Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

Št. 6036-7/2017/2 Ob-1730/17, Stran 617
Za izvrševanje 32. in 33. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu s 50. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 29. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718), 216. in 229. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo)
javni razpis 
za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017
I. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je financiranje izvajanja neformalnih izobraževalnih programov in izpitov za brezposelne osebe v letu 2017:
1. Računalniški programi
Financira se izvedba naslednjih računalniških programov, izvedenih od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017:
a. Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (v nadaljnjem besedilu: program RPO),
b. WORD osnovni,
c. WORD nadaljevalni,
d. EXCEL osnovni,
e. EXCEL nadaljevalni.
2. Jezikovni programi
Jezikovni programi so usklajeni z lestvico CEFR, ki je uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji. Financira se izvedba naslednjih jezikovnih programov, izvedenih od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017:
a) Angleščina:
– angleščina na ravni B1 (sporazumevalni prag),
– angleščina na ravni B2 (višja raven),
– angleščina – poslovna konverzacija na ravni B2 (višja raven),
– angleščina osvežitveni tečaj na ravni A2 (vmesna raven),
– angleščina osvežitveni tečaj na ravni B1 (sporazumevalni prag) in
– angleščina osvežitveni tečaj na ravni B2 (višja raven).
b) Nemščina:
– nemščina A1 (preživetvena raven),
– nemščina A2 (vmesna raven),
– nemščina na ravni B1 (sporazumevalni prag),
– nemščina na ravni B2 (višja raven),
– nemščina – poslovna konverzacija na ravni B2 (višja raven),
– nemščina osvežitveni tečaj na ravni A2 (vmesna raven),
– nemščina osvežitveni tečaj na ravni B1 (sporazumevalni prag) in
– nemščina osvežitveni tečaj na ravni B2 (višja raven).
c) Italijanščina:
– italijanščina na ravni B1 (sporazumevalni prag),
– italijanščina na ravni B2 (višja raven),
– italijanščina – poslovna konverzacija na ravni B2 (višja raven),
– italijanščina osvežitveni tečaj na ravni A2 (vmesna raven),
– italijanščina osvežitveni tečaj na ravni B1 (sporazumevalni prag) in
– italijanščina osvežitveni tečaj na ravni B2 (višja raven).
3. Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka (v nadaljevanju: program priprave na strokovni izpit)
Financira se izvedba programov priprave na strokovni izpit, izvedenih od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017.
4. Opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka
Financira se opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017.
Prijavitelj mora v okviru konzorcija obvezno prijaviti:
– vse računalniške programe iz predmeta tega javnega razpisa,
– najmanj tri jezikovne programe iz predmeta javnega razpisa, v skladu s potrebami območne enote, ki jo pokriva,
– program priprave na strokovni izpit in
– opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka.
II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2017. Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 1.384.985,10 EUR. Sredstva so zagotovljena znotraj ukrepa 3311-11-0084 Izobraževanje zaposlenih – izvajalci, na proračunski postavki 578010 – izobraževanje brezposelnih, konto 4133 (tekoči transferi v javne zavode).
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je razdeljena glede na število brezposelnih oseb v posameznih območnih službah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: območne službe) in je razvidna iz preglednice 1.
Preglednica 1: okvirna višina razpoložljivih sredstev za prijavitelje, ki pokrivajo območja delovanja posamezne območne službe
Št.
Območna služba
Okvirna sredstva po prijaviteljih v EUR
1.
Celje
136.659,05
2.
Koper
85.674,35
3.
Kranj
85.674,35
4.
Ljubljana
366.090,20
5.
Maribor
187.643,75
6.
Murska Sobota
136.659,05
7.
Nova Gorica
60.182,00
8.
Novo mesto
60.182,00
9.
Velenje
60.182,00
10.
Sevnica
60.182,00
11.
Ptuj
60.182,00
12.
Trbovlje
85.674,35
SKUPAJ
1.384.985,10
Na javnem razpisu bo izbranih največ 12 prijaviteljev. Prijavitelj je organiziran v konzorcij partnerjev iz statističnih regij, ki jih pokriva posamezna območna služba. Na območju, ki ga pokriva posamezna območna služba, bo izbran največ 1 prijavitelj. Območje delovanja območne službe v statistični regiji je razvidno iz preglednice 2.
Preglednica 2: Območje delovanja območne službe v statistični regiji
Območna služba
Statistična regija
Območje delovanja območne službe
1.
Celje
Savinjska
Urad za delo Celje
 
 
 
Urad za delo Laško
 
 
Urad za delo Šentjur
 
 
 
Urad za delo Slovenske Konjice
 
 
 
Urad za delo Šmarje pri Jelšah
 
 
 
Urad za delo Žalec 
2.
Koper
Obalno-kraška
Urad za delo Sežana 
 
 
Urad za delo Izola
 
 
Urad za delo Koper
 
 
Urad za delo Piran
 
Primorsko-notranjska
Urad za delo Postojna
 
 
 
Urad za delo Ilirska Bistrica
3.
Kranj
Gorenjska 
Urad za delo Jesenice 
 
 
Urad za delo Kranj 
 
 
Urad za delo Radovljica 
 
 
Urad za delo Škofja Loka 
 
 
Urad za delo Tržič 
4.
Ljubljana
Osrednjeslovenska
Urad za delo Ljubljana
 
 
Urad za delo Domžale 
 
 
Urad za delo Grosuplje
 
Urad za delo Kamnik 
Urad za delo Vrhnika 
 
 
Urad za delo Logatec 
 
Primorsko-notranjska
Urad za delo Cerknica
 
Jugovzhodna
Urad za delo Ribnica
 
 
Urad za delo Kočevje 
5.
Maribor
Podravska
Urad za delo Lenart 
 
 
Urad za delo Maribor 
 
 
Urad za delo Pesnica 
 
 
Urad za delo Ruše 
 
 
Urad za delo Slovenska Bistrica 
6.
Murska Sobota
Pomurska
Urad za delo Gornja Radgona 
 
 
Urad za delo Lendava 
 
 
Urad za delo Ljutomer 
 
 
Urad za delo Murska Sobota 
7.
Nova Gorica
Goriška
Urad za delo Ajdovščina 
 
 
Urad za delo Idrija 
 
 
Urad za delo Nova Gorica 
 
 
Urad za delo Tolmin 
8.
Novo mesto
Jugovzhodna 
Urad za delo Črnomelj 
 
 
Urad za delo Metlika 
 
 
Urad za delo Novo mesto
 
 
 
Urad za delo Trebnje 
9.
Velenje 
Koroška
Urad za delo Dravograd 
 
 
Urad za delo Slovenj Gradec
 
 
Urad za delo Radlje ob Dravi 
 
 
Urad za delo Ravne na Koroškem 
 
Savinjska
Urad za delo Mozirje 
 
 
 
Urad za delo Velenje 
10.
Sevnica
Posavska
Urad za delo Brežice 
 
 
Urad za delo Krško 
 
 
Urad za delo Sevnica 
11.
Ptuj 
Podravska
Urad za delo Ormož
 
 
Urad za delo Ptuj 
12.
Trbovlje 
Zasavska
Urad za delo Hrastnik
 
 
Urad za delo Litija
 
 
 
Urad za delo Trbovlje
 
 
 
Urad za delo Zagorje
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. standardni strošek na uro izobraževanja na udeleženca v višini 5,81 EUR,
2. standardni strošek za projektno pisarno za vodenje in koordiniranje izvajanja programov (v nadaljevanju: projektna pisarna), v višini 50 % plače polno zaposlenega organizatorja izobraževanja odraslih (v nadaljevanju: strokovni delavec) je v višini 1.313,90 EUR na mesec, preračunano za 7 mesecev. Upravičeni standardni strošek lahko prijavitelj razporedi na največ dva zaposlena strokovna delavca, kar mora biti razvidno v pogodbi o zaposlitvi oziroma aneksu k pogodbi o zaposlitvi.
Za financiranje upravičenih stroškov po tem javnem razpisu se uporablja Metodologija za določitev višine stroška na enoto v okviru javnega razpisa za izbor izvajalcev operacije: »Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019«, št. 5440-19/2015/9, ki jo je sprejelo ministrstvo dne 8. 6. 2016. Na podlagi te metodologije je:
1. standardni strošek za vodenje in koordiniranje izvajanja programov za polno zaposlenega strokovnega delavca 2.627,80 EUR na mesec;
2. standardni strošek na uro izobraževanja na udeleženca v višini 5,81 EUR, za programe, ki trajajo do vključno 200 ur.
V upravičene stroške so vključene vse dajatve.
Stroški opravljanja strokovnega izpita iz upravnega postopka po ceniku Upravne akademije na kandidata je 134,20 EUR z vključenim DDV.
Strokovni delavec v skladu s 96. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) je organizator izobraževanja odraslih ali svetovalni delavec v izobraževanju odraslih po aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 43/06 – ZKolP, 52/07, 61/08, 60/08, 33/10, 83/10, 89/10, 79/11, 40/12, 3/13, 46/13, 67/13, 7/14, 52/14 in 3/15).
Pogoji za strokovnega delavca, ki ga bo prijavitelj razporedil ali zaposlil v projektni pisarni, so:
– izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– pedagoško-andragoška izobrazba in
– strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.
V obdobju izvajanja tega javnega razpisa se v okviru posameznih območnih služb pričakuje, da bo v izobraževalne programe vključeno okvirno 4.350 udeležencev (preglednica 3).
Preglednica 3: okvirno število vključenih udeležencev po območnih službah v okviru konzorcijev
okvirno število vključenih udeležencev
Št.
Območna služba
jezikovni programi
računalniški programi 
(od tega 40 %
za RPO)
program priprave na strokovni izpit
skupaj
1.
Celje
175
175
85
435
2.
Koper
105
105
51
261
3.
Kranj
105
105
51
261
4.
Ljubljana
490
490
238
1.218
5.
Maribor
245
245
119
609
6.
Murska Sobota
175
175
85
435
7.
Nova Gorica
70
70
34
174
8.
Novo mesto
70
70
34
174
9.
Velenje
70
70
34
174
10.
Sevnica
70
70
34
174
11.
Ptuj
70
70
34
174
12.
Trbovlje
105
105
51
261
SKUPAJ
1.750
1.750
850
4.350
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– Na ta javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi za izobraževanje odraslih, organizacijske enote za izobraževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, in srednje šole, ki so registrirane za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvajajo svojo dejavnost na območju Republike Slovenije.
– Konzorcijski partnerji so lahko javni zavodi za izobraževanje odraslih, organizacijske enote za izobraževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna skupnost ter srednje šole in zasebne organizacije, ki so registrirane za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvajajo svojo dejavnost na območju Republike Slovenije.
– Prijavitelji in ostali konzorcijski partnerji morajo biti registrirani v statistični regiji na območju delovanja območne službe po tem javnem razpisu.
– Konzorcijski partnerji brez prijavitelja izrazijo interes, da želijo postati člani konzorcija in zagotavljajo, da bodo zagotovili kadrovske in materialne pogoje za izvajanje programov iz predmeta tega javnega razpisa.
– Konzorcijski partnerji imajo na dan objave javnega razpisa poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom.
– Konzorcijski partnerji niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku.
– Konzorcijski partnerji niso opustili poslovne dejavnosti.
– Konzorcijski partnerji ali odgovorna oseba konzorcijskih partnerjev ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16): v nadaljevanjem besedilu: KZ-1).
V primeru, ko na območju delovanja območne službe ni na voljo zainteresiranih konzorcijskih partnerjev, lahko prijavitelj odda prijavo na ta javni razpis samostojno.
Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora izpolnjevanje pogojev dokazati z naslednjimi dokazili:
– Obrazec 1: Prijavni obrazec
– Obrazec 2: Načrt izvedbe projekta
– Fotokopija izpisa iz Ajpes-a za vse konzorcijske partnerje, iz katere je razvidno, da imajo opredeljeno izobraževalno dejavnost za izvajanje dejavnosti izobraževanje odraslih na območju delovanja območne službe na dan objave tega javnega razpisa,
– Izjava 1: Izjava konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja; konzorcijski partnerji brez prijavitelja izrazijo interes, da želijo postati partnerji konzorcija in zagotavljajo, da bodo zagotovili kadrovske in materialne pogoje za izvajanje programov iz predmeta tega javnega razpisa.
– Izjava 2: Izjava konzorcijskih partnerjev, da:
– imajo na dan objave javnega razpisa poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom,
– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku,
– niso opustili poslovne dejavnosti, 
– odgovorna oseba konzorcijskih partnerjev ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v KZ-1.
– Priloga 1: Vzorec pogodbe: rubrik v vzorcu pogodbe ne izpolnjujte. Pogodbo na vsaki strani parafirajte in jo priložite prijavi.
IV. Merila za izbor programov na javnem razpisu
Merila za izbor prijaviteljev za izvajanje so:
1.
Kakovost programov
2.
Izkušnje prijavitelja pri vodenju ali sodelovanju v konzorciju
3.
Kadrovski pogoji prijavitelja
4.
Kakovost načrta izvedbe projekta 
V. Način in rok prijave na javni razpis
Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 31. 3. 2017. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila na dan izteka roka za oddajo označena s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Ministrstva. Vlogo oddajte v zaprti ovojnici z označenim nazivom in točnim naslovom prijavitelja ter vidno oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017«. Priporočamo, da uporabite vzorec za označitev ovojnice iz razpisne dokumentacije.
Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka ali ne bodo imele predpisanih oznak, bodo pred odpiranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene. S sklepom bodo zavržene tudi vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih ali po pozivu za formalno dopolnitev pravočasno ter ustrezno dopolnjene. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev in tistega dela vloge, ki se veže na vsebino.
VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu javnega razpisa: komisija, ki jo je imenovala ministrica za izobraževanje, znanost in šport s sklepom z dne 17. 2. 2017, bo začela z odpiranjem vlog 3. 4. 2017. V skladu s tretjim odstavkom 222. člena pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni pisno v 45 dneh po preteku roka za prijavo, torej najkasneje do 15. 5. 2017.
VII. Razpisna dokumentacija
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.
Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Mateji Peterca na tel. 01/400-54-53, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti