Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3897. Tarifa o določitvi cene vozniškega izpita Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, stran 12437.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04), 77. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16) in 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10 in 73/10) izdaja Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa v soglasju z Vlado Republike Slovenije
T A R I F O 
o določitvi cene vozniškega izpita Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta tarifa določa višino cene vozniških izpitov, katerih opravljanje zagotavlja javna agencija na podlagi Zakona o voznikih.
2. člen 
(cena storitve) 
(1) Cene vozniškega izpita iz te tarife so določene v eurih.
(2) Po preteku treh let se višina tarife ponovno preveri, in sicer na podlagi dejanskih stroškov, ki so povezani z opravljanjem storitev iz te tarife. Vsako spremembo cene storitev potrdi svet agencije ob soglasju ustanovitelja. Nove cene se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati 30 dni po objavi.
3. člen 
(način plačila) 
Predlagatelj plača storitev iz te tarife v dobro Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Kotnikova 19a, Ljubljana, na upravni enoti, in sicer ob prijavi k teoretičnemu oziroma praktičnemu delu izpita.
4. člen 
(zavezanec za plačilo) 
Zavezanec za plačilo stroška vozniškega izpita je kandidat za voznika motornih vozil.
5. člen 
(financiranje nalog agencije in področja zaračunavanja storitev) 
S prihodki od te tarife se financirajo naloge zagotavljanja opravljanja vozniških izpitov.
II. VIŠINA CENE VOZNIŠKEGA IZPITA 
6. člen 
(Višina cene vozniškega izpita) 
(1) Višina cene vozniškega izpita:
 
cena
Teoretični del vozniškega izpita
vse kategorije
24,00 €
Praktični del vozniškega izpita
AM, A1, B1, B, F
33,00 €
Praktični del vozniškega izpita
A2, A, BE, C1, C, C1E, CE
42,00 €
Praktični del vozniškega izpita
D1, D, D1E, DE
85,00 €
7. člen 
Ta tarifa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2018.
Št. 007-3/207/3
Ljubljana, dne 6. julija 2017
EVA 2017-2430-0086
Predlagatelj:
mag. Igor Velov l.r.
Jure Prestor l.r.
direktor
predsednik Sveta agencije
Vlada Republike Slovenije je s sklepom, št. 42600-5/2017/3 z dne 21. 12. 2017, dala soglasje k temu aktu.
Priloga
OBRAZLOŽITEV 
Javna agencija RS za varnost prometa na podlagi 3. točke prvega odstavka 9. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, ZVoz-1) zagotavlja opravljanje vozniških izpitov. Tarifa o določitvi cene vozniškega izpita Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa se sprejme na podlagi 77. člena ZVoz-1.
Tarifa temelji na odhodkih, ki nastajajo z zagotavljanjem opravljanja vozniških izpitov in številu vozniških izpitov v letu 2016.
Teoretični del izpita poteka enako ne glede na kategorijo, zato je cena enotna za vse kategorije vozniškega izpita. Pri praktičnem delu so kategorije združene glede na trajanje izpita in minimalno predpisano število ocenjevalcev, ki ocenjujejo izpit za posamezno kategorijo. Za kategorije A2, A in BE je glede trajanja upoštevan predlog novega pravilnika o vozniškem izpitu. V letu 2016 je bilo neposredno za namen opravljanja vozniškega izpita opravljenih približno 62.000 ocenjevalec*ur (približno 52.000 pri izpeljavi praktičnega dela in približno 10.000 pri izpeljavi teoretičnega dela izpita).1
Strošek izpita plača kandidat za voznika, s prihodki od tarife pa se bodo zagotavljali:
– plače zaposlenih v Sektorju za vozniške izpite,
– materialni stroški zaposlenih na območjih, kjer se opravljajo vozniški izpiti (zlasti računalniška oprema, izobraževanja in usposabljanja, …)
– stroški nepremičnin, ki jih javna agencija uporablja za zagotavljanje opravljanja vozniških izpitov,
– vzdrževanje, dopolnjevanje, prevajanje (…) banke testnih nalog za namen teoretičnega preverjanja znanja na vozniškem izpitu,
– članstva v mednarodnih organizacijah ter drugo mednarodno sodelovanje,
– sorazmerni delež stroškov, ki v zvezi z zagotavljanjem opravljanja vozniških izpitov, ki nastajajo na sedežu agencije,
– investicije v zagotovitev centrov za opravljanje vozniških izpitov tam, kjer takšnih površin in objektov ni ali jih ni mogoče najeti.
1Ocenjevalec*ura je čas ene ure, ki je namenjena temu, da ocenjevalec izpelje praktični ali teoretični del izpita. Nekaj primerov: Za en teoretični izpit sta potrebni dve ocenjevalec*uri (dva ocenjevalca sta eno uro na voljo za vodenje teoretičnega dela izpita), za praktični del izpita kategorije B ena ocenjevalec*ura (en ocenjevalec ima na voljo eno uro za izpit), za kategorijo D pa štiri ocenjevalec*ure (dva ocenjevalca imata na voljo dve uri za izpeljavo izpita).