Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

Št. 331-1/2017 Ob-1655/17, Stran 635
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 76/15 – v nadaljevanju pravilnik) ter sklepa župana št. 331-1/2017, objavlja Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper
javni razpis 
za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2017
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
B. Pomoči po uredbi „de minimis”
C. Ostali ukrepi občine
II. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se lahko dodelijo upravičencu za površine, objekte in ukrepe izvedene na območju Mestne občine Koper in za strokovno in tehnično podporo, ki jo koristijo kmetijski proizvajalci iz Mestne občine Koper. Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv izpolnjen obrazec „vloga za prijavo na javni razpis” za vsak ukrep posebej,
– realno, strokovno oceno upravičenih stroškov ali predračun izdan v tekočem letu,
– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava o dodeljenih sredstvih iz državnega proračuna in drugih morebitnih prejetih sredstvih,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper o ustreznosti naložbe (ukrep urejanja kmetijskih zemljišč),
– podpisan osnutek pogodbe,
– ter vse ostale priloge zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Posebni pogoji in merila za dodelitev sredstev in obvezne priloge k vlogi so opredeljene pri posameznih ukrepih tega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji.
III. Merila za izbor
Merila za dodelitev državnih pomoči po Uredbi za skupinske izjeme in uredbi „de minimis” so:
a. Prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva od leta 2015–2020:
– upravičenec še ni prejel podpore iz javnih sredstev: 30 točk,
– upravičenec enkrat prejel podporo iz javnih sredstev: 20 točk,
– upravičenec dvakrat prejel podporo iz javnih sredstev: 10 točk,
– upravičenec trikrat prejel podporo iz javnih sredstev: 5 točk.
b. Starost upravičenca:
– do 40 let: 20 točk,
– nad 40 let: 15 točk.
c. Status upravičenca:
– kmetijstvo mu je osnovna dejavnost (pokojninsko in invalidsko zavarovan) 20 točk,
– kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost 10 točk.
d. Območje kjer leži kmetijsko gospodarstvo:
– območje z omejenimi možnostmi: 10 točk,
– ostala območja: 5 točk.
A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
I. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov »skupinske izjeme« so zagotovljena z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2017 v okvirni višini 27.000,00 EUR, od tega na proračunski postavki:
– 2323 Urejanje kmetijskih zemljišč v okvirni višini 7.000,00 EUR
– 2320 Kompleksne subvencije v kmetijstvu v okvirni višini 20.000,00 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena in se dodeljujejo kot nepovratna sredstva, skladno s pravili državnih pomoči in ob upoštevanju proračunskih možnosti. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. Pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
II. Upravičenci
Pravne in fizične osebe v skladu s 6. členom pravilnika, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev v MOK ter izvajajo ukrepe na območju Mestne občine Koper. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev, in sicer kmetje – fizične osebe.
Za vse razpisane ukrepe po uredbi za skupinske izjeme velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Mestne občine Koper, in sicer do 31. 8. 2017 za ukrepe skupinskih izjem. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.
III. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – omejitev sredstev
Najvišji znesek dodeljenih pomoči po posameznih ukrepih, določenih v členih od 13 do vključno 17 pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov določenih v posameznih členih Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40 % upravičenih stroškov naložb na drugih območjih,
– najvišji znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe v skladu s (točko II), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID),
– pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha primerljivih površin,
– redijo najmanj 5 GVŽ (velja za naložbe v hleve in gospodarska poslopja).
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetijskih gospodarstev
1.2 urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v kmetijska gospodarstva;
– stroški nakupa nove specialne kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo (razen traktorjev);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči za nasade nad 0,2 ha;
– stroški ureditve trajnega nasada nad 0,2 ha, in sicer: stroški agromelioracije in sadik za zasaditev novega nasada (sadovnjak, oljčnik, nasad špargljev in druge trajne rastline, razen vinograda);
– stroški priprave zemljišča in nakupa trajnega sadilnega materiala.
Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– ustrezno dovoljenje (projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, potrdilo o namenski rabi zemljišča oziroma soglasje najemodajalca),
– predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, pa po odobritvi vloge,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper, razen za nakup kmetijske mehanizacije,
– obnova nad 0,2 ha trajnega nasada,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin in agromelioracij kmetijskih zemljišč na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),
– stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov nad 0,3 ha,
– stroški izvedbe del za nezahtevne melioracije,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, pa po odobritvi vloge,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– potrdilo o namenski rabi zemljišča,
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: bolezni živali ter naravne in druge nesreče (toča, požar, udar strele, pozeba, poplava, vihar).
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem na območju občine, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega financiranja;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem letu.
Intenzivnost pomoči:
– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne premije. Najvišji znesek pomoči znaša 2.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
B. Pomoči po uredbi de minimis
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Koper, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov „de minimis” so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2017 v okvirni višini 11.000,00 EUR, od tega na proračunski postavki:
– 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja v okvirni višini: 6.000,00 EUR
– 2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti v okvirni višini: 5.000,00 EUR
Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep znaša do 50 % upravičenih stroškov.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev za posamezno naložbo pri ukrepu pomoči za naložbe v predelavo, trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji in razvoj dopolnilnih dejavnosti je do 5.000,00 EUR.
III. Upravičenci
Za sredstva finančne pomoči po razpisu »De minimis« lahko zaprosijo kmetje – fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na območju Mestne občine Koper. Upravičenci so lahko tudi mikro podjetja ter pravne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom razvoja podeželja. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev, in sicer kmetje – fizične osebe.
Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 za ukrep de minimis. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.
IV. Ukrepi
1. Tehnična pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški
– stroški nakupa novih tehnologij oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema – polnilne linije, etiketirka, filtri, vinifikatorji, mlini, preše in črpalke), razen posod za hrambo vina.
– stroški nakupa opreme za filtriranje in stekleničenja oljčnega olja, etiketirke (razen posod za hrambo olja in opreme za predelavo oljk).
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v občini ter ostali upravičenci v skladu s točko III. tega razpisa.
Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev
– izpis iz registra pridelovalcev grozdja in vina
– predračun oziroma račun in dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017.
2. Naložbe v opravljanje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih proizvodov in turizem na kmetiji),
– stroški nakupa opreme za dopolnilne dejavnosti (turizem na kmetiji), razen nakupa avdio in video opreme,
– stroški nakupa opreme za predelavo kmetijskih proizvodov.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji in predelavo kmetijskih proizvodov in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v občini ter ostali upravičenci v skladu s III. točko tega razpisa.
Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun oziroma račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017,
– ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo naložbe (potrdilo o namenski rabi zemljišča, gradbeno dovoljenje).
3. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja izdelkov s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …),
– oprema prostorov za neposredno prodajo izdelkov na kmetiji,
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi dejavnostmi in predelavo.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali predelavo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev na območju občine ter ostali upravičenci v skladu s III. točko tega razpisa,
– druge pravne osebe, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja izdelkov s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– predračun za izvedene aktivnosti,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017.
C. Ostali ukrepi občine
I. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo »Ostalih ukrepov občine« so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2017 v okvirni višini 12.000,00 EUR na proračunski postavki:
– 2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog v okvirni višini: 12.000,00 EUR.
Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep znaša do 100 % upravičenih stroškov.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
Zgornja višina dodeljenih sredstev je do 4.000,00 EUR na društvo.
II. Ukrepi
1. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja
Upravičeni stroški:
– stroški povezani s predstavitvijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.;
– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.;
– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja, prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanj ipd.;
– stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij;
– materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oziroma združenj.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Mestne občine Koper oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Mestne občine Koper;
– da programi omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper;
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja;
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju kmetijstva;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za delo.
Priloge k vlogi:
– finančno in vsebinsko ovrednoten program dela za leto 2017,
– izjava o številu članstva (na obrazcu),
– predračuni oziroma računi za izvedene aktivnosti.
Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017 za ostale ukrepe občine.
Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.
Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program za katerega so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine Koper oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Mestne občine Koper;
– društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.
Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki delujejo področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju občine in imajo sedež na območju Mestne občine Koper.
V okviru ukrepov »podpore delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja« ima prednost upravičenec, ki ponuja najnižjo ceno in se vsaj dvakrat letno udeleži kmetijskih prireditev in ostalih promocijskih prireditev, katere organizira Mestna občina Koper, oziroma društvo samostojno.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 4.000 EUR na društvo.
IV. Rok in način prijave
Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 20. 4. 2017 na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti z obvezno navedbo na prednji strani »Ne odpiraj-razpis skupinske izjeme oziroma de minimis«. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja.
Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, na sedežu Kmetijsko svetovalne službe Koper ter na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si.
Interesenti prejmejo vse potrebne informacije o razpisu pri občinski upravi Mestne občine Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj (Valter Kozlovič, tel. 05/66-46-244) ali pri Kmetijsko svetovalni službi, Ulica 15. maja št. 17, Koper.
V. Način reševanja vlog
O dodelitvi pomoči odloči župan na predlog posebne Komisije za pregled in oceno vlog imenovane s sklepom župana. Pri dodeljevanju državnih pomoči se bodo upoštevala merila in kriteriji določeni v Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za programsko obdobje 2015–2020 oziroma merila, ki so objavljena v javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija pozove, da v roku 5 dni od prejema obvestila vlogo dopolni. Vloge katere vlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili ali jih bodo neustrezno dopolnili, se zavrže.
Za dodeljena sredstva državnih pomoči bo obračunana akontacija dohodnine, v skladu z veljavno zakonodajo.
VI. Obvestilo o izidu razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbami v roku 8 dni od dneva odločitve Komisije za pregled in oceno vlog. Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti