Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

Ob-1707/17, Stran 626
Javni razpis 
SK200 2017 – Semenski kapital – Lastniški vstop za rast inovativnih podjetij
1. Izvajalec
Izvajalec produkta je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad)
Sedež: Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo s soglasjem k javnemu razpisu 303-15/2014/137 ter s pogodbo št. 3211-10-000469, ki predstavlja tudi vir financiranja tega javnega razpisa.
2. Predmet produkta – semenski kapital
Predmet produkta je semenski kapital – lastniški vložek Sklada za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.
Namen produkta je:
– spodbujanje nastajanja inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge;
– nadaljevanje finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja – 2. razvojna faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti;
– povezovanje obstoječe infrastrukture v RS v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov in drugih organizacijskih oblik pospeševanja podjetništva ter izobraževalnih institucij, ki izvajajo specializirane programe za razvoj in pospeševanje razvoja podjetij in programe mentorstva, tem podjetjem v enoten slovenski podjetniški ekosistem;
– spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala …) v semensko fazo razvoja podjetja. Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obvezno soudeležbo zasebnega kapitala.
Cilji javnega razpisa merjeni po izstopu iz naložbe in se merijo od odobritve so:
– povečanje števila delovnih mest v podprtih podjetjih (v povprečju za 3 na podprto podjetje);
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (v povprečju 10 % na podprto podjetje);
– povečanje zasebnih vlaganj v začetne razvojne faze podjetij.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki:
– imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika in manj kot 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR,
– so organizirana kot gospodarske družbe izključno v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.),
– so mlajša od petih let (od datuma registracije podjetja do oddaje vloge na Sklad),
– ne kotirajo na borzi,
– še niso delila dobička,
– niso nastala z združitvijo,
– imajo sedež, poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji.
Podatkovne podlage za preveritev letnega prometa in/ali bilančne vsote so:
– za podjetja ustanovljena pred letom 2017:
– bilanca stanja na dan 31. 12. 2016 in na dan 31. 12. 2015 ter
– izkaz poslovnega izida za leto 2016 in 2015,
– za podjetja, ustanovljena v letu 2017 velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
Za izpolnjevanje pogoja vsaj enega zaposlenega družbenika v podjetju se število preverja:
– z izjavo predlagatelja o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad ter
– s kopijo M1 obrazca: prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti s pripadajočim potrdilom o prijavi (obrazec ob oddaji vloge na javni razpis ne sme biti starejši od 30 dni).
Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega družbenika za polni delovni čas.
Za opredelitev mikro in malega podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014. Ob tem opozarjamo tudi na 3. člen in 6. člen Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki natančno opredeljuje partnerska in povezana podjetja ter upoštevanje izračuna števila zaposlenih oziroma finančnih zneskov v teh primerih.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu z Uredbo Komisije EU št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/11).
Za podjetje se šteje, da je v težavah, če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica vpisanega osnovnega kapitala. To je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se odštejejo od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno štejejo kot del lastnih sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala.
Podjetje, ki deluje manj kot 3 leta od registracije, se ne šteje kot podjetje v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjuje merila za stečajni postopek oziroma je insolventno v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07 in spremembe):
– imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije,
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,
– ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– ki so v preteklem obdobju treh let (odobritev sredstev 2013–2015), že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada,
– opravljajo naslednje dejavnosti:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 21. 1. 2000,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 
 predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– premogovništvo. 
V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, zagotovi njihovo izključenost (kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški), lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.
3.2. Dodatni obvezni pogoji
Pogoji kandidiranja za investicijo so:
– mikro ali malo podjetje mora biti organizirano kot gospodarska družba izključno v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), pri čemer družba z omejeno odgovornostjo ne more imeti statusa socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11),
– podjetje mora imeti v trenutku plačila kapitalskega vložka s strani Sklada sedež, poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji,
– vsaj eden izmed družbenikov (podjetnikov) mora biti tudi zaposlen v podjetju za polni delovni čas,
– podjetje mora ustvarjati prihodke iz dejavnosti poslovanja podjetja (večja višina ustvarjenih prihodkov prinaša dodatne točke v procesu ocenjevanja vloge),
– podjetje mora imeti neodvisnega zasebnega investitorja (fizično ali pravno osebo) vsaj v višini 20 % vrednosti investicije Sklada (t.j. minimalno 40.000 EUR), pri čemer mora biti investicija zasebnega investitorja vplačana v denarju (kot kapitalski vložek in ne kot konvertibilno posojilo ali stvarni vložek),
– družbeniki se morajo strinjati s Skladom kot solastnikom podjetja, s posebnimi pravicami in določili v družbeni pogodbi (priloga: družbena pogodba) ter skladno z njenimi določili in določili javnega razpisa pred sklenitvijo družbene pogodbe, po potrebi spremeniti oziroma dopolniti svoje ustanovitvene akte, družbene pogodbe oziroma druge pogodbe in dogovore, ki bi bili v nasprotju s temi določili,
– podjetje mora imeti proizvod ali storitev, ki je plod lastnega razvoja in mora biti tržno ter globalno naravnan,
– podjetje mora biti lastnik intelektualne lastnine oziroma inovacije in ne posamezen družbenik, kooperant ali strateški partner,
– razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je dovoljeno, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov in pravnih oseb,
– prijavni obrazec, skupaj z vso ostalo dokumentacijo mora biti v slovenskem jeziku, vsi izračuni in finančne projekcije pa v EUR.
3.3. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in globalni rasti, razvoju produktov in podobno, kot so npr. stroški razvoja, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju, prodaji in vodenju podjetja, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni globalni rasti podjetja oziroma nadaljnjemu razvoju storitev ali proizvoda itd.
Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške (razen plač), je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25 % kapitalsko povezana (lastniški delež) s podjetjem-upravičencem. Prav tako tretja oseba ne sme biti poslovno povezana s podjetjem. Šteje se, da sta dva subjekta poslovno povezana, če medsebojni (neposredno ali preko povezanih oseb) promet v posameznem koledarskem letu dosega ali presega 25 % prihodkov v istem obdobju katerega koli od njiju.
Med upravičene stroške ne spada nakup ali najem cestno prevoznih sredstev (razen, če prevozno sredstvo ni direktno vezano na dejavnost družbe, za kar je potrebna predhodna odobritev Sklada).
Prejeta investicija se ne sme nameniti za finančne naložbe v druga podjetja ali podružnice s sedežem v Republiki Sloveniji, sme pa se nameniti za ustanovitev podružnic s sedežem izven Republike Slovenije predvsem z namenom pospeševanja rasti podjetja in pridobivanja novih tržnih deležev. Finančna naložba v osnovni kapital tako ustanovljene podružnice ne sme presegati z zakonom določene minimalne višine osnovnega kapitala. Družba mora skladno z družbeno pogodbo o takšnih ustanovitvi podružnice izven Republike Slovenije obvestiti prokurista Sklada ter strokovni svet Družbe. Za takšne investicije mora Družba pridobiti pozitivno mnenje vsaj enega neodvisnega člana strokovnega sveta ter pridobiti soglasje Sklada.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja iz različnih javnih virov, lahko Sklad zahteva vrnitev investiranih sredstev (s postopkom izstopa iz družbe) v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju RS.
Vlogo lahko oddajo tudi podjetja, ki so za razvoj pridobila že druga javna sredstva (npr. P2, SK75), vendar morajo biti stroški jasno razmejeni in ne smejo biti dvojno financirani. Sklad preverja morebitno dvojno financiranje v procesu skrbnega pregleda.
3.4. Obdobje upravičenih stroškov
Investicija se odobri za upravičene stroške nastale od podpisa pogodbe do 31. 12. 2018.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis: višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK200 po tem razpisu v letu 2017 znaša največ do 400.000 EUR. Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK200 je 200.000 EUR.
5. Vsebina vloge
1. Prijavni list za investicijo. Prijavni list, ki je priloga te razpisne dokumentacije, je potrebno potrditi s podpisom in štampiljko ter ga predložiti v vlogi (če podjetje ne posluje s štampiljko, mora to navesti).
2. Prijavni obrazec (investicijska dokumentacija oziroma sklop vprašanj o podjetju in ekipi); prijavni obrazec vodi prijavitelja skozi ključna vprašanja načrtovanega razvoja in rasti podjetja, podroben opis produkta, distribucijo, poslovni model, tehnologijo, podjetniško ekipo, trg, konkurenco ter druga ključna področja poslovanja. Prijavni obrazec je priloga k razpisni dokumentaciji, nahaja pa se tudi na spletni strani Sklada www.podjetniskisklad.si in www.startup.si/sk200.
3. Kopija aktualne verzije družbene pogodbe skupaj z morebitnimi pravilniki in statutom družbe ali katere koli druge pogodbe, ki urejajo medsebojna razmerja med družbeniki in katere vsebina ni zajeta v družbeni pogodbi ali statutu podjetja (vključno s potencialno zavezujočo namero vstopa zasebnega investitorja, če je to potrebno).
4. Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za:
– družbe ustanovljene pred letom 2017 za pretekla leta poslovanja (do treh let) in medletne izkaze, in sicer na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. To pomeni, da se v primeru prvega odpiranja predložijo medletni izkazi na dan 31. 3. 2017 in v primeru drugega odpiranja na dan 30. 9. 2017.
– Za družbe ustanovljene v letu 2017 izkaze od dneva ustanovitve družbe do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. To pomeni, da se v primeru prvega odpiranja predložijo izkazi na dan 31. 3. 2017 in v primeru drugega odpiranja na dan 30. 9. 2017.
5. Finančni načrt s projekcijami rasti podjetja za prihodnja tri leta. Finančni načrt je lahko izdelan v preglednici ali z orodjem, ki se nahaja na spletni strani Sklada www.podjetniskisklad.si ali www.startup.si. Priložiti je potrebno napoved izkaza poslovnega izida, bilanco stanja in izkaz denarnih tokov. Finančni načrt mora vsebovati tudi načrtovano število zaposlitev po letih, skupaj z opisom delovnih mest.
6. Kratkoročni plan porabe sredstev pridobljenih na razpisu SK200.
7. Organizacijska shema podjetja, življenjepis z referencami vodilnega kadra in njihovimi kontaktnimi podatki ter pogodbe o zaposlitvi za ključni kader, če te pogodbe že obstajajo.
8. Zaposlitve se dokazujejo:
– z izjavo predlagatelja o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad,
– s priloženo kopijo M1 obrazca s pripadajočim potrdilom o prijavi (ki ob oddaji vloge na javni razpis ne sme biti starejši od 30 dni).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 8 in predložena v fizični obliki.
Sklad si pridržuje pravico, da pred sprejetjem pozitivnega/negativnega sklepa opravi še dodatni skrbni pregled poslovanja družbe na svoje stroške. Skrbni pregled, ki se izvaja tudi na sedežu družbe lahko zajema tehnološki, pravni, finančni ali kakršnikoli drugi pregled poslovanja družbe in skladnost resničnega stanja družbe z oddanimi podatki in informacijami v razpisni dokumentaciji. Sklad lahko za izvedbo pregleda najame na lastne stroške tudi zunanjega izvajalca. Pregled predstavlja zadnjo fazo obravnave vloge pred sprejetjem sklepa.
Sklad si pridržuje pravico, da v primeru uspešnega kandidiranja podjetja na razpisu pred podpisom pogodbe zahteva ažurno verzijo dokumentov navedenih od št. 3 do št. 8. V primeru, da pride v vmesnem času:
– do bistvenih razlik v poslovanju podjetja (dodatno zadolževanje, sprememba podjetniške ekipe, druge naknadne ugotovitve),
– da prihaja do razlik med podatki navedenimi v prijavi in resničnim stanjem,
– do ugotovitev, da je prišlo do bistvene spremembe lastniške strukture, kot je npr. prevzem ali večinski nakup podjetja ipd.),
lahko Sklad odstopi od lastniškega financiranja podjetja ne glede na pozitivni sklep o odobritvi sredstev.
Prav tako mora podjetje Skladu po prejemu pozitivnega sklepa in pred podpisom družbene pogodbe predložiti akt o ustanovitvi in/ali družbeno pogodbo in/ali statut in/ali druge pogodbe oziroma dogovore, ki so spremenjeni oziroma dopolnjeni na način, da niso v nasprotju z določili družbene pogodbe, ki je priloga tega javnega razpisa in določili javnega razpisa. V kolikor spremembe in dopolnitve navedenih dokumentov niso potrebne, podjetje Skladu predloži obstoječe dokumente. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila k oddanim dokumentom.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge z obveznim pojasnilom zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
6. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: »Ne odpiraj – SK200 2017«.
Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
7. Roki za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2017 je do vključno 21. 4. 2017 za prvo odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do drugega roka za prijavo v letu 2017, ki bo 6. 10. 2017 (po izvedbi drugega kroga pred-selekcije, ki bo v mesecu septembru 2017).
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada, pa datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne bi prispelo zadostno število ustreznih vlog. Nerazporejena sredstva iz posameznega roka se prenesejo na naslednje odpiranje. V tem primeru lahko Sklad poveča število potencialno odobrenih vlog ob posameznem prihajajočem pozivu.
8. Datumi odpiranj vlog: odpiranje na Skladu se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno.
9. Merila za izbor
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:
Zap. št.
MERILA ZA IZBOR
1.
Podjetniška ekipa
2
Potencial globalne rasti podjetja
3.
Višina vložka neodvisnega zasebnega investitorja
4.
Finančno stanje oziroma zadolženost podjetja
5.
Faza razvoja in rasti podjetja ter višina prihodkov
6.
Tehnologija in zaščita intelektualne lastnine
7.
Možnosti prodaje lastniškega deleža Sklada
8.
Ocena zunanje strokovne komisije
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje Merila za ocenjevanje podjetja).
Skupno možno število točk je 100. V sklopu predhodno opredeljenih meril lahko podjetje prejme s strani komisije Sklada 65 točk in v procesu predstavitve pred zunanjo strokovno komisijo, ki je sestavljena iz vrst uglednih podjetnikov 35 točk. Prag števila točk, nad katerim je odobrena investicija, je 70 ali več točk.
Komisija Sklada za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več vlagateljev 70 ali več točk, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk najprej pri merilu zunanja strokovna komisija, nato podjetniška ekipa, nato možnost prodaje lastniškega deleža Sklada, nato potencial globalne rasti podjetja, nato višina vložka neodvisnega zasebnega investitorja, nato faza razvoja in rasti podjetja z vključeno višino prihodkov ter nazadnje finančno stanje oziroma zadolženost podjetja.
Vloge podjetij, ki še ne izkazujejo prihodkov in ne izkazujejo prisotnosti zasebnega investitorja v višini najmanj 20 % vrednosti investicije Sklada (tj. minimalno 40.000 EUR, pri čemer mora biti investicija zasebnega investitorja vplačana v denarju kot kapitalski vložek in ne kot konvertibilno posojilo in sorodne oblike ali stvarni vložek), lahko pa ta vstopa tudi skupaj s Skladom (kar ob oddaji vloge pomeni jasno namero vstopa zasebnega investitorja skupaj s Skladom z zavezujočo izjavo), bodo zavrnjene kot neustrezne, saj ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa. Neodvisni zasebni investitorji so lahko poslovni angeli, mentorji, družbe tveganega kapitala (skladi) ali drugi zasebni investitorji, vsekakor pa ne obstoječi družbeniki (podjetniki) ali z družbo poslovno ali kapitalsko povezana podjetja ali njihovi družbeniki. Kot neodvisnega zasebnega investitorja se lahko obravnava družbenika, ki v družbi ni zaposlen in je v družbo lastniško vstopil pred prijavo na javni razpis z denarnim vložkom v minimalni višini 40.000 EUR (lahko gre za skupen znesek več neodvisnih zasebnih investitorjev). V kolikor Družba ob prijavi navede, da bo neodvisni zasebni investitor vstopil v družbo skupaj s Skladom, mora vplačilo denarnega vložka izvesti pred podpisom družbene pogodbe. V kolikor zasebni investitor ne izvede vplačila lastniškega vložka, Sklad odstopa od podpisa družbene pogodbe. V primeru sodelovanja več neodvisnih zasebnih investitorjev mora biti minimalni denarni vložek enega investitorja vsaj 15.000 EUR. Minimalna višina skupnega zneska zasebnih investitorjev pa vsaj 20 % vrednosti investicije Sklada (oziroma minimalno 40.000 EUR). Zasebni investitorji morajo vlagati v družbo svoja lastna razpoložljiva sredstva v svojem imenu. V oddani dokumentaciji mora vlagatelj jasno navesti, kdo so zasebni investitorji in njegove izkušnje, tako z vidika start-up podjetništva, kot tudi z vidika investiranja v start-up podjetja.
Komisija Sklada bo prejete vloge administrativno pregledala z vidika formalne popolnosti in pravno formalne ustreznosti. Formalno popolne so vloge, ki imajo priložene vse zahtevane dokumente navedene pod točko »Vsebina vloge iz javnega razpisa«. Pravno formalno ustrezne vloge so vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje razvidne iz javnega razpisa. Po administrativnem pregledu sledi strokovni pregled s točkovanjem in ocenjevanjem po merilih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Komisija Sklada lahko v okviru strokovnega pregleda zahteva od prijavitelja še dodatna pisna pojasnila oziroma odgovore. Sklad si pridržuje pravico, da na svoje stroške izvede skrbni pregled poslovanja družbe. Komisija Sklada v okviru strokovnega pregleda izdela poročilo, ki je sestavni del gradiva, ki ga obravnava zunanja strokovna komisija. Poročilo Sklada ne vsebuje informacije o številu točk, ki jih je prejelo podjetje v okviru strokovnega pregleda. Zunanja strokovna komisija se tako odloča in ocenjuje vlogo preko svojih vnaprej opredeljenih meril. Vloge, ki prejmejo skupaj od obeh komisij 70 ali več točk, se predložijo v sprejem direktorici Sklada.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge. V sklepu o odobritvi vloge Sklad prijavitelja pozove, da najkasneje v 30 dneh podpiše družbeno pogodbo. V kolikor prijavitelj v tem roku družbene pogodbe ne podpiše, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe za pridobitev investicije. V tem primeru Sklad zaključi vlogo vlagatelja za pridobitev investicije na tem javnem razpisu.
Ne glede na to, da je podjetje prejelo zadostno število točk in pozitivni sklep o odobritvi vloge, lahko Sklad zavrne investicijo.
Sklad lahko vlogo zavrne tudi v primeru, če se je podjetje po oddaji vloge dodatno zadolžilo (razmerje med vsemi dolgovi in celotnimi prihodki presega 70 % ali je npr. kapitalsko neustrezno), če so ugotovljene nepravilnosti v poslovanju, če Sklad in Družba ne uskladita pogojev vstopa Sklada v lastništvo družbe, če je prišlo do spremembe podjetniške ekipe, če je Sklad pridobil nove informacije o povezanih osebah, ki niso bile navedene v prijavni dokumentaciji, če je prišlo do bistvenih sprememb v lastniški strukturi, če je kateri od družbenikov tudi družbenik v podjetju, ki je že pridobilo sredstva SK50, SK75 ali SK200 (ne velja za neodvisne zasebne investitorje) ali če obstajajo drugi razlogi, ki bistveno povečajo tveganje investicije s strani Sklada.
10. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija Sklada za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Sklad najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog posreduje vlagateljem sklep o (ne)odobritvi vloge.
V sklepu o odobritvi vloge Sklad prijavitelja pozove, da najkasneje v 30 dneh podpiše družbeno pogodbo. V kolikor prijavitelj v tem roku družbene pogodbe ne podpiše, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe za pridobitev investicije. V tem primeru Sklad zaključi vlogo vlagatelja za pridobitev investicije na tem javnem razpisu.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada www.podjetniskisklad.si in www.startup.si/sk200. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi vloge je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije.
11. Vsebinska podpora
Produkti Sklada postajajo vse bolj integralni del celostnega podpornega sistema za inovativna (start-up) podjetja, ki vključuje tako finančne spodbude, kot tudi mentorsko in svetovalno-administrativno podporo, izobraževanje ter enotno promocijo produktov in rezultatov, prav tako pa enoten izbor in spremljanje podjetij, ki so prejela javna sredstva.
Podjetniki (družbeniki podjetja) so deležni vsebinske podpore v t. i. pred-selekciji, katere namen je pomoč podjetniku pri pripravi kakovostne vloge, ki se posreduje na Sklad, dodatnemu razvoju poslovne ideje in poslovnega modela, pridobitev potencialnega zasebnega investitorja in dodatna akumulacija zasebnega kapitala, pomoč pri smiselni obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije (višina plač, optimalna poraba sredstev …), priprava podjetnika na predstavitev pred zunanjo strokovno komisijo ter pomoč pri celotni pripravi vloge, tako z vsebinskega, kot administrativnega vidika.
Po podpisu pogodbe (najpogosteje družbene pogodbe) je prejemnik (podjetje oziroma družbeniki podjetja) deležen vsebinske podpore v obliki izobraževanja po »pospeševalniškem« programu. Prejemniki so deležni tudi podpore in sodelovanja z izbranim start-up mentorjem, ki si ga po odobritvi in podpisu pogodbe o konvertibilnem posojilu izberejo iz Seznama start-up mentorjev. Seznam start-up mentorjev je objavljen na spletni strani Sklada.
Prejemniki so dolžni 30 dni od podpisa družbene pogodbe s sklepom direktorja oziroma zakonitega zastopnika družbe ustanoviti strokovni svet družbe, ki je posvetovalno telo in poslovodstvu svetuje pri strateških odločitvah ter pri drugih odločitvah na podlagi zaprosila poslovodstva. V strokovnem svetu sodelujejo tudi izbrani start-up mentorji.
V kolikor sredstva za izvajanje vsebinske podpore iz sredstev evropske kohezijske politike 2014–2020 ne bodo zagotovljena, Slovenski podjetniški sklad vsebinske podpore v letu 2017 ne bo izvedel oziroma jo bo izvedel v skladu z razpoložljivimi drugimi sredstvi.
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkovnikom v procesu ocenjevanja pred komisijo Sklada in točkovnikom v procesu ocenjevanja pred zunanjo strokovno komisijo, vzorec prijavnega lista in vzorec obrazcev (investicijska dokumentacija …) ter vzorec družbene pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si ter www.startup.si/sk200.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah ter e-pošti:
– 02/234-12-41 Rok Huber in rok.huber@podjetniskisklad.si,
– 02/234-12-61 Nina Urbanič in nina.urbanic@podjetniskisklad.si.
13. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja javni razpis na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1 in nasl.),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in nasl.),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2017 (sklep Vlade RS št. 47602-26/2016/3 z dne 13. 12. 2017),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in nasl.),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009 2009 in 22. 4. 2015 veljavni z dne 29. 7. 2015),
– Poslovnim načrtom programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji za obdobje 2009–2013, ki ga je Vlada RS sprejela na 50. redni seji, dne 22. 10. 2009, sklep št. 30200-2/2009/5 (v nadaljnjem besedilu: Program PIFI) in vsemi sprejetimi spremembami in dopolnitvami,
– Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe in priglašene shema pomoči pri Ministrstvu za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve BE01-2399245-2016) in
– Pogodbe št. 3211-10-000469 o financiranju in izvajanju Programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja.
Semenski kapital v obliki lastniškega kapitala, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe ter priglašeno shemo pomoči Ministrstva za finance Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. priglasitve BE01-2399245-2016).
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku v okviru tega razpisa ne presega dovoljenih zneskov naložb lastniškega kapitala skladno z določili 4. in 22. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.
V skladu z določili četrtega odstavka 8. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe se lahko semenski kapital v obliki lastniškega kapitala, ki je predmet tega javnega razpisa, kumulira z vsako drugo državno pomočjo, tudi z de minimis pomočjo, z opredeljivimi upravičenimi stroški. Pomoč brez opredeljivih upravičenih stroškov se lahko kumulira s katero koli drugo državno pomočjo, ki je brez opredeljivih upravičenih stroškov, tudi de minimis pomočjo, in sicer do najvišjega zadevnega skupnega praga financiranja, določenega za posebne okoliščine vsakega primera s to ali katero koli drugo uredbo o skupinskih izjemah ali s sklepom, ki ga je sprejela Komisija.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti