Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3731. Zakon o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-D), stran 11664.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-D) 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. decembra 2017.
Št. 003-02-11/2017-13
Ljubljana, dne 22. decembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZIRANOSTI IN DELU V POLICIJI (ZODPol-D) 
1. člen
V Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15 in 77/16) se v 86. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primeru policista iz prvega odstavka tega člena, ki je imel sklenjeno pogodbo o najemu službenega stanovanja, se z ožjim družinskim članom tega policista sklene nova pogodba o najemu službenega stanovanja za nedoločen čas.«.
V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.
2. člen 
V 88. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Z upokojenim uslužbencem policije, ki se je upokojil zaradi poklicne bolezni ali priznane invalidnosti I. kategorije ali iz drugih posebej utemeljenih razlogov, kot je na primer vezanost na zdravstveno dejavnost, ki jo opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na podlagi dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti zaradi trajnega zdravljenja, trajna vezanost na invalidski voziček ali trajna pomoč druge osebe, se sklepajo pogodbe o najemu ali podaljšanju najema službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah pod enakimi pogoji kot z uslužbenci policije iz prvega odstavka tega člena. Druge posebej utemeljene razloge iz prejšnjega stavka ugotavlja strokovna komisija, ki jo za vsak primer posebej imenuje minister. Minister določi kriterije, kaj šteje za druge posebej utemeljene razloge, z internim aktom iz prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(1) Vlada uskladi predpis iz 86. člena zakona najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Minister uskladi predpis iz 88. člena zakona najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(3) Upravičenci iz 1. in 2. člena tega zakona, ki so v postopku prenehanja veljavnosti najemne pogodbe, ali so prejeli obvestilo o odpovedi najemne pogodbe ali o izselitvi pred uveljavitvijo tega zakona, lahko predlagajo sklenitev ali podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe za nedoločen čas najkasneje v enem mesecu od uveljavitve tega zakona. Pristojni organ mora o predlogu iz prejšnjega stavka odločiti v enem mesecu. Če pristojni organ o predlogu ne odloči v tem roku, se šteje, da je pogodba iz prvega stavka tega člena sklenjena.
4. člen 
(1) Do ureditve v Zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 32/14; v nadaljnjem besedilu: ZVV) v primeru osebe, ki ima v času smrti status veterana oziroma veteranke v vojni za Slovenijo v skladu z ZVV, in je imela sklenjeno pogodbo o najemu službenega stanovanja, lahko njen ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci ter posvojenci) sklene novo pogodbo o najemu službenega stanovanja za nedoločen čas.
(2) Do ureditve v ZVV lahko oseba, ki ima v času upokojitve zaradi poklicnih bolezni ali iz zaradi priznane invalidnosti I. kategorije ali iz drugih posebej utemeljenih razlogov, kot je na primer vezanost na zdravstveno dejavnost, ki jo opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na podlagi dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti zaradi trajnega zdravljenja, trajna vezanost na invalidski voziček ali trajna pomoč druge osebe, status veterana oziroma veteranke v vojni za Slovenijo v skladu z ZVV, sklene pogodbo o najemu ali podaljšanju najema službenega stanovanja, samske sobe in ležišča v samskih sobah enako kot osebe iz tretjega odstavka 88. člena zakona.
(3) O pravicah iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča ministrstvo, pristojno za vojne veterane.
5. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 210-01/17-10/19
Ljubljana, dne 14. decembra 2017
EPA 2404-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti