Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3939. Pravilnik o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov, stran 12490.

  
Na podlagi tretjega odstavka 137. člena Zakona o tujcih(Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 59/17) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K 
o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način izdaje, vsebino in obliko potrdila o prijavi prebivanja in potrdila o prijavi stalnega prebivanja za državljane Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: EGP), dovoljenja za prebivanje in dovoljenja za stalno prebivanje za njihove družinske člane in družinske člane slovenskih državljanov, način označitve prenehanja ter ceno izkaznice potrdila oziroma dovoljenja.
2. člen 
(način izdaje) 
Potrdilo o prijavi prebivanja za državljana EGP, potrdilo o prijavi stalnega prebivanja za državljana EGP, dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EGP, dovoljenje za prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana, dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EGP in dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana se izda v obliki samostojne listine kot izkaznico.
3. člen 
(vsebina izkaznice) 
Izkaznica vsebuje podatek o vrsti dovoljenja, fotografijo, priimek in ime, državljanstvo, spol, datum rojstva in EMŠO osebe, ki se ji izdaja izkaznica, ter naslovu njenega prebivališča v Republiki Sloveniji. Izkaznica vsebuje tudi naziv organa, ki je izkaznico izdal, datumu izdaje in veljavnost.
4. člen 
(oblika izkaznice) 
Izkaznica je plastificirana, velikosti 91 x 60 mm in se izda na ustreznem obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
(način vložitve prošnje in izdaje potrdila o vloženi prošnji) 
(1) Prošnja za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EGP, prošnja za izdajo potrdila o prijavi stalnega prebivanja za državljana EGP ter prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EGP ali slovenskega državljana in prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EGP ali slovenskega državljana se vloži na ustreznem obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) O vloženi prošnji za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EGP in o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EGP ali slovenskega državljana se izda potrdilo na ustreznem obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
(način označitve prenehanja) 
Prenehanje potrdila oziroma dovoljenja za prebivanje se označi tako, da se izkaznico dvakrat preluknja na mestu, kjer je fotografija. Tako preluknjano izkaznico upravna enota vrne stranki.
7. člen 
(pogrešitev) 
Pogrešitev, izgubo ali tatvino izkaznice mora tujec takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v osmih dneh, naznaniti katerikoli upravni enoti.
8. člen
(cena) 
Cena izkaznice je 5,06 eura.
KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov (Uradni list RS, št. 99/11, 90/12, 65/13 in 6/15).
10. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 007-379/2017
Ljubljana, dne 15. decembra 2017
EVA 2017-1711-0009
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve