Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

Št. 403-04-0004/2017 Ob-1663/17, Stran 638
Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 5/2017) objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis 
za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa so programi/projekti/prireditve društev, klubov in drugih organizacij ter programi/projekti/prireditve pravnih in fizičnih oseb, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje, in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.
II. Upravičenci do sofinanciranja:
1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Mestni občini Velenje;
2. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če programe/projekte/prireditve organizirajo na območju Mestne občine Velenje;
3. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če so njihovi programi/projekti/prireditve, ki so organizirani izven Mestne občine Velenje, z vidika zadovoljevanja javnih potreb ali prepoznavnosti občine pomembni za Mestno občino Velenje.
Do sofinanciranja niso upravičene krajevne skupnosti, mestne četrti ter pravne in fizične osebe, ki so prejela sredstva za isti program/projekt/prireditev na katerem od drugih razpisov Mestne občine Velenje (npr. na razpisu za področje kulture, turizma, športa, sociale, podjetništva …).
III. Razpisni rok: prijavitelji lahko oddajo pisne vloge kadarkoli v času objave razpisa v tekočem proračunskem letu, vendar najkasneje do 30. novembra za tekoče leto.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju oziroma izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena pravilnika,
– podatke o namenu porabe sredstev (opis programov/projektov/prireditev, njihov obseg, pričakovano udeležbo oziroma naklado in kraj izvedbe),
– načrtovano finančno konstrukcijo za izvedbo programov/projektov/prireditev ter predvidene vire financiranja,
– številko transakcijskega računa, kamor se sredstva nakažejo,
– davčno številko ali ID za DDV,
– podpisano izjavo o uporabi grba Mestne občine Velenje na promocijskih materialih,
– izjavo glede omejitev poslovanja,
– izjavo, da prijavitelj za isti program/projekt/prireditev ni prejel sredstev iz drugih razpisov Mestne občine Velenje za tekoče leto.
Vsaka prijava mora biti oddana v svoji ovojnici.
Prijavitelji morajo prijave oddati na naslov Mestna občina Velenje – Vložišče, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za PPP«.
V. Prijave na razpis, ki bodo prispele po porabi za razpis zagotovljenih sredstev oziroma zaprtju razpisa, ne bodo obravnavane.
VI. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija opravljala mesečno. Komisija se praviloma sestane najkasneje do 15. dne v mesecu in obravnava vse vloge, ki so prispele do vključno zadnjega dne v preteklem mesecu.
VII. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga o sofinanciranju upošteva naslednja merila:
1 Pomen za občane Mestne občine Velenje in za Mestno občino Velenje, prispevek k prepoznavnosti in ugledu Velenja (0–30 točk)
1.1 Pomen programov/projektov/prireditev za občane Mestne občine Velenje in za Mestno občino Velenje (0–10 točk)
A Velik pomen programov/projektov/prireditev (7–10 točk)
B Srednje velik pomen programov/projektov/prireditev (4–6 točk)
C Manjši pomen programov/projektov/prireditev (0–3 točk)
1.2 Prispevek programov/projektov/prireditev k prepoznavnosti in ugledu Velenja (0–10 točk)
A Velik prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine (7–10 točk)
B Srednji prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine (4–6 točk)
C Manjši prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine (0–3 točk)
1.3 Pričakovana udeležba/doseg/promocijski učinek programov/projektov/prireditev (0–10 točk)
A Velika udeležba/doseg/promocijski učinek (7–10 točk)
B Srednje velika udeležba/doseg/promocijski učinek (4–6 točk)
C Manjša udeležba/doseg/promocijski učinek (0–3 točk)
2 Jasna opredeljenost ciljev in namena (0–20 točk)
2.1 Jasna opredeljenost ciljev in namena programov/projektov/prireditev (0–10 točk)
A Dobra opredeljenost ciljev in namena programov/projektov/prireditev (7–10 točk)
B Srednje dobra opredeljenost ciljev in namena programov/projektov/prireditev (4–6 točk)
C Slabša opredeljenost ciljev in namena programov/projektov/prireditev (0–3 točk)
2.2 Izvedljivost programov/projektov/prireditev (0–10 točk)
A Zahtevna izvedljivost programov/projektov/prireditev (6–10 točk)
B Manj zahtevna izvedljivost programov/projektov/prireditev (0–5 točk)
3 Kvaliteta, inovativnost in izvirnost (0–30 točk)
3.1 Kvaliteta programov/projektov/prireditev (0–10 točk)
A Zelo kvaliteten program/projekt/prireditev (7–10 točk)
B Kvaliteten program/projekt/prireditev (4–6 točk)
C Manj kvaliteten program/projekt/prireditev (0–3 točk)
3.2 Inovativnost in izvirnost programov/projektov/prireditev (0–10 točk)
A Inovativnost in izvirnost programov/projektov/prireditev (6–10 točk)
B Neizvirnost programov/projektov/prireditev (0–5 točk)
3.3 Inovativnost in izvirnost programov/projektov/prireditev (0–10 točk)
A Velika atraktivnost programov/projektov/prireditev za obiskovalce od drugod (7–10 točk)
B Srednje velika atraktivnost programov/projektov/prireditev za obiskovalce od drugod (4–6 točk)
C Manjša atraktivnost programov/projektov/prireditev za obiskovalce od drugod (0–3 točk)
4 Reference prijaviteljev in dosedanje sodelovanje z Mestno občino Velenje (0–20 točk)
4.1 Reference (0–10 točk)
A Reference – uspešnost na mednarodnem nivoju (7–10 točk)
B Reference – uspešnost na državnem nivoju (4–6 točk)
C Reference – uspešnost na občinskem nivoju (0–3 točk)
4.1 Dosedanje sodelovanje prijaviteljev z Mestno občino Velenje (0–10 točk)
A Sodelovanje na prireditvah ali projektih z Mestno občino Velenje (1–10 točk)
B Prijavitelj do sedaj ni sodeloval na prireditvah ali projektih z Mestno občino Velenje (0 točk)
Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Možnih točk je 100. Vrednost točke je 10 evrov.
VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o odločitvi obveščeni pisno v roku 30 dni od odpiranja.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (poglavje Za občane – Javne objave) ali pa jo zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na Mestni občini Velenje – Vložišče (soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje.
X. Sredstva za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje, se lahko pridobijo samo na podlagi prijave na razpis. O izvedbi sofinanciranih programov/projektov/prireditev morajo prijavitelji občinski upravi predložiti poročilo o izvedbi na obrazcu, ki je v prilogi.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/896-16-03 (Alma Glotić).
Mestna občina Velenje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti