Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

Ob-1706/17, Stran 621
Javni razpis 
SK75 2017 – Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR
1. Izvajalec
Izvajalec produkta je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kneza Koclja 22.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo s soglasjem k javnemu razpisu št. 303-15/2014/ 136 ter s pogodbo št. 3211-10-000469, ki predstavlja tudi vir financiranja tega javnega razpisa.
2. Predmet produkta – Semenski kapital – konvertibilno posojilo
Predmet produkta je semenski kapital – konvertibilno posojilo za inovativna podjetja.
Namen produkta je spodbujanje:
– MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo,
– hitrejša rast MSP na način, da Sklad oziroma holdinški sklad sam in/ali skupaj z zasebnimi investitorji neposredno so/investira v obliki lastniškega financiranja v začetno razvojno fazo MSP;
– hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso),
– razvoja začetnega koncepta poslovnega modela MSP in zagona podjetja ter
– spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.).
Cilj javnega razpisa je širjenje koncepta inovacij v poslovanju ter razvoj uspešnih podjetij s pomočjo kapitalskih naložb v mlada podjetja (v semenski in zagonski fazi razvoja podjetij).
Cilji javnega razpisa, glede na učinke merjene po izstopu iz naložbe, so:
– povečanje števila delovnih mest (v povprečju 3 na podprto podjetje)
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (v povprečju 5 % na podprto podjetje).
Eden kvalitativnih ciljev produkta je tudi spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala …) v semensko fazo razvoja podjetja.
3. Pogoji za kandidiranje
3.1. Splošni pogoji
Prijava
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki:
– imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR in
– so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in
– so starejša od šestih mesecev in mlajša od pet let (od datuma registracije do oddaje vloge). V primeru, kadar gre za statusno preoblikovanje iz samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), se upošteva tudi poslovanje v drugi organizacijski obliki, v kolikor podjetje predloži dokazila o univerzalnem pravnem nasledstvu in dokazila, da je nosilec samostojne dejavnosti tudi družbenik v družbi z omejeno odgovornostjo (za dokazovanje starosti).
Podatki
Podatkovni podlagi za preveritev bilančne vsote in letnega prometa sta:
– za podjetja ustanovljena pred letom 2017:
– bilanca stanja na dan 31. 12. 2016 in na dan 31. 12. 2015, če je podjetje ustanovljeno pred tem letom,
– izkaz poslovnega izida na dan 31. 12. 2016 in na dan 31. 12. 2015, če je podjetje ustanovljeno pred tem letom,
– za podjetja, ustanovljena v letu 2017 velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
Za izpolnjevanje pogoja vsaj enega zaposlenega družbenika v podjetju se število zaposlenih preverja na podlagi:
– kopije obrazca M1: prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni, s pripadajočim potrdilom o prijavi,
– izjave o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega družbenika za polni delovni čas.
Za opredelitev mikro in malega podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014. Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Prav tako opozarjamo, da se skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013, kot enotno podjetje štejejo tista mikro in mala podjetja, ki so med seboj najmanj v enem naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli od opisanih razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Omejitve prijave na razpis
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07 in njegove spremembe),
– imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije,
– podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– ki so v preteklem obdobju treh let (odobritev sredstev 2014–2016) že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada,
– bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih področij:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 
 predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.
3.2. Dodatni obvezni pogoji
Pogoji kandidiranja za investicijo so:
– podjetje je ustanovljeno v Republiki Sloveniji,
– podjetje ima lasten razvoj ali inovativen poslovni model,
– podjetje izkazuje potencial rasti in razvoja novih produktov, vstopa na tuje trge in povečanje števila zaposlenih,
– vsaj eden izmed družbenikov (podjetnikov) mora biti tudi zaposlen v podjetju za polni delovni čas,
– družbeniki se morajo strinjati s Skladom kot potencialnim družbenikom podjetja, s posebnimi pravicami in določili v pogodbi o konvertibilnem posojilu (priloga: pogodba o konvertibilnem posojilu) ter skladno z njenimi določili in določili javnega razpisa pred sklenitvijo pogodbe o konvertibilnem posojilu, po potrebi spremeniti oziroma dopolniti svoj ustanovitveni akt, družbeno pogodbo oziroma druge pogodbe in dogovore, ki bi bili v nasprotju s temi določili. Stroške pravnega usklajevanja pogodbe o konvertibilnem posojilu krije podjetje,
– rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno in globalno naravnan,
– podjetje mora biti lastnik intelektualne lastnine oziroma inovacije in ne posamezni družbeniki, kooperanti ali strateški partnerji,
– razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov ali institucij,
– podjetniška ekipa mora dokazati relevantne izkušnje s področja s katerim se ukvarja ali se namerava ukvarjati podjetje ter izkušnje s področja upravljanja/poslovanja podjetij,
– ima razvito rešitev (izdelek, storitev), ki jo je že preizkusil pri prvih strankah oziroma zgodnjih uporabnikih. Sredstva pridobljena na javnem razpisu SK75 morajo biti namenjena vstopu (rešitve) na trg (in ne za razvoj rešitve, saj mora le-ta biti že v zadnji razvojni fazi),
– prijavni obrazec, skupaj z vso ostalo dokumentacijo, mora biti v slovenskem jeziku, vsi izračuni in finančne projekcije pa v EUR.
4. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij kot so npr. stroški razvoja, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in strošek iz pogodbe o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oziroma proizvoda ...
Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške (razen plač), je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25,00 % povezana (lastniški delež) s podjetjem-upravičencem.
Med upravičene stroške ne spada nakup ali najem cestno prevoznih sredstev (razen, če to ni neposredno vezano na dejavnost družbe, za kar je potrebna odobritev Sklada).
Prejeta investicija se ne sme nameniti za finančne naložbe v druga podjetja ali podružnice s sedežem v Republiki Sloveniji, sme pa se nameniti za ustanovitev podružnic s sedežem izven Republike Slovenije. Finančna naložba v osnovni kapital tako ustanovljene podružnice ne sme presegati z zakonom določene minimalne višine osnovnega kapitala. Skladno z določili pogodbe o konvertibilnem posojilu (v prilogi) mora Družba za takšno vrsto upravičenih stroškov predhodno obvestiti strokovni svet Družbe, pridobiti mnenje vsaj enega neodvisnega člana strokovnega sveta ter pridobiti soglasje Sklada.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja iz različnih javnih virov, lahko Sklad zahteva vrnitev investiranih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, oziroma kot je to določeno v pogodbi o konvertibilnem posojilu.
Sklad si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma ni nujno potreben za razvoj projekta v časovnem obdobju upravičenih stroškov, lahko Sklad zahteva vračilo posojila ali prekine pogodbo o konvertibilnem posojilu.
Vlogo lahko oddajo tudi podjetja, ki so za razvoj pridobila že druga javna sredstva (npr. P2), vendar morajo biti stroški jasno razmejeni in ne smejo biti dvojno financirani.
Investicija se odobri za upravičene stroške nastale od podpisa pogodbe do 31. 12. 2018.
5. Višina razpisanih sredstev: višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 2017 znaša največ do 600.000 EUR. Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK75 je 75.000 EUR.
6. Vsebina vloge
Prijava
Vloga za investicijo sklada v Družbo vsebuje:
1. Prijavni list za investicijo. Prijavni list, ki je priloga te razpisne dokumentacije, se potrdi s podpisom odgovorne osebe in štampiljko ter predloži k vlogi (če vlagatelj ne posluje s štampiljko mora to navesti).
2. Prijavni obrazec (investicijska dokumentacija oziroma sklop vprašanj o podjetju in podjetniški ekipi) za investicijo. Prijavni obrazec vodi prijavitelja sistematično skozi ključna vprašanja načrtovanega razvoja in rasti podjetja, podroben opis produkta, distribucijo, poslovni model, tehnologijo, podjetniško ekipo, trg, konkurenco ter druga ključna področja poslovanja. Prijavni obrazec prav tako zajema podatke o ključnem kadru, družbenikih in zasebnem investitorju, kot tudi informacije o z Družbo povezanih osebah in stanju »de minimis« pomoči. Prijavni obrazec je priloga razpisni dokumentaciji, ki se nahaja tudi na spletni strani Sklada www.podjetniskisklad.si in www.startup.si.
3. Kopija aktualne verzije družbene pogodbe podjetja skupaj z morebitnimi pravilniki in statutom družbe ali katere koli druge pogodbe, ki urejajo medsebojna razmerja med družbeniki in katere materija ni zajeta v družbeni pogodbi ali ustanovitvenem aktu podjetja.
4. Bilanco stanja in izkaz uspeha za:
– družbe ustanovljene pred letom 2017 za vsa pretekla leta poslovanja (do treh let) in medletne izkaze, in sicer na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. To pomeni, da se v primeru 1. odpiranja predložijo medletni izkazi na dan 30. 4. 2017 in v primeru 2. odpiranja na dan 30. 9. 2017.
– Za družbe ustanovljene v letu 2017 izkaze od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. To pomeni, da se v primeru 1. odpiranja predložijo izkazi na dan 30. 4. 2017 in v primeru 2. odpiranja na dan 30. 9. 2017.
5. Organizacijska shema in življenjepis vodilnih oseb s kontaktnimi podatki ter pogodbe o zaposlitvi za ključno osebje, če te že obstajajo.
6. Zaposlitve se dokazujejo na podlagi:
– kopije obrazca M1: prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni, s pripadajočim potrdilom o prijavi,
– izjave o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
7. Izjava podjetja o stanju »de minimis« pomoči (del razpisne dokumentacije, poglavje IV. Obrazci).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od točke 1 do točke 7 in predložena v fizični obliki.
Pravice sklada
Sklad si pridržuje pravico, da pred sprejetjem pozitivnega sklepa na svoje stroške dodatno izvede skrbni pregled družbe. Skrbni pregled lahko zajema tehnološki, pravni, finančni ali kakršnikoli drugi pregled poslovanja družbe in skladnost resničnega stanja družbe z oddanimi informacijami v razpisni dokumentaciji. Sklad lahko za izvedbo skrbnega pregleda najame na lastni stroške zunanjega izvajalca. Komisija v tem primeru pripravi poročilo o izvedenem skrbnem pregledu, ki je podlaga za odločitev o izdaji sklepa o odobritvi oziroma o ne odobritvi konvertibilnega posojila.
Sklad si pridržuje pravico, da v primeru uspešnega kandidiranja podjetja na razpisu pred podpisom pogodbe zahteva ažurno verzijo dokumentov navedenih od št. 3 do št. 7. V primeru, da pride v času po izdaji pozitivnega sklepa o odobritvi konvertibilnega posojila in pred dnem podpisa pogodbe o konvertibilnem posojilu do bistvenih sprememb v poslovanju podjetja (dodatno zadolževanje, sprememba podjetniške ekipe, nove informacije o povezanih osebah, ki niso bile navedene v prijavni dokumentaciji, bistvena sprememba lastniške strukture, kot je npr. prevzem ali večinski nakup podjetja ipd.), lahko Sklad odstopi od financiranja podjetja.
Prav tako mora podjetje Skladu po prejemu pozitivnega sklepa in pred podpisom pogodbe o konvertibilnem posojilu predložiti akt o ustanovitvi in/ali družbeno pogodbo in/ali druge pogodbe oziroma dogovore, ki so spremenjeni oziroma dopolnjeni na način, da niso v nasprotju z določili pogodbe o konvertibilnem posojilu in določili javnega razpisa. V kolikor spremembe in dopolnitve navedenih dokumentov niso potrebne, podjetje Skladu predloži obstoječe dokumente. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila k oddanim dokumentom.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Varovanje osebnih podatkov
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge ter navede zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
7. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne odpiraj – SK75 2017«.
Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
8. Roki za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2017 je do vključno 12. 5. 2017 za prvo odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do drugega roka za prijavo v letu 2017, ki bo do vključno 6. 10. 2017 (po izvedbi drugega kroga pred-selekcije, ki bo v mesecu septembru 2017).
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge na sedež Sklada, pa datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne bi prispelo zadostno število ustreznih vlog. Nerazporejena sredstva iz posameznega roka se prenesejo na naslednje odpiranje. V tem primeru lahko Sklad poveča število potencialno odobrenih vlog ob posameznem prihajajočem pozivu.
9. Datumi odpiranja vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
10. Merila za izbor
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:
0.
Število doseženih točk v pred-selekciji
1.
Podjetniška ekipa
2.
Inovativnost in tehnologija
3.
Obseg ustanovitvenega vložka v podjetju v denarju
4.
Prisotnost zasebnega investitorja
5.
Finančno stanje oziroma zadolženost podjetja
6.
Velikost in rast trga
7.
Sposobnost vračila konvertibilnega posojila
8.
Možnost prodaje lastniškega deleža Sklada
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje Merila za ocenjevanje podjetja).
Skupno možno število točk je 100. V sklopu pred-selekcije lahko podjetje zbere 40 točk in v sklopu ostalih definiranih meril pa 60 točk. Prag števila točk, nad katerim je odobrena investicija, je 60 ali več točk.
Komisija Sklada za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več vlagateljev 60 ali več točk, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk po naslednjem vrstnem redu meril:
– pri merilu pred-selekcija,
– sposobnost vračila konvertibilnega posojila,
– inovativnost in tehnologija,
– podjetniška ekipa,
– možnost prodaje lastniškega deleža Sklada,
– velikost in rast trga,
– prisotnost zasebnih investitorjev,
– vplačana višina kapitala in
– nazadnje finančno stanje oziroma zadolženost podjetja.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
Ne glede na to, da je podjetje prejelo zadostno število točk in pozitivni sklep o odobritvi vloge, lahko Sklad zavrne investicijo.
Sklad lahko vlogo zavrne tudi v primeru, če se je podjetje po oddaji vloge dodatno zadolžilo (razmerje med vsemi dolgovi in celotnimi prihodki presega 70 % ali je npr. kapitalsko neustrezno), če so ugotovljene nepravilnosti v poslovanju, če Sklad in Družba ne uskladita pogojev vstopa Sklada v lastništvo družbe, če je prišlo do spremembe podjetniške ekipe, če je Sklad pridobil nove informacije o povezanih oseba, ki niso bile navedene v prijavni dokumentacije, če je prišlo do bistvenih sprememb v lastniški strukturi, če je kateri od družbenikov tudi družbenik v podjetju, ki je že pridobilo sredstva SK50, SK75 ali SK200 (ne velja za neodvisne zasebne investitorje) ali če obstajajo drugi razlogi, ki bistveno povečajo tveganje investicije s strani Sklada.
11. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Sklad bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi vloge.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada www.podjetniskisklad.si in www.startup.si. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi vloge je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije.
Sklad bo v roku 7 dni od roka za izdajo sklepa o odobritvi vloge poslal vlagateljem poziv k podpisu pogodbe o konvertibilnem posojilu. Če se upravičenec v roku 30 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe za pridobitev investicije. V tem primeru Sklad zaključi vlogo vlagatelja za pridobitev investicije na tem javnem razpisu.
12. Vsebinska podpora
Finančni produkti Sklada postajajo vse bolj integralni del celostnega podpornega sistema za inovativna (start-up) podjetja, ki vključuje tako finančne spodbude, kot tudi mentorsko in svetovalno-administrativno podporo, izobraževanje ter enotno promocijo produktov in rezultatov, prav tako pa enoten izbor in spremljanje podjetij, ki so prejela javna sredstva.
Podjetniki (družbeniki podjetja) so deležni vsebinske podpore v pred-selekciji, katere namen je pomoč pri pripravi kakovostne vloge za pridobitev sredstev, dodatnemu razvoju poslovne ideje in poslovnega modela, pridobitev potencialnega zasebnega investitorja in dodatna akumulacija zasebnega kapitala, pomoč pri smiselni obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije (višina plač, optimalna poraba sredstev …), priprava podjetnika (družbenikov podjetja) na predstavitev pred zasebnimi investitorji ter pomoč pri celotni pripravi vloge, tako z vsebinskega, kot administrativnega vidika.
Po podpisu pogodbe je prejemnik (družbeniki podjetja) deležen vsebinske podpore v obliki izobraževanja po »pospeševalniškem programu«. Prejemniki so deležni tudi podpore in sodelovanja z izbranim start-up mentorjem, ki si ga po odobritvi in podpisu pogodbe o konvertibilnem posojilu izberejo iz Seznama start-up mentorjev. Seznam start-up mentorjev je objavljen na spletni strani Sklada.
Prejemniki so dolžni 30 dni od podpisa pogodbe o konvertibilnem posojilu s sklepom direktorja oziroma zakonitega zastopnika družbe ustanoviti strokovni svet družbe, ki je posvetovalno telo in poslovodji svetuje pri strateških odločitvah na področju izobraževanja ter pri drugih odločitvah na podlagi zaprosila poslovodje. V strokovnem svetu sodelujejo tudi izbrani start-up mentorji.
V kolikor sredstva za izvajanje vsebinske podpore iz sredstev evropske kohezijske politike 2014–2020 ne bodo zagotovljena, Slovenski podjetniški sklad vsebinske podpore v letu 2017 ne bo izvedel oziroma jo bo izvedel v skladu z razpoložljivimi drugimi sredstvi.
13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkovnikom v pred-selekciji in selekciji, vzorec prijavnega lista in vzorec obrazcev (investicijska dokumentacija …) ter vzorec pogodbe o konvertibilnem posojilu.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si ter www.startup.si.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah in e-pošti:
– Nina Urbanič, 02/234-12-61, nina.urbanic@podjetniskisklad.si,
– Rok Huber, 02/234-12-41, rok.huber@podjetniskisklad.si.
14. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja javni razpis na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1 in nasl.),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in nasl.),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2017 (sklep Vlade RS št. 47602-26/2016/3 z dne 13. 12. 2017),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in nasl.),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009 in 22. 4. 2015 veljavni z dne 29. 7. 2015),
– Poslovnim načrtom programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji za obdobje 2009–2013, ki ga je Vlada RS sprejela na 50. redni seji, dne 22. 10. 2009, sklep št. 30200-2/2009/5 (v nadaljnjem besedilu: Program PIFI) in vsemi sprejetimi spremembami in dopolnitvami,
– Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list Evropske unije L 352/1) in priglašene sheme »de minimis« pomoči s strani Ministrstva za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve M001-2399245-2015) in
– Pogodbe št. 3211-10-000469 o financiranju in izvajanju Programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja.
15. »De minimis« in ostale zahteve
Konvertibilno posojilo, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči »de minimis« skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ter na podlagi mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči podane s strani Ministrstva za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve M001-2399245-2015). Šteje se, da je pomoč »de minimis« ne glede na datum plačila podjetju dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do njenega prejema.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« Uradni list Evropske unije L 352/1) se pomoč »de minimis« lahko kumulira s pomočjo »de minimis« do zgornje dovoljene meje (200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč »de minimis«, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je enak višini dodeljenega konvertibilnega posojila.
Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom dodeljenim v okviru de minimis pomoči v skladu z veljavnimi predpisi po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 deset poslovnih let od datuma, ko je bila dodeljena pomoč. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok zakonsko podaljšan ali pa ga lahko podaljša Sklad,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.
Sklad vodi evidence o individualni pomoči de minimis deset poslovnih let od datuma dodelitve pomoči. Evidenca de minimis se hrani deset poslovnih let od datuma, ko je bila dodeljena zadnja individualna pomoč v okviru te sheme.
Sklad v okviru izdanega sklepa o odobritvi konvertibilnega posojila Družbi posreduje informacijo o prejemu pomoči v okviru de minimis sheme.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti