Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

Št. 430-0005/2017-1 Ob-1652/17, Stran 634
Mestna občina Murska Sobota objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2017 (Uradni list RS, št. 11/17), Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10 in 39/15), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 22/09) in Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2017
javni razpis 
za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2017
I. Javni razpis: sofinancira se Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2017.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota.
III. Predmet, pogoji in merila javnega razpisa
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje naslednjih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine ter športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija in šport starejših,
– šport invalidov,
– razvojne dejavnosti v športu: založništvo, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, informacijska baza podatkov, priznanja športnim delavcem,
– organiziranost v športu: delovanje Športne zveze, društev in klubov, športne prireditve.
Pogoji sofinanciranja
Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota in izvajajo svojo dejavnost večinoma na njenem območju,
– so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov, prijavljenih na javni razpis,
– če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco članstva in evidenco udeležencev programa,
– izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju Mestne občine Murska Sobota,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota,
– vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2).
Izvajalci programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Mestni občini Murska Sobota,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– vrtci in šole.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa.
Merila za sofinanciranje programov
Izbrani programi bodo sofinancirani iz proračunskih sredstev namenjenih za Letni program športa za leto 2017 na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Merila za vrednotenje in izbor programov športa v Mestni občini Murska Sobota so sestavni del Pravilnika.
Za najem športne dvorane ali drugih objektov se izvajalcu obračunava sofinancirani del uporabe športnega objekta.
IV. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna skupna višina razpisanih sredstev znaša 250.000,00 €.
Predvidene višine sredstev, ki so namenjene izvedbi razpisanih športnih programov po posameznih vsebinah ter razvojnih in strokovnih nalogah, so:
Naziv
Predvidena razpisana sredstva v eurih
1.
Interesna športna vzgoja otrok in mladine ter športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
9.000
2.
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
110.000
3.
Kakovostni šport
50.000
4.
Vrhunski šport 
Op: v primeru, da ne bo upravičencev za ta program, se sredstva namenijo pod tč. 3. Kakovostni šport
5.000
5.
Športna rekreacija in šport starejših
12.000
6.
Šport invalidov
6.000
7.
Razvojne dejavnosti v športu: založništvo, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, informacijska baza podatkov, priznanja športnim delavcem
8.000
8.
Organiziranost v športu: delovanje športne zveze, društev in klubov, športne prireditve
50.000
Sredstva za ta namen so predvidena v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2017 na postavki: 18051013 Letni program športa.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za izvajanje Letnega programa športa za leto 2017 morajo biti porabljena v letu 2017.
VI. Vsebina vloge: vloga za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2017 mora biti izdelana izključno preko spletne aplikacije www.lps-ms.si. Kopijo podpisane in ožigosane vloge skupaj z vzorcem podpisane pogodbe s strani zakonitega zastopnika izvajalca programa športa, prijavitelji oddajo v skladu z navodili iz VII. poglavja: Rok za predložitev vlog in način predložitve.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelji morajo kopijo vloge podpisane in ožigosane s spletne aplikacije, skupaj z vzorcem pogodbe oddati na vložišču Mestne občine Murska Sobota ali poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 3. 4. 2017 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za predložitev vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču Mestne občine Murska Sobota.
Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prijavitelja (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Mestna občina Murska Sobota),
– pripis »Javni razpis za Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2017 – ne odpiraj!«.
VIII. Datum odpiranja vlog in postopek obravnavanja vlog
Strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa bo pravočasno prispele vloge odpirala od dne 4. 4. 2017. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotovila popolnost vlog in, če izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene.
Prijavitelji, ki bodo vložili nepopolne vloge, bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v predpisanem roku, bo komisija zavrgla.
Vsi prijavitelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bo župan Mestne občine Murska Sobota sklenil pogodbe o sofinanciranju.
IX. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva preko spletne aplikacije www.lps-ms.si, spletne strani Zavoda za kulturo, turizem in šport Mestne občine Murska Sobota: www.zkts-ms.si in spletne strani Mestne občine Murska Sobota: www.murska-sobota.si/.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo zainteresirani dobili pri strokovnem sodelavcu za šport Zavoda za kulturo, turizem in šport: Goran Gutalj (ZKTŠ Murska Sobota, Mladinska ul. 3, 9000 Murska Sobota), GSM: 031/792-969; e-naslov: goran.gutalj@sz-ms.si.
Mestna občina Murska Sobota 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti