/2017 Ob-1653/17, Stran 643
Svet zavoda Vrtec Litija, Bevkova ulica 1, 1270 Litija, na podlagi 58. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) in sklepa 5. redne seje Sveta zavoda Vrtca Litija z dne 6. 3. 2017, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanju besedila: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 10. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili, ki jih mora kandidat/-ka priložiti (dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (izobrazba, naziv, opravljen strokovni izpit, opravljen ravnateljski izpit, o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku), program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis) pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Litija, Bevkova 1, 1270 Litija, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Litija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti