Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3906. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk«, stran 12449.

  
Na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 101/11), 13. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 34/99, 117/03, 48/07), 13. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 8/00) so Občinski svet Občine Dolenjske Toplice dne 20. 12. 2017, Občinski svet Občine Mirna Peč dne 19. 12. 2017 in Občinski svet Občine Žužemberk dne22. 12. 2107, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09) sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk« (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen 
Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč in Občina Žužemberk ustanovijo skupno upravo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk« za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije in
– občinskega redarstva
kot enovit organ.
3. člen 
(1) Sedež skupne uprave je v Občini Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, ki je sedežna občina skupne uprave.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk. V notranjem krogu pa grbi občin ustanoviteljic skupne uprave.
4. člen 
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 
5. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzora, naloge občinskega redarstva ter vodenja in odločanja o prekrških pri izvajanju nadzora nad predpisi občin ustanoviteljic in državnimi predpisi, katerih nadzorstvo je preneseno na lokalno skupnost.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
6. člen 
(1) S tem odlokom se kot prekrškovni organ za območje občin ustanoviteljic skupne uprave določi Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk.
(2) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določene s predpisi občin ustanoviteljic in o prekrških iz državne pristojnosti, določene z državnimi predpisi. Predpisi, nad katerimi izvaja nadzor skupna uprava, morajo biti objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic. Pooblaščene uradne osebe skupne uprave morajo za vodenje in odločanje o prekrških izpolnjevati pogoje skladno s pogoji predpisa, ki ureja prekrške.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna uprava, so prihodek proračuna občine ustanoviteljice, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
7. člen 
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
8. člen 
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine po predhodnem soglasju preostalih županov občin ustanoviteljic skupne uprave v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja skupne uprave je vodja medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne uprave mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu z Aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi.
9. člen 
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
(3) Župani občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne uprave sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
10. člen 
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Dolenjske Toplice, ki je sedežna občina skupne uprave.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine na podlagi pooblastila županov občin ustanoviteljic oziroma vodja skupne uprave na podlagi njihovega pisnega pooblastila.
(3) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan sedežne občine.
III. SREDSTVA ZA DELO 
11. člen
Sredstva za delo skupne uprave, odhodke iz naslova delovnega razmerja in druge ostale odhodke, ki jih organ potrebuje za nemoteno opravljanje svojih nalog, zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojem proračunu, in sicer vse občine ustanoviteljice v enakem deležu po ključu ene tretjine.
12. člen 
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež. Prisotnost v ostalih občinah ustanoviteljicah ter način dela se določijo v medsebojnem sporazumu.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. Postopki javnih naročil se vodijo na sedežni občini.
(3) Sedežna občina vodi tudi računovodsko-finančne storitve ter druge strokovne naloge za skupno upravo.
(4) Za stroške, ki izvirajo iz uporabe upravnih prostorov, obratovalne stroške, stroške vzdrževanja ter stroške, ki izvirajo iz tekočih upravnih in strokovnih nalog, ki jih za skupno občinsko upravo opravlja sedežna občina, je vsaka preostala občina ustanoviteljica sedežni občini dolžna kriti v mesečnem pavšalu, ki se ga določi v medsebojnem sporazumu.
13. člen 
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
14. člen
Župani občin ustanoviteljic sklenejo sporazum, s katerim podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, način dela, opravljanja administrativno-strokovnih in drugih nalog za skupno upravo ter ostale obveznosti in odgovornosti, določenimi s tem odlokom.
15. člen 
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in sporazuma iz 14. člena odloka. Z odločitvijo o izstopu občina prevzame sorazmerni del zaposlenih v skupnem organu, po ključu določenem v sporazumu iz 14. člena tega odloka.
(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme župan sedežne občine na podlagi pooblastila županov občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave. V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka župani občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne uprave sprejmejo kadrovski načrt.
17. člen 
(1) Skupna občinska uprava – Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk začne z delom z dnem uveljavitve tega odloka.
(2) Javnim uslužbencem se izda sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
18. člen 
(1) Z dnem uveljavitve Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk« preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža« (Uradni list RS, št. 25/11), ki se uporablja do začetka uporabe Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk«.
(2) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah, in se objaviv Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Odlok začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-37/2017
Dolenjske Toplice, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.
Št. 900-5/2017-5
Mirna Peč, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic l.r.
Št. 061-1/2016-11
Žužemberk, dne 22. decembra 2017
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.