Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3792. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, stran 12227.

  
Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in po predhodnem soglasju ministrice za izobraževanje, znanost in šport št. 007-192/2017/33 z dne 17. 11. 2017 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 8. seji dne 29. 11. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
1. člen
V Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16) se v 4. členu za petim odstavkom dodata novi šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Bilateralni projekt je projekt znanstvenega sodelovanja dveh držav, ki se izvaja na podlagi mednarodnih sporazumov, programov, memorandumov in protokolov med Republiko Slovenijo in drugimi državami (v nadaljnjem besedilu: mednarodni akt) in se nanaša predvsem na mednarodne izmenjave raziskovalcev.
(7) Bilateralni raziskovalni projekt je projekt znanstvenega sodelovanja dveh držav, ki se izvaja na podlagi mednarodnega akta in poleg izmenjav raziskovalcev vključuje tudi raziskovalno delo.«
Dosedanji šesti do štiriindvajseti odstavek postanejo novi osmi do šestindvajseti odstavek.
V novem štirinajstem odstavku se besedilo »ob prijavi raziskovalnega programa oziroma projekta« nadomesti z besedilom »ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.«
2. člen 
V 7. členu se za besedo »oseba«, oklepajem in vejico doda beseda »za«.
3. člen 
V tretjem odstavku 18. člena se v četrtem stavku besedi »uradne dokumentacije« nadomestita z besedama »dokumentarnega gradiva«. V petem stavku se pred piko besedilo »oziroma nepravilno označene« črta.
4. člen 
V drugi alineji prvega odstavka 19. člena se za besedo »razpisa« beseda »in« nadomesti z besedo »oziroma«.
5. člen 
V prvem odstavku 21. člena za besedo »razpisih« beseda »in« nadomesti z besedo »oziroma«.
V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Prijava neupravičenega prijavitelja in prijava, pri kateri niso izpolnjeni vsi razpisni oziroma pozivni pogoji, se zavrne s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.«
6. člen 
V četrtem odstavku 24. člena se beseda »prijavi« nadomesti z besedo »pripravi«.
7. člen 
Tretji odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V obrazložitvi obvestila se navedejo podatki o skupnem številu točk in posebej število točk, dobljeno po posameznih elementih ocenjevanja, ter se utemelji odločitev. V obvestilu se navede tudi pouk o pravnem sredstvu.«
8. člen 
V drugem odstavku 27. člena se beseda »tipu« nadomesti z besedo »vrsti«.
9. člen 
V drugem odstavku 30. člena se beseda »tipu« nadomesti z besedo »vrsti«.
10. člen 
V prvem odstavku 36. člena se v petem stavku beseda »določena« nadomesti z besedo »določen«.
11. člen 
V drugem odstavku 38. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva kohezijske politike EU, pridobljena v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS), ter pripadajoča nacionalna soudeležba, se upoštevajo, razen sredstev, pridobljenih za nabavo opreme in gradnjo ali obnovo nepremičnin (sredstva investicij). Sredstva, pridobljena v okviru Kohezijskega sklada, se ne upoštevajo.«
12. člen 
V drugem odstavku 40. člena se beseda »posameznoeznanstvene« nadomesti z besedama »posamezne znanstvene«.
13. člen 
V prvem odstavku 42. člena se v drugi alineji za besedo »objava« doda beseda »znanstvene«.
V drugem odstavku se v šesti alineji za besedo »objava« doda beseda »znanstvene«, za besedama »sestavka v« se doda beseda »znanstveni«, za besedo »je« se doda beseda »znanstvena« in na koncu alineje se pika nadomesti s podpičjem.
Za šesto alinejo se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– urednik znanstveno-kritične izdaje vira (v okviru meril 2.A).«
V tretjem odstavku se v napovednem stavku beseda »pomeni« nadomesti z besedilom »so točke SICRIS, ki izhajajo iz naslednjih sestavin ocenjevanja«, v peti alineji se za besedo »objava« doda beseda »znanstvene«, za besedama »sestavka v« se doda beseda »znanstveni«, za besedo »je« se doda beseda »znanstvena« in na koncu alineje se pika nadomesti s podpičjem.
Za peto alinejo se doda šesta alineja, ki se glasi:
»– urednik znanstveno-kritične izdaje vira (v okviru meril 2.A).«
14. člen 
V 45. členu se za besedo »pravilnika« in vejico doda besedilo »razen pri zamiku začetka (so)financiranja,«.
15. člen 
V prvem odstavku 49. člena se beseda »določenih« nadomesti z besedilom »ki sta določena«.
16. člen 
V drugem odstavku 52. člena se v tretjem stavku beseda »odda« nadomesti z besedo »oddajo«.
17. člen 
V 55. členu se beseda »glasilih« nadomesti z besedo »publikacijah«.
18. člen 
Za tretjim odstavkom 60. člena se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Programska skupina, ki izvaja raziskovalni program, mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih kvantitativnih pogojev, kar velja za vse vede:
– dve tretjini raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A' ≥ 25 ali A'' > 0;
– tri četrtine raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A1/2 ≥ 25.
(5) Izpolnjevanje pogojev programske skupine iz prejšnjega odstavka se preveri ob podpisu pogodbe za novo obdobje financiranja raziskovalnega programa, pri čemer se upošteva sestava programske skupine, navedena v prijavi in vsako leto po oddaji poročila o letni razporeditvi efektivnih ur raziskovalnega dela. Strokovni in tehniški sodelavci, mladi raziskovalci in doktorandi, ki sodelujejo v raziskovalnem programu, ne štejejo v kvoto pri preverjanju pogoja sestave programske skupine.«
19. člen 
V 61. členu se tretji in četrti odstavek črtata.
20. člen 
V prvem odstavku 63. člena se tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Obrazložitev za spremembo, povečanje ali zmanjšanje sestave programske ali infrastrukturne skupine se navede tudi v vmesnem poročilu.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pred upokojitvijo vodje raziskovalnega programa lahko matična RO v soglasju z drugimi izvajalci raziskovalnega programa in v soglasju z vodjo raziskovalnega programa predlaga zamenjavo vodje raziskovalnega programa. Matična RO lahko v soglasju z drugimi izvajalci raziskovalnega programa predlaga zamenjavo vodje raziskovalnega programa tudi zaradi prenehanja delovnega razmerja vodje ali drugega pisno utemeljenega razloga. V primeru zamenjave zaradi drugega utemeljenega razloga mora vodja raziskovalnega programa soglašati z zamenjavo. O zamenjavi vodje raziskovalnega programa s sklepom odloči direktor na predlog ZSA. Predlagani novi vodja mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega programa, ki so določeni v predpisih, ki veljajo ob zamenjavi vodje.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pred upokojitvijo vodje infrastrukturnega programa lahko RO v soglasju z vodjo infrastrukturnega programa predlaga zamenjavo vodje infrastrukturnega programa. RO lahko predlaga zamenjavo vodje infrastrukturnega programa tudi zaradi prenehanja delovnega razmerja vodje ali drugega pisno utemeljenega razloga. V primeru zamenjave zaradi drugega utemeljenega razloga mora vodja infrastrukturnega programa soglašati z zamenjavo. O zamenjavi vodje infrastrukturnega programa s sklepom odloči direktor na predlog ZSA. Predlagani novi vodja mora izpolnjevati pogoje za vodjo infrastrukturnega programa, ki so določeni v predpisih, veljavnih ob zamenjavi vodje.«
21. člen 
V devetem odstavku 67. člena se v drugem stavku za besedo »program« doda beseda »JRO«.
22. člen 
V tretjem odstavku 68. člena se beseda »tudi« črta.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) RO, ki še nima raziskovalnega ali infrastrukturnega programa, lahko prijavi nov raziskovalni ali infrastrukturni program le, če ob prijavi agencija tej RO sofinancira najmanj en raziskovalni projekt. Bilateralni projekt iz šestega odstavka 4. člena tega pravilnika se ne šteje.«
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Predlagani člani programske skupine novega raziskovalnega programa morajo v zadnjih petih letih pred objavo poziva oziroma razpisa pridobiti minimalen obseg sredstev pri izvajanju raziskovalnih projektov, ki jih financira agencija. Prijava novega raziskovalnega programa se uvrsti v ocenjevanje le, če so člani nove programske skupine, ki deluje le na JRZ, v zadnjih petih letih (upošteva se pet koledarskih let pred letom objave poziva oziroma razpisa) dosegli minimalni obseg sredstev v povprečju najmanj 1,25 FTE letno, preračunano v sredstva cenovne kategorije A, člani nove programske skupine, ki deluje na drugih RO pa v povprečju najmanj 0,5 FTE letno, preračunano v sredstva cenovne kategorije A. Med sredstva, pridobljena na razpisih agencije za raziskovalne projekte, štejejo sredstva, pridobljena v okviru prijavitelja in izvajalcev novega raziskovalnega programa. Prijava JRO, ki ne izpolnjuje pogoja iz tega odstavka, se na predlog ZSA zavrne s sklepom direktorja ali v primeru drugih RO z odločbo ministra, pristojnega za znanost. Sestava programske skupine se v prvem letu financiranja novo prijavljenega raziskovalnega programa ne more spreminjati.«
Dosedanji peti odstavek postane novi šesti odstavek.
23. člen 
Drugi odstavek 69. člena se črta.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
Novi peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov na podlagi ocen recenzentov sprejme predlog prednostnega seznama prijav raziskovalnih programov, ki ga obravnava ZSA.«
24. člen 
V 70. členu se beseda »najmanj« nadomesti z besedama »višje od«.
25. člen 
V drugem odstavku 71. člena se za besedo »razpisu« dodata vejica in besedilo »razen za prijave novih raziskovalnih programov«.
26. člen 
V prvem odstavku 72. člena se v uvodnem stavku pred besedo »štiri« doda beseda »največ«.
V drugem odstavku se besedilo »eno prijavo raziskovalnega programa v ocenjevanju« nadomesti z besedilom »en raziskovalni program«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Prijave novih raziskovalnih programov iz četrte skupine se razvrstijo po skupni oceni po padajočem vrstnem redu.«
27. člen 
Naslov 73. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(določitev obsega raziskovalnih programov – prvi korak)« 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Raziskovalni programi iz četrte skupine skupne lestvice se obravnavajo v obsegu raziskovalnih ur, navedenih v prijavi, ki ne sme biti manjši od minimalnega obsega, določenega v drugem odstavku 66. člena tega pravilnika.«
V petem odstavku se v drugem stavku za kratico »ZSA« doda beseda »nato«, za besedo »prijav« pa se pred vejico doda besedilo v oklepaju »(v nadaljnjem besedilu: sklep ZSA po prvem koraku)«.
Šesti in sedmi odstavek se črtata.
28. člen 
V naslovu 74. člena se besedilo »prerazporeditev sredstev znotraj RO« nadomesti z besedama »drugi korak«.
V prvem odstavku se v prvem stavku besedilo »po koncu postopka« nadomesti z besedilom »na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku«.
V četrtem odstavku se besedilo »in oblikuje predlog za prerazporeditev sredstev« nadomesti z besedilom »in sprejme predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev (v nadaljnjem besedilu: sklep ZSA po drugem koraku)«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku in sklepa ZSA po drugem koraku direktor sprejme sklep o izboru prijav za raziskovalne programe, ki jih izvajajo JRO. Na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku in sklepa ZSA po drugem koraku izda odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti za RO s koncesijo minister, pristojen za znanost, v skladu z določbami podzakonskega akta, ki ureja koncesijo za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti. Za prijave raziskovalnih programov, ki jih izvajajo JRO in RO s koncesijo, direktor sprejme sklep o izboru prijav raziskovalnih programov po vročitvi odločb o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti.«
29. člen 
V četrtem odstavku 75. člena se na koncu prvega stavka pred piko črta oklepaj, v šestem odstavku pa se besedna zveza »novo-sprejetih« nadomesti z besedama »novosprejetih«.
30. člen 
V prvem odstavku 76. člena se v drugi vrstici tabele beseda »aziskovalcev« nadomesti z besedo »raziskovalcev«.
31. člen 
V 78. členu se besedilo »predlog sklep ZSA o izbiri prijav raziskovalnih programov iz 73. člena oziroma 74. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »sklep ZSA po prvem koraku iz 73. člena, sklep ZSA po drugem koraku iz 74. člena oziroma predlog sklepa o izbiri infrastrukturnih programov iz 75. člena tega pravilnika«.
32. člen 
Besedilo 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija izvaja nadzor nad raziskovalnimi in infrastrukturnimi programi v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom.
(2) Agencija skupaj z znanstvenoraziskovalnimi sveti ved (v nadaljnjem besedilu: ZSV) spremlja in nadzoruje izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov v vseh fazah njihovega poteka na podlagi ocenjevanja vmesnih in zaključnih poročil. Izvajalci raziskovalnih programov na poziv agencije oddajo vmesno poročilo v tretjem letu izvajanja raziskovalnega programa, izvajalci infrastrukturnih programov pa vsako leto. Agencija spremlja in nadzoruje izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov z letnimi poročili o porabljenih sredstvih ter razporeditvi efektivnih ur raziskovalnega dela.
(3) JRO oziroma RO s koncesijo predloži poročila na obrazcih in v rokih, ki jih določi agencija.
(4) ZSV vmesna poročila raziskovalnih in infrastrukturnih programov obravnavajo na podlagi pravil za spremljanje izvajanja raziskovalnega oziroma infrastrukturnega programa, ki jih sprejme direktor.
(5) ZSV oceni vmesno poročilo in lahko poda svoja priporočila za izboljšanje izvajanja raziskovalnega programa. Agencija o tem obvesti JRO oziroma RO s koncesijo in vodjo raziskovalnega programa. RO lahko agenciji pošlje odzivno poročilo v največ 60 dneh od prejema priporočil ZSV. Ocene vmesnih poročil, priporočil ZSV in odzivno poročilo so sestavni del gradiva za strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov.
(6) Če ZSV pri obravnavi ustreznosti sestave programskih skupin ugotovi, da sestava ni v skladu s četrtim odstavkom 60. člena tega pravilnika, agencija o tem obvesti JRO oziroma RO s koncesijo in vodjo raziskovalnega programa. Če ZSV v naslednjem letu spet ugotovi neustreznost sestave programske skupine, predlaga zmanjšanje raziskovalnega programa za 5 odstotkov, pri čemer sredstev ni mogoče zmanjšati pod minimalni obseg, ki ga določa 66. člen tega pravilnika. Sklep o zmanjšanju financiranja za JRO sprejme direktor na predlog ZSA.Odločbo o zmanjšanju financiranja za RO s koncesijo na predlog ZSA sprejme minister, pristojen za znanost, v skladu z določbami podzakonskega akta, ki ureja koncesijo za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti.
(7) ZSV na podlagi kriterijev in kazalnikov iz 77. člena tega pravilnika oceni delovanje infrastrukturnega programa v dveh sklopih, pri čemer na podlagi vmesnih poročil infrastrukturnih programov:
– oceni, ali se infrastrukturni program izvaja skladno s cilji infrastrukturnega programa iz prijave, in da pozitivno ali negativno oceno ter
– poda pisno vsebinsko oceno z opredelitvijo, ali je obseg sofinanciranja MSA za infrastrukturni program za posamezno RO ustrezen oziroma je obseg prenizek ali previsok.
(8) Če ZSV negativno oceni vmesno poročilo infrastrukturnega programa, lahko poda svoja priporočila za izboljšanje izvajanja infrastrukturnega programa. Agencija o tem obvesti JRO oziroma RO s koncesijo in vodjo infrastrukturnega programa. RO lahko agenciji pošlje odzivno poročilo v največ 30 dneh od prejema priporočil ZSV.
(9) Če ZSV oceni, da je obseg MSA infrastrukturnega programa previsok, svojo oceno obrazloži in lahko predlaga zmanjšanje financiranja infrastrukturnega programa. Sredstva se zmanjšajo za največ 20 odstotkov, pri čemer sredstev FTE ni mogoče zmanjšati pod minimalni obseg, ki ga določa 66. člen tega pravilnika. Agencija o tem obvesti JRO ali RO s koncesijo in vodjo infrastrukturnega programa. Sklep o zmanjšanju financiranja za MSA sprejme direktor na predlog ZSA. O zmanjšanju financiranja za FTE na predlog ZSA za JRO s sklepom odloči direktor, za RO s koncesijo pa z odločbo minister, pristojen za znanost, v skladu z določbami podzakonskega akta, ki ureja koncesijo za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti.
(10) Poročilo o rezultatih raziskovalnega ali infrastrukturnega programa, ki je sestavni del prijave na poziv, oziroma razpis iz 68. člena tega pravilnika se šteje kot oddano zaključno poročilo. Ker je poročilo o rezultatih raziskovalnega postopka predmet ocenjevalnega postopka za naslednje obdobje financiranja, ga ZSV ne ocenjuje.«
33. člen 
V 81. členu se za besedo »raziskovalne« beseda »in« nadomesti z besedo »oziroma«.
34. člen 
Besedilo 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani programske skupine morajo v poročilih, pri objavi rezultatov oziroma v vseh javnih predstavitvah raziskovalnih dosežkov navesti afiliacijo RO, številko programa ter naziv sofinancerja, Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (angl. Slovenian Research Agency).«
35. člen 
V šestem odstavku 83. člena se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev.«
36. člen 
V prvem odstavku 84. člena se za prvim stavkom doda stavek, ki se glasi:
»Vodja projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.«
V drugem odstavku se v prvem stavku za besedo »določene« doda besedilo »v zakonu, ki ureja raziskovalno in razvojno dejavnost, in«.
37. člen 
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»85. člen 
(sprememba sestave projektne skupine, vključitev drugih raziskovalnih organizacij in sprememba cenovne kategorije raziskovalnega projekta) 
(1) Med izvajanjem projekta prijavitelj ali izvajalec v soglasju z vodjo projekta lahko z utemeljeno vlogo zaprosi agencijo za spremembo, povečanje ali zmanjšanje sestave projektne skupine, pri čemer cilj in sofinanciranje ostaneta enaka. Obrazložitev za spremembo je navedena tudi v vmesnem poročilu, v zaključnem pa le, če je sprememba nastala po oddaji vmesnega poročila.
(2) Vključitev drugih raziskovalnih organizacij je na podlagi vloge obstoječih raziskovalnih organizacij mogoča le, če katera izmed obstoječih sodelujočih raziskovalnih organizacij iz objektivnih razlogov svojih nalog ne more izvajati v skladu s cilji projektne dokumentacije ob odobritvi projekta. Možni objektivni razlogi so ukinitev delovanja, večje organizacijsko preoblikovanje ali prenehanje delovnega razmerja ključnih raziskovalcev iz sodelujoče RO. O vključitvi drugih RO odloči direktor na predlog ZSA, pri čemer je vključitev mogoča od datuma vložitve vloge.
(3) Pred upokojitvijo vodje projekta lahko prijavitelj v soglasju z vodjo projekta predlaga zamenjavo vodje projekta. Prijavitelj lahko predlaga zamenjavo vodje projekta tudi zaradi prenehanja delovnega razmerja vodje ali drugega pisno utemeljenega razloga. V primeru zamenjave zaradi drugega utemeljenega razloga, mora vodja raziskovalnega projekta soglašati z zamenjavo. O zamenjavi vodje projekta s sklepom odloči direktor na predlog ZSA. Novi vodja mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, določene v pravilniku o pogojih za vodjo projekta.
(4) Če med izvajanjem projekta vodji projekta pri prijavitelju preneha delovno razmerje, RO, v kateri je vodja projekta na novo sklenil delovno razmerje in ki je vpisana v Evidenco RO, na predlog vodje projekta postane nova sodelujoča RO pri izvedbi projekta s številom efektivnih ur raziskovalnega dela, kolikor jih je imel vodja projekta, in številom efektivnih ur raziskovalnega dela članov pri projektu projektne skupine, ki so sklenili delovno razmerje v sodelujoči organizaciji.
(5) Če po vložitvi prijave na razpis vodji projekta kot raziskovalcu pri prijavitelju preneha delovno razmerje in je projekt izbran, RO, v kateri je vodja projekta na novo sklenil delovno razmerje in ki je vpisana v Evidenco RO, na predlog vodje projekta postane sodelujoča organizacija pri izvedbi projekta z največ polovico efektivnih ur raziskovalnega dela za celotni projekt. Prijavitelj ostane matična RO.
(6) O predlogu vodje projekta glede nove sodelujoče organizacije pri izvedbi projekta iz tretjega in četrtega odstavka tega člena s sklepom odloči direktor na predlog ZSA. Vodja projekta mora predlogu priložiti dokument (pogodbo), v katerem se prijavitelj in sodelujoča organizacija v zvezi s projektom dogovorita o delitvi dela in sredstev ter o pravicah, obveznostih in odgovornostih obeh pogodbenih strank in vodje projekta. Preden ZSA sprejme predlog sklepa, preveri, ali nova sodelujoča organizacija izpolnjuje pogoje glede dostopa do raziskovalne infrastrukture, potrebne za izvajanje projekta.
(7) Matična RO lahko v soglasju s preostalimi izvajalci raziskovalnega projekta agencijo zaprosi za spremembo cenovne kategorije raziskovalnega projekta. O spremembi cenovne kategorije v skladu z uredbo o normativih in standardih odloči direktor na predlog ZSA.«
38. člen 
V 86. členu se četrti stavek spremeni tako, da se glasi:
»Član projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev JRZ, ki pri projektu lahko sodelujejo le z 0 urami) mora ob podpisu pogodbe sodelovati z najmanj 17 prostimi efektivnimi urami raziskovalnega dela (0,01 FTE) na letni ravni.«
39. člen 
Prvi odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v Evidenco RO in izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja raziskovalno dejavnost, s tem pravilnikom in pravilnikom o pogojih za vodjo projekta. Raziskovalec na posameznem razpisu lahko v vlogi vodje projekta konkurira le z enim predlogom projekta.«
V tretjem odstavku se besedi »določa 99.« nadomestita z besedilom »določata 99. oziroma 100.«.
40. člen 
V prvem odstavku 90. člena se besedi »45 dneh« nadomestita z besedilom »roku, ki ne sme biti krajši od 45 dni«.
V drugem odstavku se za besedo »lahko« beseda »prijavijo« nadomesti z besedo »prijavi«.
41. člen 
V prvem odstavku 91. člena se v drugem stavku za besedo »člani« beseda »projektnih« nadomesti z besedo »programskih«, v tretjem stavku pa se za besedo »se« črta beseda »ne«.
42. člen 
V prvem odstavku 92. člena se v drugi alineji za besedo »oziroma« beseda »pri« črta in za besedo »neusklajeni« beseda »o« nadomesti z besedo »pri«.
43. člen 
V prvem odstavku 93. člena se za besedo »metodologiji« doda besedilo »in v razpisu«.
44. člen 
V petem odstavku 96. člena se beseda »tipov« nadomesti z besedo »vrst«.
V osmem odstavku se beseda »tipi« nadomesti z besedo »vrstami«.
45. člen 
V naslovu 97. člena se za besedo »ocenjevanje« beseda »recenzentov« črta.
V prvem odstavku se besedi »treh tednih« nadomestita z besedilom »roku, ki ne sme biti krajši od treh tednov«.
46. člen 
V prvem odstavku 98. člena se beseda »kratko« nadomesti z besedo »razširjeno«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku besedilo »posameznih tipov projektov« črta.
Za prvim stavkom se doda nov stavek, ki se glasi:
»Obvezne deleže izbranih projektov po vedah, po vrstah projektov in takšnih, katerih nosilci so mlajši raziskovalci (največ deset aktivnih let po zagovoru doktorata), določi ZSA v metodologiji.«
V desetem odstavku se beseda »tipi« nadomesti z besedo »vrstami«.
47. člen 
V tretjem odstavku 99. člena se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4.);«
Dosedanja četrta alineja postane nova peta alineja.
48. člen 
V 102. členu se v osmi alineji za besedo »znanstvenih« beseda »člankov« nadomesti z besedo »objav«.
49. člen 
V prvem odstavku 103. člena se v sedmi alineji za besedo »znanstvenih« beseda »člankov« nadomesti z besedo »objav«.
50. člen 
Besedilo 105. člena se spremeni tako, ki se glasi:
»Člani projektne skupine morajo v poročilih, pri objavi rezultatov oziroma v vseh javnih predstavitvah raziskovalnih dosežkov navesti afiliacijo RO, številko projekta ter naziv sofinancerja, Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (angl. Slovenian Research Agency).«
51. člen 
Za tretjim odstavkom 108. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Razpisano število mentorskih mest na vedo določi ZSA glede na obseg razpoložljivih proračunskih sredstev.«
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
52. člen 
V prvem odstavku 109. člena se za besedo »skupine« beseda »agencija« črta.
53. člen 
V tretjem odstavku 110. člena se za besedo »njegovega« doda beseda »prvega«.
V četrtem odstavku se za besedo »zagovora« doda beseda »prvega«.
54. člen 
V 111. členu se za besedo »junija« doda besedilo »tekočega leta, v katerem je bilo dodeljeno mentorsko mesto,«.
55. člen 
V tretjem odstavku 115. člena se za besedo »leta« dodata vejica in besedilo »v katerem je bilo dodeljeno mentorsko mesto,«.
56. člen 
V drugem odstavku 119. člena se besedi »oziroma aneks« črtata.
V tretjem odstavku se za besedo »raziskovalca« dodata vejica in besedilo »s katero so mlademu raziskovalcu zagotovljene pravice najmanj v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač javnih uslužbencev v javnem sektorju,«.
57. člen 
V naslovu 123. člena se besedi »skupine raziskovalcev« nadomestita z besedama »raziskovalne skupine«.
V tretjem odstavku se za številko »109.« beseda »in« nadomesti z besedilom »ter prvega, tretjega in četrtega odstavka«.
V četrtem odstavku se besedi »skupino raziskovalcev« nadomestita z besedama »raziskovalno skupino«.
58. člen 
V prvem odstavku 128. člena se za besedama »raziskovalnih programov« beseda »in« nadomesti z besedo »oziroma«.
V drugem odstavku se za dvopičjem doda beseda »informativne«.
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Prijavitelj mora v zvezi z nakupom raziskovalne opreme spoštovati pogodbena določila in upoštevati prijavno dokumentacijo. Nakupljena raziskovalna oprema mora ohraniti svojo namembnost in tehnološke značilnosti, kot jih je prijavitelj navedel v prijavi. Prijavitelj lahko zaradi tehnološkega napredka nakupi sodobnejši tip opreme, pri tem pa se sofinanciranje raziskovalne opreme, ki ga zagotavlja agencija, ne spremeni.«
59. člen 
V tretjem odstavku 130. člena se besedilo »uporablja naslednji kazalnik« nadomesti z besedilom »uporabljata naslednja kazalnika«.
Za prvo alinejo se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– Skupna ocena infrastrukturnega programa (kazalnik 1.12.).«
60. člen 
Naslov 135. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(predmet sofinanciranja)« 
Prva in druga alineja se spremenita tako, da se glasita:
»– sprejete obveznosti v okviru bilateralnih projektov oziroma bilateralnih raziskovalnih projektov;
– članstvo slovenskih društev in zvez društev (v nadaljnjem besedilu: društvo) v mednarodnih neprofitnih znanstvenih združenjih (v nadaljnjem besedilu: mednarodno znanstveno združenje);«
V šesti alineji se beseda »organizacij« nadomesti z besedo »RO«.
61. člen 
136. člen se spremeni tako, da se glasi:
»136. člen 
(upravičeni subjekti in pogoji) 
(1) Agencija (so)financira mednarodno sodelovanje iz 135. člena tega pravilnika na podlagi razpisa. Dokazila, ki jih morajo prijavitelji priložiti k prijavi, se določijo v razpisu.
(2) Na razpise za bilateralne projekte iz prve alineje 135. člena tega pravilnika se lahko prijavijo RO ali zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja raziskovalno in razvojno dejavnosti, in s predpisi agencije, ter izvajajo raziskovalne programe oziroma temeljne ali aplikativne projekte, ki jih agencija (so)financira, ali odobrene mednarodne projekte (na primer sodelovanje v okvirnih programih EU na področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo temeljni vir raziskav.
(3) Na razpis za bilateralne raziskovalne projekte iz prve alineje 135. člena tega pravilnika se lahko prijavijo RO in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne dejavnosti, in s predpisi agencije.
(4) Na razpis iz druge alineje 135. člena tega pravilnika se lahko prijavijo društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.
(5) Na razpis iz tretje alineje 135. člena tega pravilnika se lahko prijavijo društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ter RO in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.
(6) Na razpis iz četrte, pete in šeste alineje 135. člena tega pravilnika se lahko prijavijo RO in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.
(7) Vodja projekta za prijave iz prve, pete in šeste alineje 135. člena tega pravilnika mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta v skladu s predpisi.
(8) Prijave na razpis za bilateralne projekte iz prve alineje 135. člena tega pravilnika morajo med drugimi sodelujočimi raziskovalci v Republiki Sloveniji vključevati tudi doktorske študente ali podokotrande.«
62. člen 
Za 136. členom se dodata nova 136.a in 136.b člen, ki se glasita:
»136.a člen 
(delež izbranih bilateralnih projektov) 
(1) Pri enostranskih razpisih za bilateralne projekte iz prve alineje 135. člena tega pravilnika ZSA v metodologiji določi obvezni delež izbranih bilateralnih projektov, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), če so prijavljeni.
(2) Pri dvostranskih razpisih za bilateralne projekte iz prve alineje 135. člena tega pravilnika mora predlog prednostnega seznama prijav, ki ga na podlagi ocen pripravi strokovna komisija agencije, vključevati obvezni delež bilateralnih projektov, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), če so prijavljeni. Obvezen delež teh projektov določi ZSA v metodologiji.
136.b člen 
(zamenjava vodje in članov projektne skupine) 
(1) Pred upokojitvijo vodje projekta lahko prijavitelj ali izvajalec iz prve, pete in šeste alineje 135. člena tega pravilnika v soglasju z vodjo projekta predlaga zamenjavo vodje projekta. Zamenjavo vodje projekta lahko predlaga tudi ob prenehanju delovnega razmerja vodje ali drugega pisno utemeljenega razloga. V primeru zamenjave zaradi drugega utemeljenega razloga mora vodja projekta soglašati z zamenjavo. Vlogi za zamenjavo vodje projekta iz prve alineje 135. člena tega pravilnika mora biti priloženo soglasje vodje bilateralnega projekta izvajalca partnerske države. O zamenjavi vodje projekta za bilateralne raziskovalne projekte iz prve alineje, izbrane na podlagi enostranskega razpisa, ter projekte iz pete in šeste alineje 135. člena tega pravilnika, s sklepom odloči direktor na predlog ZSA, za druge projekte iz prve alineje 135. člena tega pravilnika pa direktor na podlagi obvestila ministrstva, pristojnega za znanost. Novi vodja mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, določene v pravilniku, ki ureja pogoje za vodjo projekta.
(2) Med izvajanjem projekta iz prve, pete in šeste alineje 135. člena tega pravilnika prijavitelj ali izvajalec v soglasju z vodjo projekta z utemeljeno vlogo zaprosi agencijo za spremembo, povečanje ali zmanjšanje sestave projektne skupine, pri čemer cilj in (so)financiranje ostaneta enaka.«
63. člen 
V 137. členu se besedi »raziskovalnega sodelovanja« nadomestita z besedama »bilateralnih projektov«.
Drugi stavek se črta.
64. člen 
V drugem odstavku 138. člena se za besedo »kriteriju« besedilo »– raziskovalna uspešnosti« nadomesti z besedo »ocenjevanje«.
65. člen 
Besedilo 139. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri razpisih za bilateralne projekte, ki se izvajajo kot enostranski razpisi, strokovna komisija pripravi predlog prednostnega seznama prijav na podlagi ocene prijav. Predlog prednostnega seznama prijav obravnava ZSA. O izboru prijav za sofinanciranje odloči direktor s sklepom o izboru prijav na predlog sklepa ZSA o izboru prijav, na podlagi katerega se prijaviteljem izdajo obvestila.
(2) Pri razpisih za bilateralne projekte, ki se izvajajo kot dvostranski razpisi, strokovna komisija agencije slovenskemu delu pooblaščene meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje (mednarodna komisija ali odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje obeh sodelujočih držav) preda seznam prijav s pripadajočimi ocenami iz 138. člena tega pravilnika. Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje na zasedanju samostojno obravnava od obeh držav prispele in ocenjene prijave bilateralnih projektov ter na podlagi danih pooblastil in skupne odločitve izbere prijave ter določi višino sofinanciranja. Na podlagi odločitve meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje direktor agencije sprejme sklep o sofinanciranju oziroma ne financiranju prijav, na podlagi katerega se prijaviteljem izdajo obvestila.«
66. člen 
140., 141. in 142. člen se črtajo.
67. člen 
Besedilo 143. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Mednarodno sodelovanje raziskovalcev iz tujine, ki prihajajo na obisk v Republiko Slovenijo na podlagi prve in četrte alineje 135. člena tega pravilnika, agencija sofinancira v višini stroškov bivanja in dnevnice, določenih z veljavno uredbo, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če ni v razpisu določeno drugače. Stroški bivanja se sofinancirajo največ v višini stroškov prenočnine do 100 EUR (za bivanje do 14 dni) ali do 1.250 EUR mesečno, če ni v razpisu določeno drugače.
(2) Pri enostranskih razpisih za bilateralne projekte iz 137. člena tega pravilnika ali dvostranskih razpisih za bilateralne projekte, kadar tako določa razpis, agencija raziskovalcem med obiskom v tujini lahko financira tudi stroške bivanja in dnevnice, kot jih določa uredba, ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v tujino (v nadaljnjem besedilu: uredba o stroških).
(3) Mednarodno sodelovanje slovenskih raziskovalcev pri bilateralnih projektih na podlagi prve alineje 135. člena tega pravilnika agencija financira v višini mednarodnih prevoznih stroškov kar najgospodarneje, upoštevaje ceno in porabo časa, če ni v razpisu določeno drugače.
(4) Pri sofinanciranju bilateralnih raziskovalnih projektov je način izvedbe sofinanciranja enak kot velja za raziskovalne projekte.«
68. člen 
Besedilo 144. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do izplačila enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU so upravičeni prijavitelji, vpisani v Evidenco RO, ki so kot koordinatorji prijavili projekt, ali sodelujejo kot partnerji pri projektu, ki ga je Evropski komisiji prijavila tuja ali slovenska RO, in so v ocenjevalnem postopku, ki ga je izvedla Evropska komisija, dosegli mejni odstotek največjega možnega števila točk. Mejni odstotek največjega možnega števila točk in višina enkratnega finančnega prispevka sta določena v metodologiji, pri čemer višina finančnega prispevka ne sme preseči 4.000 EUR za prijave prijaviteljev v vlogi koordinatorja mednarodnega konzorcija oziroma 1.000 EUR za prijave prijaviteljev, ki so bili v projekt vključeni kot sodelujoča organizacija.
(2) Če recenzija prijave projekta, pri katerem sodeluje prijavitelj, vpisan v Evidenco RO, na mednarodnem razpisu preseže prag za možno sofinanciranje, lahko agencija sofinancira slovenski del v obsegu, ki ga na predlog ZSA sprejme direktor glede na razpoložljiva sredstva v finančnem načrtu agencije. Pri sofinanciranju slovenskega dela raziskovalnega projekta se pri načinu izvedbe sofinanciranja upoštevajo enaki pogoji, kot veljajo za raziskovalne projekte.«
69. člen 
145. člen se spremeni tako, da se glasi:
»145. člen 
(prevzem sofinanciranja po vodilni agenciji) 
Če je prijava projekta, pri katerem sodeluje prijavitelj, vpisan v Evidenco RO, na razpisu druge države oziroma njene agencije na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: vodilna agencija) predlagana v sofinanciranje, lahko agencija sofinancira slovenski del v obsegu, ki ga na predlog ZSA sprejme direktor glede na razpoložljiva sredstvi v finančnem načrtu agencije. Pri sofinanciranju slovenskega dela raziskovalnega projekta je način izvedbe sofinanciranja enak pogojem, ki veljajo za raziskovalne projekte.«
70. člen 
V prvem odstavku 148. člena se besedilo »slovenskih znanstvenih združenj« nadomesti z besedo »društvom«.
V drugem odstavku se besedilo »slovenskih znanstvenih združenj« nadomesti z besedo »društev«.
71. člen 
Za 149. členom se dodata nova 149.a in 149.b člen, ki se glasita:
»149.a člen 
(izplačilo) 
(1) (So)financiranje poteka na podlagi individualnega obvestila ali sklepa direktorja ali pogodbe med agencijo in prijaviteljem.
(2) Vsi prijavitelji, ki jim je agencija predhodno odobrila sredstva za mednarodno sodelovanje, morajo v 30 dneh po uresničeni aktivnosti, za aktivnosti, uresničene v mesecu decembru pa do 10. januarja naslednjega koledarskega leta, agenciji predložiti zahtevek za izplačilo sredstev, obračun stroškov in vsebinsko poročilo o uresničenih aktivnostih v okviru posamezne aktivnosti. Agencija lahko to poročilo uporablja za promocijske namene.
(3) Agencija ni dolžna upoštevati zahtevkov za izplačilo, ki jih prejme po roku iz prejšnjega odstavka.
(4) Če je med agencijo in prijaviteljem sklenjena pogodba, se način (so)financiranja uredi v pogodbi.
149.b člen 
(nadzor) 
Če agencija ugotovi nenamensko porabo sredstev, prekine izplačevanje sredstev in zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v dejanski višini, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na tekoči račun prejemnika do dneva vračila sredstev.«
72. člen 
V 168. členu se v prvi alineji pika na koncu tretjega stavka nadomesti s podpičjem, četrti stavek pa se črta.
73. člen 
Besedilo 169. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na razpis agencije za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo in povezovanjem znanosti se lahko prijavijo za namene, določene v 168. členu tega pravilnika, v:
– prvi in četrti alineji: RO in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne dejavnosti, in s predpisi agencije. Na razpis se lahko prijavijo tudi drugi zavodi, gospodarske družbe, zveze društev in ustanove iz Republike Slovenije, društva, vpisana v zbirko podatkov društev pri ministrstvu, pristojnem za znanost, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ter pravne osebe iz slovenskega zamejstva in Slovenci po svetu;
– drugi alineji: društva, zveze društev, ustanove iz Republike Slovenije;
– tretji alineji: društva, zveze društev.«
74. člen 
V tretjem odstavku 170. člena se besedilo »Raziskovalne uspešnosti raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev« nadomesti z besedilom »Znanstvene odličnosti raziskovalcev«.
75. člen 
V prvem odstavku 173. člena se v napovednem stavku za besedo »publikacij« doda besedilo »v tiskani oziroma elektronski obliki«.
76. člen 
V 175. členu se v četrti alineji besedilo »in je vpisana v razvid medijev« črta.
77. člen 
V 179. členu se v napovednem stavku za besedo »vsebino« doda besedilo »v tiskani oziroma elektronski obliki«.
V prvi alineji se beseda »naravoslovje« nadomesti z besedo »znanost«.
78. člen 
V 181. členu se v četrti alineji besedilo »in je vpisana v razvid medijev« črta.
79. člen 
Prvi odstavek 182. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prijave ocenjuje občasno strokovno telo, ki ga imenuje ZSA.«
V drugem odstavku se besedi »Strokovna komisija« nadomestita z besedilom »Občasno strokovno telo«.
80. člen 
V 183. členu se za besedo »tisk,« doda besedilo »stroške spletne izdaje, lektoriranja, priprave preloma strani, odpošiljanja,«.
81. člen 
V 184. členu se besedi »strokovna komisija« nadomestita z besedilom »občasno strokovno telo«.
82. člen 
V prvem odstavku 188. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– znanstvena monografija in prevod znanstvene monografije morata biti agenciji dostavljena do 31. marca prihodnjega leta;«
83. člen 
V tretjem odstavku 189. člena se beseda »navskrižju« nadomesti z besedo »navzkrižju«, na koncu stavka pa se doda besedilo »z avtorjem znanstvene monografije«.
84. člen 
V prvem odstavku 190. člena se črta beseda »dokončno«.
85. člen 
V šestem odstavku 191. člena se črta beseda »najboljših«, na koncu stavka se pika nadomesti z vejico in za njo doda besedilo »razen kadar zaradi časovne oddaljenosti ali drugih okoliščin drugih del avtorja ni mogoče pridobiti.«
V devetem odstavku se besedilo »se izračuna povprečje točk vseh avtorjev, ki izkazujejo« nadomesti z besedilom »se pri oceni upoštevajo samo točke prvega avtorja, ki izkazuje«.
V desetem odstavku se besedilo »vseh recenzentov (obvezna sta najmanj dva), ki izkazujejo« nadomesti z besedilom »dveh recenzentov, ki izkazujeta«.
V enajstem odstavku se v prvi alineji besedilo »ocenjena med 31 in 60 točkami« nadomesti z besedilom »ocenjena nad 30 in do 60 točk«, v drugi in tretji alineji pa se številka »20« nadomesti s številko »21«.
86. člen 
V 200. členu se v drugi alineji beseda »v« nadomesti z besedo »na«.
87. člen 
Osmi odstavek 201. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Strokovno telo v 30 dneh od dneva prejema dokumentacije pripravi predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje mednarodne znanstvene literature. Za mnenje k strokovni oceni lahko zaprosi ZSV.«
88. člen 
V prvem odstavku 203. člena se v prvem stavku beseda »Osic« nadomesti z besedo »OSIC«, številka »2« pa se nadomesti s številko »1«.
89. člen 
V 205. členu se beseda »dveh« nadomesti z besedo »treh«.
90. člen 
V prvem odstavku 211. člena se v tretji alineji besedilo »seznam znanstvenih založb agencije« nadomesti z besedilom »znanstvene založbe s seznama agencije«.
91. člen 
V prvem odstavku 212. člena se v prvem stavku za besedo »poda« dodata besedi »na primer«, v sedmem stavku pa se za besedo »sprejme« doda beseda »obrazloženi«.
V četrtem odstavku se beseda »tipologij« nadomesti z besedo »tipologijah«.
92. člen 
V prvem odstavku 217. člena se v osmi alineji besedi »prisojnega ga« nadomestita z besedama »pristojnega za«.
93. člen 
V prvem odstavku 223. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Za člane stalnih in občasnih strokovnih teles se izkazovanje znanstvene ali strokovne odličnosti presoja po vstopnem pogoju, določenem v metodologiji.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Sestava stalnih strokovnih teles zagotavlja zastopanost obeh spolov, in sicer tako, da je po vedah zagotovljena najmanj tretjinska zastopanost vsakega spola, razen tehniških ved, v katerih je zagotovljena najmanj petina predstavnikov vsakega spola. Sestava občasnih strokovnih teles zagotavlja zastopanost obeh spolov tako, da je zagotovljena najmanj tretjinska zastopanost vsakega spola.«
94. člen 
V drugem odstavku 225. člena se za besedo »jih« beseda »agencije« nadomesti z besedo »agencija«, besedi »znanstvenih agencijah« pa se nadomestita z besedo »RO«.
95. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
96. člen 
V prilogi 3 se v prvem stavku številka »235« nadomesti s številko »233«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
97. člen 
Razpisi in pozivi, ki do uveljavitve tega pravilnika še niso bili dokončani, se dokončajo po Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16).
98. člen 
Poročila o letni razporeditvi ur raziskovalnega dela za bilateralne raziskovalne projekte iz novega sedmega odstavka 4. člena pravilnika se začnejo oddajati za razpise, ki se objavijo po uveljavitvi tega pravilnika in se od oddaje začnejo upoštevati v sredstvih, pridobljenih od agencije za izvajanje raziskovalnih projektov (kazalnik 1.10).
99. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2017-1
Ljubljana, dne 29. novembra 2017
EVA 2017-1647-0003
Prof. dr. Rado Bohinc l.r.
Predsednik 
Upravnega odbora ARRS 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti