Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

Št. 160-5/2017 Ob-1696/17, Stran 641
Na podlagi 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), drugega odstavka 9. člena Odloka o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 59/14), Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 51/16), Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF in 88/16 – ZdZPZD) ter 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD) objavlja Občina Črnomelj
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – splošna medicina v Občini Črnomelj
1. Koncedent: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj; tel. 07/30-61-100, telefaks 07/30-61-130.
2.a Predmet koncesije: Koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – splošna medicina na območju Občine Črnomelj.
2.b Program koncesije: Koncesija se podeli v skupnem obseg do največ 1,00 tima, in sicer:
– splošne ambulante v socialno-varstvenem zavodu Dom starejših občanov Črnomelj – v trenutnem obsegu 0,53 tima in
– splošne ambulante – trenutno za razliko 0,47 tima.
Opomba: Obsegi programov se usklajujejo v razmerju timov splošne ambulante v DSO (z obsegom števila opredeljenih na dan po določilih Splošnega dogovora), za razliko do 1,00 tima pa se upošteva obseg splošne ambulante pri koncesionarju.
3. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije: Koncesija se podeljuje za obdobje 20 let. Koncesionar prične z izvajanjem dejavnosti s 1. 7. 2017. Dejavnost splošne medicine se mora opravljati v naselju Črnomelj, in sicer v pritlični prostorih Trgovsko poslovnega centra – Objekt I (Zadružna cesta 16) ali Objekt II (Zadružna cesta 33) v naselju Črnomelj. Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe.
4. Prijava na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) Zakonsko predpisani pogoji prijavitelja:
– ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
– ni v delovnem razmerju oziroma v kolikor je v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji;
– ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
– ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre.
b) Drugi pogoji prijavitelja:
– obvlada slovenski jezik;
– prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki je predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu z zastavljenim programom, ki je priloga k tej točki;
– ambulanta mora biti v pritličnem prostoru Trgovsko poslovnega centra – Objekt I (Zadružna cesta 16) ali Objekt II (Zadružna cesta 33) v Črnomlju;
– prijavitelj mora s 1. 7. 2017 začeti opravljati koncesijsko dejavnost;
– prijavitelj ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– prijavitelj ne sme imeti že podeljene druge koncesije za opravljanje zdravstvene dejavnosti, oziroma mora podati izjavo, da bo le-to v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji;
– da bo v skladu s 45.b členom Zakona o zdravniški službi zagotovil izvajanje dežurstev in jih usklajeval skupaj z Javnim zavodom Zdravstveni dom Črnomelj.
Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev se presoja na dan oddaje vloge.
5. Merila za ocenitev ponudb
Za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb:
ŠT.
MERILO
TOČKE
1
Strokovna usposobljenost
do 20 točk
2
Strokovne izkušnje
do 20 točk
3
Dodatna strokovna znanja 
in veščine
do 10 točk
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.
6. V primeru enakega števila točk
V kolikor dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih prijaviteljev, na podlagi postavljenih meril v razpisni dokumentaciji, enako število točk, bo javni partner izbral tistega prijavitelja, ki v svojem predloženem programu izvajanja zdravstvene dejavnosti za čas trajanja koncesije, ponuja večje število brezplačnih letnih aktivnosti za ranljive skupine.
V primeru enakega števila aktivnosti za ranljive skupine iz prejšnjega odstavka se izvede žreb.
7. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, priložene mora imeti vse zahtevane izjave in obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali jo natisnejo s spletne strani Občine Črnomelj – www.crnomelj.si. Občina Črnomelj lahko v času razpisnega roka prijavitelju posreduje razpisno dokumentacijo na osnovi njegove pisne zahteve.
Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, s pripisom: »Ne odpiraj – koncesija za zdravstvo – splošna medicina«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja.
Rok oddaje je, ne glede na način dostave, do vključno 7. 4. 2017, do 11. ure.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
8. Kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil: Jože Migalič, svetovalec, tel. 07/30-61-116, e-mail: joze.migalic@crnomelj.si.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo dne 7. 4. 2017, ob 11.30, v sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Odpiranju vlog lahko prisostvujejo prijavitelji na javnem razpisu oziroma njihovi pooblaščenci s priloženim pooblastilom prijavitelja. Prisotni se izkažejo z osebnim dokumentom.
Koncedent bo koncesijo podelil v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu, in sicer po pridobitvi mnenja Zdravniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministrstva RS za zdravje.
Prijavitelji bodo o odločitvi izbire koncesionarja pisno obveščeni.
Občina Črnomelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti