Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

33. Zakon o ratifikaciji Protokola št. 15 o spremembah Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (MPKVCP15), stran 90.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Protokola št. 15 o spremembah Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (MPKVCP15) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Protokola št. 15 o spremembah Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (MPKVCP15), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. maja 2017.
Št. 003-02-5/2017-14
Ljubljana, dne 1. junija 2017
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA ŠT. 15 O SPREMEMBAH KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN (MPKVCP15) 
1. člen
Ratificira se Protokol št. 15 o spremembah Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sklenjen v Strasbourgu 24. junija 2013.
2. člen 
Besedilo protokola se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
 
Protocol No. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
Preamble 
The member States of the Council of Europe and the other High Contracting Parties to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as “the Convention”), signatory hereto,
Having regard to the declaration adopted at the High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, held in Brighton on 19 and 20 April 2012, as well as the declarations adopted at the conferences held in Interlaken on 18 and 19 February 2010 and İzmir on 26 and 27 April 2011;
Having regard to Opinion No. 283 (2013) adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 26 April 2013;
Considering the need to ensure that the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as “the Court”) can continue to play its pre-eminent role in protecting human rights in Europe,
Have agreed as follows:
Article 1 
At the end of the preamble to the Convention, a new recital shall be added, which shall read as follows:
“Affirming that the High Contracting Parties, in accordance with the principle of subsidiarity, have the primary responsibility to secure the rights and freedoms defined in this Convention and the Protocols thereto, and that in doing so they enjoy a margin of appreciation, subject to the supervisory jurisdiction of the European Court of Human Rights established by this Convention,”.
Article 2 
1 In Article 21 of the Convention, a new paragraph 2 shall be inserted, which shall read as follows:
“Candidates shall be less than 65 years of age at the date by which the list of three candidates has been requested by the Parliamentary Assembly, further to Article 22.”
2 Paragraphs 2 and 3 of Article 21 of the Convention shall become paragraphs 3 and 4 of Article 21 respectively.
3 Paragraph 2 of Article 23 of the Convention shall be deleted. Paragraphs 3 and 4 of Article 23 shall become paragraphs 2 and 3 of Article 23 respectively.
Article 3 
In Article 30 of the Convention, the words “unless one of the parties to the case objects” shall be deleted.
Article 4 
In Article 35, paragraph 1 of the Convention, the words “within a period of six months” shall be replaced by the words “within a period of four months”.
Article 5 
In Article 35, paragraph 3, sub-paragraph b of the Convention, the words “and provided that no case may be rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic tribunal” shall be deleted.
Final and transitional provisions 
Article 6 
1 This Protocol shall be open for signature by the High Contracting Parties to the Convention, which may express their consent to be bound by:
a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
2 The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
Article 7 
This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all High Contracting Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 6.
Article 8 
1 The amendments introduced by Article 2 of this Protocol shall apply only to candidates on lists submitted to the Parliamentary Assembly by the High Contracting Parties under Article 22 of the Convention after the entry into force of this Protocol.
2 The amendment introduced by Article 3 of this Protocol shall not apply to any pending case in which one of the parties has objected, prior to the date of entry into force of this Protocol, to a proposal by a Chamber of the Court to relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber.
3 Article 4 of this Protocol shall enter into force following the expiration of a period of six months after the date of entry into force of this Protocol. Article 4 of this Protocol shall not apply to applications in respect of which the final decision within the meaning of Article 35, paragraph 1 of the Convention was taken prior to the date of entry into force of Article 4 of this Protocol.
4 All other provisions of this Protocol shall apply from its date of entry into force, in accordance with the provisions of Article 7.
Article 9 
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and the other High Contracting Parties to the Convention of:
a any signature;
b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
c the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 7; and
d any other act, notification or communication relating to this Protocol.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.
Done at Strasbourg, this 24th day of June 2013, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to the other High Contracting Parties to the Convention.
Protokol št. 15 o spremembah Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
Uvod 
Države članice Sveta Evrope in druge visoke pogodbenice Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisane v Rimu 4. novembra 1950 (v nadaljnjem besedilu: konvencija), podpisnice tega protokola, so se
ob upoštevanju deklaracije, sprejete na Konferenci na visoki ravni o prihodnosti Evropskega sodišča za človekove pravice v Brightonu 19. in 20. aprila 2012, ter deklaracij, sprejetih na konferencah v Interlaknu 18. in 19. februarja 2010 ter v Izmirju 26. in 27. aprila 2011,
ob upoštevanju mnenja št. 283 (2013), ki ga je 26. aprila 2013 sprejela Parlamentarna skupščina Sveta Evrope,
glede na potrebo zagotoviti, da ima Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljnjem besedilu: Sodišče) še naprej glavno vlogo pri varstvu človekovih pravic v Evropi,
dogovorile:
1. člen 
Na konec uvoda konvencije se doda nova alineja, ki se glasi:
"potrjujoč, da imajo visoke pogodbenice v skladu z načelom subsidiarnosti glavno odgovornost zaščititi pravice in svoboščine, opredeljene v tej konvenciji in njenih protokolih, ter da imajo pri tem polje proste presoje pod nadzorno pristojnostjo Evropskega sodišča za človekove pravice, ustanovljenega s to konvencijo,"
2. člen 
1. V 21. členu konvencije se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
"Kandidati morajo biti mlajši od 65 let na dan, do katerega Parlamentarna skupščina zahteva seznam treh kandidatov na podlagi 22. člena."
2. Drugi in tretji odstavek 21. člena konvencije postaneta tretji in četrti odstavek.
3. Drugi odstavek 23. člena konvencije se črta. Tretji in četrti odstavek 23. člena postaneta drugi in tretji odstavek 23. člena.
3. člen 
V 30. členu konvencije se črta besedilo "če temu nobena od strani ne nasprotuje".
4. člen 
V prvem odstavku 35. člena konvencije se besedilo "v šestih mesecih" zamenja z besedilom "v štirih mesecih".
5. člen 
V točki b tretjega odstavka 35. člena konvencije se črta besedilo "in če na tej podlagi ni mogoče zavrniti nobene zadeve, ki je ni že prej ustrezno obravnavalo domače sodišče".
Končne in prehodne določbe 
6. člen 
1. Ta protokol je na voljo za podpis visokim pogodbenicam konvencije, ki lahko izrazijo svoje soglasje, da jih zavezuje:
a. podpis brez pridržka ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali
b. podpis s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali odobritve, ki mu sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev.
2. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
7. člen 
Ta protokol začne veljati prvi dan meseca po poteku treh mesecev od dneva, ko so v skladu z določbami 6. člena vse visoke pogodbenice konvencije izrazile svoje soglasje, da jih ta protokol zavezuje.
8. člen 
1. Spremembe, ki jih uvaja 2. člen tega protokola, se uporabljajo le za kandidate na seznamih, ki jih visoke pogodbenice po 22. členu predložijo Parlamentarni skupščini po začetku veljavnosti tega protokola.
2. Sprememba, ki jo uvaja 3. člen tega protokola, se ne uporablja za nobeno nerešeno zadevo, pri kateri je pred dnevom začetka veljavnosti tega protokola ena od strani ugovarjala predlogu senata, da sodno pristojnost prepusti velikemu senatu.
3. 4. člen tega protokola začne veljati po poteku šestih mesecev od dneva začetka veljavnosti tega protokola. 4. člen tega protokola se ne uporablja za pritožbe, pri katerih je bila dokončna odločba po prvem odstavku 35. člena konvencije sprejeta pred dnevom začetka veljavnosti 4. člena tega protokola.
4. Vse druge določbe tega protokola se uporabljajo od dneva začetka njegove veljavnosti v skladu z določbami 7. člena.
9. člen 
Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice Sveta Evrope in druge visoke pogodbenice konvencije o:
a. vsakem podpisu,
b. deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi,
c. datumu začetka veljavnosti tega protokola v skladu s 7. členom in
d. vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporočilu v zvezi s tem protokolom.
V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta protokol.
Sklenjeno v Strasbourgu 24. junija 2013 v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo vsem državam članicam Sveta Evrope in drugim visokim pogodbenicam konvencije.
3. člen 
Za izvajanje protokola skrbita ministrstvo, pristojno za pravosodje, in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 000-04/13-13/12
Ljubljana, dne 24. maja 2017
EPA 1249-VI
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost