Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017

Kazalo

28. Sklep o potrditvi Programa o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016–2017, stran 37.

  
Na podlagi osmega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P 
o potrditvi Programa o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016–2017 
1. člen
Potrdi se Program o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016–2017, podpisan v Ljubljani 12. decembra 2016.
2. člen 
Program se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
P R O G R A M M E 
of International Development Cooperation between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of Montenegro for the period 2016–2017 
The Republic of Slovenia and Montenegro (hereinafter “the Parties”),
Based on the Agreement on Development Cooperation between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of Montenegro, signed on 7 February 2008,
Have agreed on the following:
I FUNDS EARMARKED FOR BILATERAL DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND MONTENEGRO FOR THE PERIOD 2016–2017 
Article 1 
In the Framework Programme of International Development Cooperation and Humanitarian Assistance of the Republic of Slovenia for the period 2016–2019, the Government of the Republic of Slovenia has earmarked funds in the approximate amount of EUR 1,287,600 for the period 2016–2017 for bilateral development cooperation between the Republic of Slovenia and Montenegro.
II DEVELOPMENT PROJECTS AIMED AT ENHANCING ECONOMIC AND SOCIAL INFRASTRUCTURE 
Article 2 
1. In the Framework Programme of International Development Cooperation and Humanitarian Assistance of the Republic of Slovenia for the period 2016–2019, the Government of the Republic of Slovenia has earmarked funds in the approximate amount of EUR 768,000 for the period 2016–2017 in support of development projects aimed at enhancing economic and social infrastructure in Montenegro.
2. When selecting projects aimed at enhancing economic and social infrastructure, the Parties took into account the strategic priorities of Montenegro, which focus on sustainable development, ecology and environmental protection, with a special emphasis on the least developed parts of Montenegro and the development of quality tourism and ecotourism as one of Montenegro's economic policy priorities.
3. In the period 2016–2017, the Parties plan to undertake the following new projects in the field of economic and social infrastructure:
1 Management of public environmental and tourist infrastructure in the Municipality of Žabljak; 
2 Purchase of an utility vehicle and garbage containers; 
3 Construction of a biological treatment plant in Vranjina; 
4 Renovation of waste sorting plant in the Municipality of Plav; 
5 Sustainable renovation of the waste sorting plant in the Municipality of Žabljak. 
4. If some of the projects listed in paragraph 3 of this Article are not implemented and if the conditions for the inclusion of additional projects are met, the Parties agree to consider undertaking the project ‘Remediation, reconstruction and building of the water supply network in Žabljak’, which shall be agreed upon by the Parties in an Annex to this Agreement.
Article 3 
1. In the case of projects aimed at enhancing economic and social infrastructure, the standard donation of the Republic of Slovenia does not exceed 40%. The remaining funds are to be ensured by the recipient country.
2. Any changes to the co-financing share must be authorized by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia on a case-by-case basis.
3. The recipient country decides at its own discretion how to close the financial construction of a project.
Article 4 
The recipient country selects a contractor in accordance with its national legislation regulating public finances and public procurement. In special cases in which the Republic of Slovenia provides the majority of the funding, the Centre for International Cooperation and Development, in agreement with the donation recipient, shall select a contractor on the basis of a tender published in the Republic of Slovenia in accordance with Slovenian legislation on public finances and public procurement.
III TECHNICAL ASSISTANCE 
Article 5 
The Parties have agreed to provide funds in the approximate amount of EUR 464,600 for technical assistance.
Article 6 
1. Taking into account the active support of the Republic of Slovenia for Montenegro with regard to its prospective membership of the European Union and adoption of EU standards and norms, in the period 2016–2017, the Republic of Slovenia will provide, through its ministries, their agencies and government offices, Montenegro with expert technical assistance in an amount up to EUR 167,000.
2. From the funds allocated for international development assistance of the Ministry of Defense of the Republic of Slovenia, EUR 237,600 will be channelled for consulting and transfer of Slovenian knowledge and experiences to the Montenegrin defense institutions.
Article 7 
The Republic of Slovenia will provide Montenegro with expert technical assistance in the field of internal audit in public sector in the amount of EUR 60,000 in 2016, to be implemented by the International organization Centre for Excellence in Finance.
IV OTHER FORMS OF COOPERATION 
Article 8 
1. The Parties shall promote development activities undertaken in Montenegro by non-governmental organizations from the Republic of Slovenia, and other forms of bilateral development cooperation, such as projects at the regional level or for several partner countries concurrently.
2. In the Framework Programme of International Development Cooperation and Humanitarian Assistance for the period 2016–2019, the Government of the Republic of Slovenia has earmarked EUR 55,000 for co-financing activities of non-governmental organizations, namely EUR 25,000 for the conclusion of the three-year project and EUR 30,000 for a project selected in a public tender.
V FINAL PROVISIONS 
Article 9 
Specific activities and details of the implementation of the Programme shall be coordinated by the Joint Committee for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and the Ministry of Foreign Affairs of Montenegro.
Article 10 
If any problems arise during the realization of specific projects, the identification of additional development projects or other unforeseen developments in the Programme's implementation, the Parties may agree, via the Joint Committee, or other form of mutual communication, to amend the list of selected projects. Such arrangements shall be formalised in the form of an annex, which shall constitute an integral part of the Programme and enter into force in accordance with the provisions of Article 11 hereof.
Article 11 
The Programme shall be provisionally applied from the date of its signature. The Programme shall enter into force on the thirtieth day following its signature and shall remain in force until 31 December 2017. Activities that are still underway or not concluded by 31 December 2017 shall be subject to the provisions of the Agreement on Development Cooperation between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of Montenegro until their conclusion, unless otherwise agreed by the Parties.
Done in Ljubljana on 12 December 2016 in two originals in the English language.
For the Government of 
the Republic of Slovenia 
Sanja Štiglic (s)
For the Government of 
Montenegro 
Vera Joličić-Kuliš (s)
P R O G R A M 
o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016–2017 
Republika Slovenija in Črna gora (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o razvojnem sodelovanju, podpisanega 7. februarja 2008,
dogovorili o naslednjem:
I. PREDVIDENA SREDSTVA ZA DVOSTRANSKO RAZVOJNO SODELOVANJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ČRNO GORO ZA OBDOBJE 2016–2017 
1. člen 
Vlada Republike Slovenije je z Okvirnim programom mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije za obdobje od leta 2016 do 2019 za dvostransko razvojno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro za obdobje 2016–2017 predvidela sredstva v skupni vrednosti 1,287.600 EUR.
II. RAZVOJNI PROJEKTI ZA KREPITEV GOSPODARSKE IN DRUŽBENE INFRASTRUKTURE 
2. člen 
1. Z Okvirnim programom mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije za obdobje od leta 2016 do 2019 je Vlada Republike Slovenije za obdobje 2016–2017 predvidela sredstva v okvirni višini 768.000 EUR kot podporo razvojnim projektom za krepitev gospodarske in družbene infrastrukture v Črni gori.
2. Pri izbiri projektov za krepitev gospodarske in družbene infrastrukture sta pogodbenici upoštevali strateške prednostne usmeritve Črne gore, ki se osredotočajo na področje trajnostnega razvoja, ekologije in varovanja okolja, s posebnim poudarkom na najmanj razvitih delih Črne gore ter razvoju kakovostne turistične ponudbe in ekoturizma kot prednostni nalogi gospodarske politike Črne gore.
3. V obdobju 2016–2017 pogodbenici načrtujeta izvedbo naslednjih novih projektov s področja gospodarske in družbene infrastrukture:
1 upravljanje javne okoljske in turistične infrastrukture v občini Žabljak, 
2 nakup komunalnega vozila in zabojnikov, 
3 izgradnja rastlinske čistilne naprave v Vranjini, 
4 sanacija deponije v občini Plav, 
5 sonaravna sanacija deponije v občini Žabljak. 
4. Če kateri od projektov, navedenih v tretjem odstavku tega člena, ne bo izveden in če bodo izpolnjeni pogoji za vključitev dodatnih projektov, se pogodbenici strinjata, da med izbrane projekte uvrstita tudi projekt »Sanacija, rekonstrukcija in izgradnja vodovodne mreže na Žabljaku«, o čemer se pogodbenici dogovorita v aneksu k temu programu.
3. člen 
1. Pri projektih za krepitev gospodarske in družbene infrastrukture delež sofinanciranja Republike Slovenije običajno ne presega 40 odstotkov vrednosti. Preostala sredstva zagotovi država prejemnica.
2. Morebitne spremembe deleža sofinanciranja mora za vsak primer posebej odobriti Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
3. Država prejemnica samostojno odloči, kako bo zaprla finančno konstrukcijo projekta.
4. člen 
Država prejemnica izvajalca izbere v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, ki ureja javne finance in javna naročila. V posebnih primerih, ko večino sredstev prispeva Republika Slovenija, Center za mednarodno sodelovanje in razvoj v dogovoru s prejemnikom donacije izbere izvajalca na podlagi razpisa, objavljenega v Republiki Sloveniji v skladu s slovensko zakonodajo s področja javnih financ in javnih naročil.
III. TEHNIČNA POMOČ 
5. člen 
Pogodbenici se dogovorita, da za dejavnosti na področju tehnične pomoči zagotovita sredstva v okvirni višini 464.600 EUR.
6. člen 
1. V skladu z aktivno podporo Republike Slovenije članstvu Črne gore v EU ter pri prevzemanju njenih standardov in normativov, Republika Slovenija v obdobju 2016–2017 Črni gori zagotavlja strokovno tehnično pomoč v izvedbi ministrstev, njihovih organov v sestavi ter vladnih služb v skupni višini do 167.000 EUR.
2. Iz sredstev mednarodne razvojne pomoči Ministrstva za obrambo Republike Slovenije se 237.600 EUR nameni za svetovanje in prenos slovenskega znanja in izkušenj obrambnim ustanovam Črne gore.
7. člen 
Leta 2016 Republika Slovenija Črni gori zagotovi strokovno pomoč pri notranjem revidiranju v javnem sektorju v višini 60.000 EUR v izvedbi mednarodne organizacije Center za razvoj financ.
IV. DRUGE OBLIKE SODELOVANJA 
8. člen 
1. Pogodbenici spodbujata razvojne dejavnosti nevladnih organizacij iz Republike Slovenije v Črni gori in druge oblike dvostranskega razvojnega sodelovanja, kot so projekti, ki se izvajajo regionalno ali za več partnerskih držav hkrati.
2. Z Okvirnim programom mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije za obdobje od leta 2016 do 2019 je Vlada Republike Slovenije za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij predvidela 55.000 EUR, in sicer 25.000 EUR za zaključek triletnega projekta in 30.000 EUR za projekt, izbran na javnem razpisu.
V. KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
Konkretne dejavnosti in podrobnosti izvajanja programa usklajuje Skupni odbor za razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve Črne gore.
10. člen 
Ob težavah pri izvajanju posameznega projekta oziroma v primeru ugotovitve o potrebnih dodatnih razvojnih projektih ali drugih nepredvidenih okoliščin pri izvajanju programa se pogodbenici lahko dogovorita za spremembo seznama izbranih projektov prek skupnega odbora ali druge oblike medsebojnega obveščanja. Takšni dogovori o spremembi seznama izbranih projektov se sklenejo v obliki aneksa, ki je sestavni del programa in začne veljati v skladu z določbami 11. člena programa.
11. člen 
Program se začasno uporablja od dneva podpisa. Program začne veljati trideseti dan po podpisu in velja do 31. decembra 2017. Dejavnosti, ki še potekajo in niso dokončane do 31. decembra 2017, se urejajo v skladu z določbami Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o razvojnem sodelovanju do končne izvedbe, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.
Podpisano v Ljubljani dne 12. decembra 2016 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
Sanja Štiglic l.r.
Za Vlado 
Črne gore 
Vera Joličić-Kuliš l.r.
3. člen 
Za izvajanje programa skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-6/2017
Ljubljana, dne 13. aprila 2017
EVA 2017-1811-0025
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik