Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3741. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ankaran, stran 11802.

  
Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr), Odločbe Ustavnega sodišča RS U-I-313/13-86, z dne 21. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 22/14), 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1), 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 21. redni seji dne 19. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ankaran 
1. člen 
V Odloku o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ankaran (Uradni list RS, št. 86/16) se drugi odstavek 14. člena črta.
2. člen 
19. člen se spremeni tako, da glasi:
»19. člen 
(vrednost točke) 
(1) Letna vrednost točke za odmero nadomestila se, do konca leta za naslednje leto, določi na predlog župana s sklepom Občinskega sveta Občine Ankaran.
(2) Če sklep iz prejšnjega odstavka ni sprejet, velja vrednost točke iz predhodnega leta.«
3. člen 
(začetek veljave in uporabe) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2018.
Št. SVT.176/17
Ankaran, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Viste le disposizioni del capitolo VI della Legge sui terreni edificabili (Gazz. uff. SRS, n. 18/84, 32/85 – corr., 33/89, Gazz. uff. RS, n. 24/92 – Decisione CC, 44/97 – ZSZ e 101/13 – ZDavNepr), della Decisione della Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia U-I-313/13-86, del 21/03/2014 (Gazzetta ufficiale RS, n. 22/14), dell’articolo 59 della Legge sull’attuazione dei bilanci della Repubblica di Slovenia per gli anni 2017 e 2018 (Gazzetta ufficiale RS, n. 80/16, 33/17 e 59/17), dell’articolo 56 della Legge sui terreni edificabili (Gazzetta ufficiale RS, n. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 e 110/02 – ZGO-1), dell’articolo 180 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale RS, n. 110/02, 8/03 – corr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C e 80/10 – ZUPUDPP), l’articolo 218 della Legge sulla costruzione di fabbricati (Gazz. uff. RS, n. 102/04 – UPB, 14/05 – corr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – dec. CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – dec. CC, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 e 19/15) e dell’articolo 17 dello statuto del Comune di Ancarano (Gazz. uff. RS, n. 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nella 21ª seduta ordinaria del 19/12/2017 ha approvato il
D E C R E T O 
sulle modifiche ed integrazioni al decreto di commisurazione dell’indennizzo per l’uso del terreno edificabile nel Comune di Ancarano 
Articolo 1 
Nel Decreto di commisurazione dell’indennizzo per l’uso del terreno edificabile nel Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 86/16) viene soppresso il secondo comma dell’articolo 14.
Articolo 2 
L’articolo 19 è modificato come segue:
“Articolo 19 
(valore del punto) 
(3) Il valore annuale del punto per la commisurazione del’indennizzo viene stabilito, entro la fine dell’anno per l’anno successivo, su proposta del Sindaco con una delibera del Consiglio comunale del Comune di Ancarano.
(4) Se la delibera di cui al precedente capoverso non viene approvata, è valido il valore del punto dell’anno precedente.”
Articolo 3 
(entrata in vigore e applicazione) 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, si applica a partire dal I gennaio 2018.
N. SVT.176/17
Ancarano, addì 19 dicembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti