Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3895. Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina, stran 12435.

  
Na podlagi četrtega odstavka 268. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in v skladu z Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 17/15 in 66/17) operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o. po pridobitvi soglasja Sveta Agencije za energijo št. 73-13/2017-04/213 z dne 24. 11. 2017 izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina 
1. člen 
V Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15) se prvi odstavek 34. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na zahtevo investitorja ali izvajalca del določi operater prenosnega sistema projektne pogoje na podlagi predpisov in tehničnih zahtev iz Priloge 1 tega akta.«.
Drugi stavek šestega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»V takem primeru izda operater prenosnega sistema eno soglasje za prestavitev in eno za poseg v varovalni pas.«.
2. člen 
V drugem odstavku 36. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Investitor načrtovane gradnje ali drugega posega lahko za prestavitev prenosnega sistema pridobi gradbeno dovoljenje tudi v svojem imenu in za svoj račun, vendar se mora pridobljeno gradbeno dovoljenje prenesti na operaterja prenosnega sistema pred pričetkom izvajanja gradnje prestavitve prenosnega sistema.«.
3. člen 
V tretjem odstavku 46. člena se črta deseta alineja in se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– predajni tlak.«.
Ostale alineje se preštevilčijo.
4. člen 
Na koncu petega odstavka 56. člena se besedilo »ali na drug način uredijo medsebojna pogodbena razmerja tako, da ima novi uporabnik sistema veljavno pogodbo o priključitvi.« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: », tako da novi uporabnik sistema vstopi v vse pravice in obveznosti iz pogodbe o priključitvi.«.
5. člen 
Za sedmim odstavkom 59. člena se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) V primeru, da se uporabnik sistema želi ponovno priključiti na prenosni sistem v roku, ki je krajši od enega leta, mora ob priklopu plačati tudi fiksne stroške omrežnine za čas odklopa v višini minimalnega pretoka zemeljskega plina po pogodbi o priključitvi. Če je operater prenosnega sistema za to obdobje uveljavljal nadomestno izpolnitev v skladu s prvim odstavkom 50. člena tega akta, se plačilo nadomestne izpolnitve v višini omrežnine obračunane skladno s tem členom šteje tudi za izpolnitev zahtevka iz tega člena.«.
6. člen 
Za tretjim odstavkom 60. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primeru, da se uporabnik sistema želi ponovno priključiti na prenosni sistem v roku, ki je krajši od enega leta, mora ob priklopu plačati tudi fiksne stroške omrežnine za čas odklopa v višini minimalnega pretoka zemeljskega plina po pogodbi o priključitvi. Če je operater prenosnega sistema za to obdobje uveljavljal nadomestno izpolnitev v skladu s prvim odstavkom 50. člena tega akta, se plačilo nadomestne izpolnitve v višini omrežnine obračunane skladno s tem členom šteje tudi za izpolnitev zahtevka iz tega člena.«.
7. člen 
Šesti odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V primeru, da se uporabnik sistema želi ponovno priključiti na prenosni sistem v roku, ki je krajši od enega leta, mora ob priklopu plačati tudi fiksne stroške omrežnine za čas odklopa v višini minimalnega pretoka zemeljskega plina po pogodbi o priključitvi. Če je operater prenosnega sistema za to obdobje uveljavljal nadomestno izpolnitev v skladu s prvim odstavkom 50. člena tega akta, se plačilo nadomestne izpolnitve v višini omrežnine obračunane skladno s tem členom šteje tudi za izpolnitev zahtevka iz tega člena.«.
8. člen 
V prvem odstavku 82. člena se v peti alineji črta besedilo »in bilančnih razlik«.
9. člen 
V drugem odstavku 90. člena se v tretji alineji besedilo »s točko (b)« nadomesti z besedilom »z drugim stavkom«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Višina finančnega jamstva iz prejšnjega odstavka se preverja po koncu vsakega koledarskega meseca glede na izveden obračun odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina. Za izračun potrebne višine finančnega jamstva se namesto cplina uporabi povprečna mesečna cena plina, izračunana v skladu z drugim stavkom četrtega odstavka 111. člena tega akta za zadnji razpoložljivi koledarski mesec.«.
10. člen 
Četrti odstavek 111. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če v posameznem obračunskem dnevu operater prenosnega sistema na trgovalni platformi ni izvedel nobene prodaje nazivnih produktov, se veljavna cena za obračun pozitivnih količinskih odstopanj določi kot tehtano povprečje zadnjih petih prodajnih cen iz trgovanja operaterja prenosnega sistema z nazivnimi produkti, zmanjšane za 10 %. Če v posameznem obračunskem dnevu operater prenosnega sistema na trgovalni platformi ni izvedel nobenega nakupa nazivnih produktov, se veljavna cena za obračun negativnih količinskih odstopanj določi kot tehtano povprečje zadnjih petih nakupnih cen iz trgovanja operaterja prenosnega sistema z nazivnimi produkti, povišane za 10 %.«.
11. člen 
Naslov 7. podpoglavja se spremeni tako, da se glasi: »7. Sistemske razlike«.
114. člen se spremeni tako, da se glasi:
»114. člen 
(sistemske razlike) 
(1) Sistemske razlike v prenosnem sistemu so višek ali manjko energije in so posledica merilnih negotovosti in izgub. Izgube so količine zemeljskega plina, ki lahko nastanejo med obratovanjem prenosnega sistema ali med izvajanjem vzdrževalnih del na prenosnem sistemu. Sistemskih razlik kot takih ni mogoče izmeriti in predstavljajo računski popravek kot višek ali manjko energije v prenosnem sistemu. Operater prenosnega sistema sistemske razlike ugotovi z izračunom prek sistemske enačbe:
Q(pred) – Q(prev) – ΔLP – SR = 0 
(2) Oznake iz prejšnjega odstavka pomenijo:
Q(pred) 
predana energija iz prenosnega sistema  v kWh
Q(prev) 
prevzeta energija v prenosni sistem v kWh
ΔLP 
spremembe skupne energije v prenosnem sistemu v kWh
SR 
sistemske razlike v kWh«.
12. člen 
115. člen se črta.
13. člen 
Naslov 116. člena se spremeni tako, da se glasi: »(mesečni obračun stroškov nevtralnosti)«.
V prvem in drugem odstavku se beseda »četrtletja« nadomesti z besedo »meseca« v ustreznem sklonu.
Tretji odstavek se črta.
14. člen 
V zadnjem stavku 117. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »pri čemer uporabi letno povprečno ceno zemeljskega plina. Letno povprečno ceno zemeljskega plina operater prenosnega sistema izračuna iz dvanajstih zaporednih povprečnih mesečnih cen izračunanih na podlagi povprečij mejnih prodajnih in mejnih nakupnih cen za posamezen koledarski mesec.«.
15. člen 
Prvi odstavek 118. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Operater prenosnega sistema nosilcu bilančne skupine najkasneje v roku 20 dni po zaključku obračunskega meseca, na katerega se nanaša obračun, zaračuna oziroma odobri naslednje stroške:
– znesek salda stroškov dnevnega odstopanja, določenim v skladu s 113. členom tega akta,
– znesek presežka oziroma primanjkljaja stroškov za nevtralnost, določenim skladno s 116. členom tega akta.«.
16. člen 
V prvem odstavku 120. člena se črta besedilo »oziroma četrtletja«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru, da nosilec bilančne skupine svoje obveznosti ne poravna vključno do dneva zapadlosti računa, mu operater prenosnega sistema od vključno naslednjega dne po zapadlosti in do plačila zaračunava zakonite zamudne obresti.«.
17. člen 
V prvem odstavku 122. člena se črta tretja alineja. Ostale alineje se preštevilčijo.
18. člen 
Drugi odstavek 127. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru, da uporabnik sistema svoje obveznosti ne poravna vključno do dneva zapadlosti računa, mu operater prenosnega sistema od vključno naslednjega dne po zapadlosti in do plačila zaračunava zakonite zamudne obresti.«.
19. člen 
V drugem stavku 143. člena se številka »125.« nadomesti s številko »121.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Določbe 11. in 12. člena tega akta se začnejo uporabljati z začetkom novega regulativnega obdobja, do takrat pa se uporabljajo določbe 114. in 115. člena Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15).
21. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2018.
Št. ES/SKR-1459-JoŠ/MZ
Ljubljana, dne 24. novembra 2017
EVA 2017-2430-0080
PLINOVODI d.o.o. 
Glavni direktor 
Marjan Eberlinc l.r.
 
Namestnica glavnega direktorja 
mag. Sarah Jezernik l.r.

AAA Zlata odličnost