Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3783. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZNPZRRD-A), stran 12130.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZNPZRRD-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno- raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZNPZRRD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. decembra 2017.
Št. 003-02-11/2017-20
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NAGRADAH IN PRIZNANJIH ZA IZJEMNE DOSEŽKE V ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI (ZNPZRRD-A) 
1. člen
V Zakonu o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti se podeljujejo še:
– priznanje ambasador oziroma ambasadorka (v nadaljnjem besedilu: ambasador) znanosti Republike Slovenije,
– Puhova nagrada,
– Puhovo priznanje.«.
2. člen 
Za 3. členom se dodata nova 3.a in 3.b člen, ki se glasita:
»3.a člen 
Vsako leto se lahko podeli skupno največ 15 Zoisovih nagrad in priznanj, Puhovih nagrad in priznanj ter priznanj ambasador znanosti Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nagrade in priznanja).
3.b člen 
Posamezniku oziroma posameznici se lahko podeli največ ena nagrada oziroma priznanje iste vrste.
Nagrade in priznanja se posmrtno ne morejo podeliti. Izjemoma se lahko podelijo posmrtno, če je kandidat za nagrado oziroma priznanje še živel v času vložitve predloga za podelitev nagrade oziroma priznanja.«.
3. člen 
6. in 7. člen se črtata.
4. člen 
Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »III. ODBOR REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ ZA IZJEMNE DOSEŽKE V ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI«.
5. člen 
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zoisove nagrade, Zoisova priznanja, priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije, Puhovo nagrado in Puhovo priznanje podeljuje Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Odbor).«.
6. člen 
V prvem odstavku 10. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Sestavljen je tako, da je upoštevana spolna uravnoteženost članov in da so zastopana vsa področja znanstvenih ved.«.
V drugem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Predsednik in člani Odbora ne morejo biti imenovani dva zaporedna mandata.«.
7. člen 
V 12. členu se za besedama »način odločanja« doda vejica in besedilo »število posameznih nagrad in priznanj«.
8. člen 
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen 
Odbor podeljuje nagrade in priznanja ob preverjanju upoštevanja Evropskega kodeksa ravnanja za ohranjanje raziskovalne poštenosti, ki ga je sprejela Evropska znanstvena fundacija. Kandidati za priznanje ali nagrado, predlagatelji in strokovnjaki, ki pripravijo strokovno utemeljitev predloga, podpišejo izjavo, s katero izjavijo, da je bil pri delih, predlaganih za priznanje ali nagrado, upoštevan navedeni kodeks ravnanja.«.
9. člen 
V naslovu V. poglavja se črta besedilo »IN PUHOVO PRIZNANJE«.
10. člen 
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za pomembne dosežke pri promociji in razvoju slovenske znanstvene in razvojne dejavnosti v tujini Odbor podeljuje priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije.«.
11. člen 
Za 18. členom se doda novo V.A poglavje, ki se glasi: »V.A PUHOVA NAGRADA IN PUHOVO PRIZNANJE«.
12. člen 
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izume, tehnološke in netehnološke razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov vseh znanstvenih področij pri uvajanju novosti v gospodarsko in družbeno prakso Odbor podeljuje Puhovo nagrado.
Za pomembne dosežke na področju razvojne dejavnosti s področij naravoslovja, tehnike, ved o življenju, humanistike in družboslovja Odbor podeljuje Puhovo priznanje.
Puhova nagrada se podeli za:
– življenjsko delo posameznika, ki se je s svojimi dosežki v celotnem življenjskem obdobju izjemno uveljavil ter s tem prispeval h gospodarskemu oziroma družbenemu razvoju ter gospodarsko učinkoviti družbi v Sloveniji,
– vrhunske dosežke posameznika ali skupine posameznikov, ki so se izjemno uveljavili s svojimi dosežki, ki imajo izjemen pomen za gospodarski oziroma družbeni razvoj posameznega področja, regije ali države.
Puhovo priznanje se podeli posamezniku ali skupini posameznikov za pomemben dosežek ali več dosežkov, ki imajo pomen za razvoj podjetja ali gospodarski oziroma družbeni razvoj krajevne skupnosti ali občine.«.
13. člen 
20. člen se črta.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
Pravilnik iz 12. člena zakona se uskladi z določbami tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
15. člen 
Predsednik in člani Odbora nadaljujejo delo do izteka svojega mandata.
16. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 091-01/17-2/14
Ljubljana, dne 19. decembra 2017
EPA 2320-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Matjaž Nemec l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost