Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3500. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, stran 10876.

  
Na podlagi 10. in 12. člena v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) ter na podlagi 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD), v programskem obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014 (v nadaljnjem besedilu: PS 2014–2020), Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017) 7523 z dne 8. novembra 2017 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. C(2014)9982 z dne 16. decembra 2014, zadnjič spremenjenim z izvedbenim sklepom Evropske komisije št. CCI 2014 SI 16 MA OP 001 z dne 4. julija 2016 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014–2020), in Operativnim programom za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki je bil odobren z izvedbenim sklepom Komisije št. CCI 2014 SI 14 MF OP 001 z dne 22. julija 2015 (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020), ter določa vrste podukrepov CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR).
(2) Ta uredba določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila in način za izbor strategij lokalnega razvoja, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada, vključenega v izvajanje CLLD, za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1301/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/1199 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče (UL L št. 176 z dne 7. 7. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (UL L št. 129 z dne 19. 5. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (UL L št. 74 z dne 14. 3. 2014, str. 1);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 184/2014 z dne 25. februarja 2014 o določitvi pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L št. 57 z dne 27. 2. 2014, str. 7);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1787 z dne 12. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike (UL L št. 256 z dne 4. 10. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11);
– Izvedbenega sklepa Komisije (EU) št. 2014/372 z dne 11. junija 2014 o določitvi letne razdelitve, po državah članicah, skupnih virov Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki so na voljo v okviru deljenega upravljanja za obdobje 2014–2020 (UL L št. 180 z dne 20. 6. 2014, str. 18);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 20), zadnjič popravljene s Popravkom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 27 z dne 3. 2. 2016, str. 14);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 772/2014 z dne 14. julija 2014 o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za nekatere operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 47);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: 808/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 178 z dne 11. 7. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11), zadnjič popravljene s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 260 z dne 7. 10. 2015, str. 31);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnostih ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/772 z dne 3. maja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 glede seznama ukrepov, za katere je treba objaviti določene informacije o upravičencih (UL L št. 115 z dne 4. 5. 2017, str. 43);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/288 z dne 17. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog (UL L št. 51 z dne 24. 2. 2015, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 321 z dne 5. 12. 2015, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/288/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 321 z dne 5. 12. 2015, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/2252/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se v 12. točki število »2017« nadomesti s številom »2019«.
Na koncu 16. točke se beseda »in« nadomesti s podpičjem.
Na koncu 17. točke se pika nadomesti s podpičjem.
Za 17. točko se dodata novi 18. in 19. točka, ki se glasita:
»18. neposredni stroški osebja so stroški plač in povračila stroškov v zvezi z delom, razen stroškov za službena potovanja, in
19. posredni stroški so stroški, kot jih določajo smernice o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov, ki jih je pripravila Evropska komisija v skladu s 67. in 68. členom Uredbe 1303/2013/EU, 14. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/779 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1304/2013 glede dodatnega začetnega predplačila, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih (UL L št. 126 z dne 21. 5. 2015, str. 1), ter 19. členom Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 259).«.
3. člen 
V prvem odstavku 9. člena se število »52.365.613,75« nadomesti s številom »53.365.613,75«.
V drugem odstavku se črta beseda »jih«.
V tretjem odstavku se za besedo »peti« doda besedilo »in šesti«.
4. člen 
V devetem odstavku 14. člena se beseda »šestim« nadomesti z besedo »sedmim«.
5. člen 
V 15. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Lokalno partnerstvo mora k SLR priložiti tudi indikativno listo operacij sodelovanja LAS, ki bodo sofinancirane s sredstvi ESRR.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
6. člen 
Četrti odstavek 28. člena se črta.
Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo četrti do šesti odstavek.
Za novim šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Stroški za namen koordinacije in vodenja operacije lahko zajemajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
(8) Stroški promocije na programskem območju, ki se neposredno navezujejo na izvajanje operacije, lahko zajemajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
7. člen 
V šestem odstavku 29. člena se za besedo »LAS« dodata vejica in besedilo »razen aktivnosti promocije iz osmega odstavka prejšnjega člena«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Vsa potrebna dovoljenja oziroma soglasja, kot jih za izvedbo operacij določajo področni predpisi, morajo biti izdana najpozneje do zaključka izbirnega postopka na ravni odločanja v LAS. Če je za operacijo predpisano gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev, mora biti pravnomočno gradbeno dovoljenje priloženo ob oddaji vloge.«.
8. člen 
V petem odstavku 30. člena se beseda »dveh« nadomesti z besedo »treh«.
9. člen 
Šesti odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) LAS mora operacije, izbrane na podlagi javnega poziva, predložiti v odobritev ARSKTRP ali MGRT.«.
10. člen 
V 35. členu se za šestim odstavkom dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Stroški za namen koordinacije in vodenja projekta lahko zajemajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
(8) Stroški promocije na programskem območju sodelujočih partnerjev, ki se neposredno navezujejo na izvajanje operacije, lahko zajemajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo.«.
Dosedanji sedmi odstavek se črta.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
11. člen 
V petem odstavku 36. člena se za besedilom »Uredbe 1303/2013/EU« dodata vejica in besedilo »razen aktivnosti promocije iz osmega odstavka prejšnjega člena«.
12. člen 
V drugem odstavku 37. člena se črta prvi stavek.
V šestem odstavku se beseda »dveh« nadomesti z besedo »treh«.
13. člen 
V petem odstavku 38. člena se črta besedilo »organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, in sicer«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) ARSKTRP ali MGRT odloči o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije. Odločba ARSKTRP se pošlje LAS. MGRT z upravičencem, ki mu je bila odobrena operacija za sofinanciranje s sredstvi ESRR, sklene pogodbo o sofinanciranju.«.
14. člen 
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški v okviru tega podukrepa so tekoči stroški upravljanja izvajanja SLR in stroški animacije lokalnega območja, ki se delijo na:
– stroške osebja, ki zajemajo neposredne stroške osebja iz 18. točke 2. člena te uredbe in stroške za službena potovanja,
– stroške storitev zunanjih izvajalcev in
– posredne stroške iz 19. točke 2. člena te uredbe.
(2) V okviru tega podukrepa so upravičene aktivnosti:
1. upravljanje izvajanja SLR, kot so:
– usposabljanje osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS,
– aktivnosti v zvezi z odnosi z javnostmi in promocijo LAS, vključno z mreženjem,
– aktivnosti, povezane s spremljanjem in vrednotenjem SLR, v skladu s točko (g) tretjega odstavka 34. člena Uredbe 1303/2013/EU;
2. animacija lokalnega območja:
– aktivnosti, povezane z izmenjavo med zainteresiranimi stranmi, z namenom zagotavljanja informacij in spodbujanja SLR ter
– aktivnosti, namenjene podpori potencialnim upravičencem, z namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog.
(3) Neposredni stroški osebja iz prve alineje prvega odstavka tega člena se priznajo v obliki standardnega stroška na enoto na podlagi točke (b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU in znašajo 14,86 eura na uro, na osebo.
(4) Posredni stroški iz tretje alineje prvega odstavka tega člena se določijo v obliki pavšalne stopnje iz točke (b) prvega odstavka 68. člena Uredbe 1303/2013/EU in znašajo 15 odstotkov upravičenih neposrednih stroškov osebja iz prve alineje prvega odstavka tega člena.
(5) Stroški animacije lokalnega območja zajemajo najmanj 50 odstotkov nastalih stroškov v okviru predloženih zahtevkov za izplačilo v obdobju koledarskega leta.
(6) Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:
– stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,
– splošni upravni stroški,
– prispevek v naravi,
– obresti za dolgove,
– davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV),
– rabljena oprema in mehanizacija,
– štipendije in nagrade,
– stroški, nastali z izvajanjem nalog javnih služb, ter
– stroški, ki so nastali z aktivnostmi, vezanimi na izvajanje ukrepov LEADER, ali stroški trajnostnega razvoja ribiških območij v okviru programskega obdobja 2007–2013.
(7) Upravičeni so samo stroški, nastali po izdaji odločbe o potrditvi SLR in LAS.«.
15. člen 
Osmi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Pred vložitvijo posameznega zahtevka za izplačilo morajo biti posamezne aktivnosti izvedene oziroma pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo mora biti zaključena celotna operacija. Vsi računi, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo, morajo biti plačani in pridobljena morajo biti vsa potrebna dovoljenja in soglasja.«.
V devetem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. za izplačilo javne podpore iz naslova EKSRP ali ESPR:
– kopije računov, elektronskih računov oziroma e-račune, potrjene s strani LAS,
– kopije dokazil o plačilih,
– poročilo o opravljenem delu (po potrebi fotografije),
– fotografije stanja na terenu pred gradnjo, med samimi fazami in po zaključku gradnje,
– kopije vseh veljavnih pogodb in aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške,
– pri gradbenih delih kopijo končne situacije v skladu z 61. členom Posebnih gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ, št. 18/77), ki jo potrdi pooblaščeni nadzornik, oziroma natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih količinah,
– projekt izvedenih del,
– pri vseh vrstah gradenj knjigo obračunskih izmer v skladu z zakonom, ki ureja graditev,
– v primeru postopka javnega naročanja vse dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila in njegovo izvedbo,
– pri uveljavljanju prispevka v naravi ustrezna dokazila o izvedbi in vrednosti stroška;«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Vsa dokazila, priložena zahtevku za izplačilo iz prejšnjega odstavka, se morajo glasiti na upravičenca, pri operacijah, podprtih s sredstvi ESRR, lahko tudi na partnerja pri operaciji.«.
16. člen 
Prvi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se v primeru financiranja iz naslova EKSRP sankcionira v skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 809/2014/EU in 41.a členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: zakon, ki ureja kmetijstvo).«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če upravičenec zamudi 30-dnevni rok za odstop od izvedbe operacije, ki teče od prejema odločbe o odobritvi operacije ali podpisa pogodbe o sofinanciranju iz 32., 38. ali 61. člena te uredbe, ali rok za vložitev zahtevka za izplačilo, ki je določen v odločbi o odobritvi operacije ali v pogodbi o sofinanciranju, ni upravičen do sredstev iz naslova zadevnega podukrepa in se izključi iz zadevnega podukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.«.
V štirinajstem odstavku se črta besedilo »prvega odstavka«.
Za dvajsetim odstavkom se doda nov enaindvajseti odstavek, ki se glasi:
»(21) Kadar stroški animacije lokalnega območja ne zajemajo najmanj 50 odstotkov nastalih stroškov v okviru predloženih zahtevkov v koledarskem letu, kot to določa peti odstavek 41. člena te uredbe, se višina upravičenih stroškov, povezanih z upravljanjem izvajanja SLR v koledarskem letu, zniža do enake višine, kot znašajo stroški animacije.«.
17. člen 
V prvem in šestem odstavku 56. člena se beseda »šestega« nadomesti z besedo »sedmega«.
V tretjem odstavku se beseda »šestem« nadomesti z besedo »sedmem«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Rezerva za uspešnost je razlika med višino sredstev iz naslova PRP 2014–2020, določenih v prvem odstavku 9. člena te uredbe, seštevkom odobrenih sredstev iz prvega in drugega odstavka tega člena ter zneskom iz šestega odstavka tega člena. Javna podpora iz naslova rezerve za uspešnost se med LAS razdeli v skladu s sedmim odstavkom tega člena. Vrednost posamezne točke se določi glede na ostanek sredstev in število LAS, ki dosežejo zastavljene mejnike.«.
18. člen 
V 58. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek 34. člena te uredbe so poleg LAS lahko upravičenci tudi člani LAS.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
19. člen 
V tretjem odstavku 59. člena se besedilo »drugega odstavka tega člena« nadomesti z besedama »prejšnjega člena«, beseda »šestega« pa se nadomesti z besedo »petega«.
20. člen 
Četrti odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na dvanajsti odstavek 29. člena te uredbe in trinajsti odstavek 36. člena te uredbe lahko upravičenec v obdobju izvajanja operacije zaprosi za spremembo obveznosti v skladu s 54. členom zakona, ki ureja kmetijstvo.«.
21. člen 
V četrtem odstavku 62. člena se za besedo »zlasti« doda besedilo »upravičenci,«.
22. člen 
Prvi odstavek 62.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vloga na javni razpis, ki je popolna, se oceni na podlagi meril, določenih v 63. členu te uredbe in podrobneje opredeljenih v javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in pri merilih za izbor dosežejo minimalni prag točk iz tretjega odstavka 63. člena te uredbe, po vrstnem redu od najvišje do najnižje točkovane vloge, za katero so razpisana sredstva v celoti še na voljo.«.
23. člen 
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»64. člen 
(najvišje priznane vrednosti za posamezno vrsto upravičenega stroška) 
(1) Predpis, ki ureja seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije, se uporablja za najvišje priznane vrednosti stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije.
(2) Predpis, ki ureja katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, se uporablja za najvišje priznane vrednosti naslednjih kategorij stroškov:
1. stroški gradnje in vzdrževanja objektov z osnovno notranjo opremo objektov ter stroški nakupa dodatne opreme objektov, ki je samostojna funkcionalna celota,
2. stroški ureditve cestne, vodovodne in energetske infrastrukture ter stroški ureditve gozdnih prometnic,
3. stroški izgradnje naprav na kmetijskih zemljiščih in
4. stroški nakupa kmetijskih zemljišč.
(3) Upravičeni stroški se priznajo do zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določeni v predpisih iz prvega in drugega odstavka tega člena. Za stroške, ki so navedeni v predpisih iz prvega in drugega odstavka tega člena, mora upravičenec vlogi priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v predpisih iz prvega in drugega odstavka tega člena, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz predpisa iz prvega in drugega odstavka tega člena. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v predpisu iz prvega in drugega odstavka tega člena, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.
(4) Če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, se določbe iz prejšnjega odstavka uporabljajo pri izračunu višine upravičenih stroškov. Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot je priznana vrednost iz predpisov iz prvega in drugega odstavka tega člena, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov iz predpisa iz prvega in drugega odstavka tega člena. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v predpisu iz prvega in drugega odstavka tega člena, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe izbranega izvajalca.
(5) Upravičenec mora vlogi za odobritev operacije iz prvega odstavka 45. člena te uredbe priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov, razen kadar:
– gre za vrste stroškov, ki so predpisani s strani države ali lokalne skupnosti,
– gre za stroške dela osebja iz prvega odstavka 28. člena te uredbe in drugega odstavka 35. člena te uredbe,
– gre za stroške prispevka v naravi iz prvega odstavka 28. člena te uredbe in drugega odstavka 35. člena te uredbe,
– je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje,
– gre za vrsto stroška, za katero je na trgu le en ponudnik, kjer upravičenec priloži eno ponudbo.
(6) Upravičenec mora zahtevku za izplačilo iz naslova podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov, razen kadar:
– gre za vrste stroškov iz prve ali tretje alineje prvega odstavka 41. člena te uredbe,
– gre za vrste stroškov, ki so predpisani s strani države ali lokalne skupnosti,
– je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje,
– gre za vrsto stroška, za katero je na trgu le en ponudnik, kjer upravičenec priloži eno ponudbo.
(7) Upravičenec mora vsem potencialnim ponudnikom poslati enako povpraševanje z navedenimi minimalnimi zahtevami. Ponudbe so tržno primerljive, če vsebujejo vse zahteve, ki jih je upravičenec navedel v povpraševanju. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe. Če ponudba ne vsebuje minimalnih zahtev, je upravičenec ne izbere.
(8) Če vrednost upravičenega stroška ne presega 2.000 eurov, lahko upravičenec ne glede na peti in šesti odstavek tega člena namesto tržno primerljivih pisnih ponudb vlogi za odobritev operacije iz prvega odstavka 45. člena te uredbe oziroma zahtevku za izplačilo iz naslova podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« priloži eno vabilo k dajanju ponudb ali katalog ali oglas, kot ga določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja.
(9) Za vrste stroškov iz petega in šestega odstavka tega člena mora upravičenec vlogi za odobritev operacije iz prvega odstavka 45. člena te uredbe in zahtevku za izplačilo iz naslova podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« priložiti utemeljitev, iz katere je razvidno, da ni mogoče priložiti treh tržno primerljivih ponudb.
(10) Ne glede na peti, šesti in osmi odstavek tega člena ARSKTRP za operacije z upravičenimi stroški v višini do 5.000 eurov v skladu s točko (e) drugega odstavka 48. člena Uredbe 809/2014/EU višino upravičenih stroškov določi na podlagi zaprte finančne konstrukcije iz osmega odstavka 29. člena te uredbe.
(11) Strošek prispevka v naravi v obliki zagotavljanja dela ne sme presegati ocenjenih vrednosti ure prostovoljskega dela, kot so določene v predpisih, ki urejajo prostovoljstvo.
(12) Kadar stroški niso določeni v predpisih iz prvega in drugega odstavka tega člena in uradna oseba, ki vodi postopek, oceni, da so predvideni stroški za določeno operacijo glede na vrednost operacije nerealni oziroma previsoki, lahko dodatno preveri vrednosti operacije ter v skladu z ugotovitvijo omeji priznano vrednost operacije.«.
24. člen 
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
»68. člen 
(finančne določbe) 
(1) Pri opredelitvi finančnega okvira se upoštevata Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPnačrt in 61/17 – ZUreP-2) in Statistični letopis RS 2013 (SURS), poglavje 32.1 Pregled mestnih naselij in naselij mestnih območij po mestnih območjih in občinah, merila za uvrstitev, podatki o prebivalstvu in delovno aktivnem prebivalstvu, 1. januar 2013.
(2) Urbana območja, ki niso opredeljena v prejšnjem odstavku, so določena v seznamu dodatnih drugih urbanih območij, ki se za namen upravičenosti do sredstev ESRR za namen izvajanja te uredbe opredelijo po pretežnosti urbanih funkcij na urbanem območju. Merila za opredelitev dodatnih drugih urbanih območij so:
– razpoložljivost infrastrukture: pošta, krajevni urad, varstvena, izobraževalna infrastruktura (šola, vrtec), sedež občine, zdravstvena, socialna infrastruktura, športno-rekreativna infrastruktura, kulturno-družbena infrastruktura,
– število prebivalcev, pri čemer se upošteva stanje na dan 1. julija 2014 (SURS 2014),
– število podjetij oziroma pravnih oseb v naselju,
– število društev in nevladnih organizacij v naselju.
(3) Seznam dodatnih drugih urbanih območij iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za gospodarstvo, izključno za namen upravičenosti do sredstev ESRR za izvajanje te uredbe.
(4) Dodatna druga urbana območja, določena v seznamu iz prejšnjega odstavka, se opredelijo po pretežnosti razpoložljive infrastrukture v skladu z merili iz drugega odstavka tega člena. Upravičeno urbano naselje mora zagotavljati več kot polovico urbanih funkcij iz prve alineje drugega odstavka tega člena, sicer se uporabijo dodatna merila, opisana v Prilogi 4 te uredbe.
(5) Finančni okvir za posamezni LAS se izračuna po naslednji formuli: finančni okvir = fiksni del + variabilni del; pri čemer se:
– fiksni del izračuna tako: 242.000 + (242.000 × število urbanih območij v središčih v somestjih × 0,20 + 242.000 × število medobčinskih središč × 0,30 + 242.000 × število regionalnih središč × 0,10);
– variabilni del pa se izračuna tako: 138.000 + (138.000 × število funkcionalnih urbanih območij × 0,10 + 138.000 × število drugih urbanih območij × 0,30).
(6) Nerazvrščena sredstva se do konca leta 2018 namenijo za podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, in sicer v sorazmernem deležu odobrenih sredstev. Odobrena sredstva iz naslova nerazvrščenih sredstev ne vplivajo na spremembo glavnega sklada ter višino dodeljenih sredstev za podukrep »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«, kot izhaja iz odločbe o potrditvi SLR in LAS.
(7) Poleg meril za izbor SLR in LAS iz prvega odstavka 17. člena te uredbe mora SLR, ki predvideva sofinanciranje iz ESRR, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. predvidevati povezovanje med sektorji in lokalnimi akterji na način, ki ima multiplikacijske učinke na lokalni razvoj in na hierarhično višje dokumente;
2. predvidevati inovacije in doseganje rezultatov, ki zagotavljajo dolgoročne spremembe na najmanj enem od naslednjih področij:
– ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje podjetniške aktivnosti,
– socialno vključevanje ranljivih skupin ter
– varstvo okolja in ohranjanje narave.
(8) Ne glede na drugi odstavek 30. člena te uredbe mora biti stopnja javne podpore iz naslova ESRR 80 odstotkov upravičenih stroškov operacije. Od tega znaša podpora Evropske unije 80 odstotkov in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 20 odstotkov. Preostanek sredstev za izvedbo operacije zagotavljajo upravičenci iz drugih javnih ali zasebnih virov.
(9) Podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« se izvaja tako, da se za izvajanje integriranih operacij oblikujejo partnerstva pri prijavi in izvajanju posamezne operacije, katerih partnerji so med seboj sklenili konzorcijske pogodbe. Okvirno razmerje med operacijami, ki se izvajajo v obliki partnerstev, in operacijami, ki jih upravičenci prijavijo in izvajajo samostojno, je 70 : 30. Iz SLR mora biti razvidno, katera področja oziroma ukrepi se lahko izvajajo v obliki partnerstev. Tako v SLR kot v javnem pozivu, ki ga LAS pripravi v okviru SLR, mora biti ta določba jasno navedena in zapisana. Partnerstvo sestavljata najmanj dva partnerja, ki ju oziroma jih zastopa vodilni partner. Merilo za izbor operacij, ki se izvajajo v obliki partnerstev, LAS vključi v SLR in javni poziv za izbor operacij. Operacija, v katero je vključenih več partnerjev, prejme višje število točk.
(10) Ne glede na drugi odstavek 37. člena te uredbe mora biti stopnja javne podpore za ESRR 80 odstotkov upravičenih stroškov posamezne operacije. Od tega znaša podpora Evropske unije 80 odstotkov in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 20 odstotkov. Preostanek sredstev za izvedbo operacije zagotavljajo upravičenci iz drugih javnih ali zasebnih virov. Podpora iz naslova podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« znaša največ pet odstotkov sredstev ESRR, ki se dodelijo za posamezni SLR. Operacije sodelovanja LAS morajo biti neinvesticijske narave. LAS za ta namen v SLR opredeli indikativno listo operacij sodelovanja LAS in jo že ob vložitvi SLR predloži MGRT v odobritev. Merila za uvrstitev operacij sodelovanja LAS na indikativno listo operacij v SLR so:
– prispevek k ciljem enega izmed ukrepov v okviru pete prednostne naložbe devete prednostne osi OP EKP 2014–2020;
– izkazan prispevek k specifičnim ciljem OP EKP 2014-2020, ki je komplementaren ukrepom iz prejšnje alineje;
– izkazana pričakovana dodana vrednost k doseganju ciljev SLR in rasti delovnih mest iz naslova sodelovanja LAS;
– izkazana trajnost sodelovanja v regijah vseh partnerjev, vključenih v sodelovanje LAS, ter prispevek k regionalnim razvojnim potrebam;
– izkazana inovativnost ter prihodnja sposobnost preživetja na trgu;
– prispevek operacije sodelovanja LAS h krepitvi zmogljivosti LAS (znanje, informacije) in s tem k večji socialni vključenosti lokalne skupnosti na območju LAS;
– prispevek operacije sodelovanja k izmenjavi dobrih praks in pridobljenega znanja vseh partnerjev v dejavnosti »sodelovanja LAS«.
(11) Merila iz prejšnjega odstavka morajo biti izkazana tudi v vlogi in poročilu ob zaključku operacije.
(12) Operacija se financira z viri, opredeljenimi v SLR, in ne posega v druge programe čezmejnega oziroma mednarodnega sodelovanja.
(13) Za lokalna partnerstva, ki se oblikujejo v problemskih območjih, se finančni okvir ESRR poveča za 20 odstotkov v sorazmernem deležu, ki ga predstavlja problemsko območje znotraj LAS. LAS mora ta sredstva nameniti izključno za izvedbo operacij znotraj problemskih območij, ki so določena pri izračunu finančnega okvira ESRR.
(14) Zadnji zahtevek za izplačilo sredstev iz naslova podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« MGRT izplača po pregledu poročila iz enajstega odstavka tega člena.«.
25. člen 
V prvem odstavku 71. člena se beseda »četrtim« nadomesti z besedo »tretjim«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz petega odstavka 28. člena in petega odstavka 35. člena te uredbe 1. januar 2014.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
26. člen 
Tretji odstavek 74. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) LAS, ki deluje na obalnem območju, mora izpolnjevati pogoje iz opredelitve ribiškega območja v skladu s 13. točko 2. člena te uredbe in v SLR vključiti sklad ESPR.«.
27. člen 
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen 
(finančne določbe) 
(1) Ob potrditvi LAS in SLR se v skladu z 9. členom te uredbe med LAS iz naslova ESPR dodeli do 6.666.667 eurov za izvajanje podukrepov »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« in »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«.
(2) Za podukrep »Pripravljalna podpora« je iz naslova ESPR namenjenih 53.333 eurov javne podpore, ki se izplača v skladu s tretjim odstavkom 24. člena te uredbe.
(3) Finančni okvir za posamezni LAS se izračuna po naslednji formuli: finančni okvir = (število prebivalcev LAS x vrednost točke) + (površina LAS x vrednost točke) + (razvitost občin x vrednost točke). Vrednost posamezne točke je določena v Prilogi 4 te uredbe.
(4) Pri izračunu finančnega okvira iz prejšnjega odstavka se upošteva tudi:
– število zaposlenih oseb v ribištvu na območju LAS,
– število poslovnih subjektov v ribištvu na območju LAS in
– skupno število točk, ki jih SLR in LAS prejmeta v okviru točkovanja v skladu s Prilogo 3 te uredbe.
(5) Javna podpora se dodeljuje do njene porabe.
(6) Najvišja stopnja javne podpore, ki jo v skladu z drugim odstavkom 30. člena te uredbe lahko določi LAS, je 50 odstotkov upravičenih stroškov operacije.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek lahko LAS uporabi stopnjo javne podpore od 50 do 100 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov, če operacija zagotavlja javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
– je v javnem interesu,
– ima skupnega upravičenca ali
– ima inovativne značilnosti na lokalni ravni.
(8) Ne glede na šesti odstavek tega člena lahko LAS za operacije v okviru izvajanja SLR uporabi naslednje stopnje javne podpore:
– 50 odstotkov, če se operacija izvaja za lastni interes in se po zaključku tudi trži;
– 80 odstotkov, če je operacija povezana z malim priobalnim ribolovom;
– 85 odstotkov, če operacija zagotavlja javni dostop in izpolnjuje enega od pogojev iz prejšnjega odstavka;
– 100 odstotkov, če je operacija v javnem interesu, splošno dostopna in se ne trži.
(9) Ne glede na sedmi in osmi odstavek tega člena končno stopnjo javne podpore določi ARSKTRP z odločbo o odobritvi operacije.
(10) Ne glede na drugi odstavek 37. člena te uredbe znaša stopnja javne podpore za podukrep »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« 85 odstotkov upravičenih stroškov.
(11) V skladu s četrtim odstavkom 30. člena te uredbe je najvišji dovoljeni znesek javne podpore za posamezno operacijo 200.000 eurov.
(12) V skladu s četrtim odstavkom 37. člena te uredbe je najvišji dovoljeni znesek javne podpore za posamezno operacijo 100.000 eurov.«.
28. člen 
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
»77. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičenec mora vlogi za odobritev operacije iz prvega odstavka 45. člena te uredbe priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov, razen kadar:
– gre za vrste stroškov, ki so predpisani s strani države ali lokalne skupnosti,
– gre za stroške dela osebja iz prvega odstavka 28. člena te uredbe in drugega odstavka 35. člena te uredbe,
– gre za stroške prispevka v naravi iz prvega odstavka 28. člena te uredbe in drugega odstavka 35. člena te uredbe,
– je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje,
– gre za vrsto stroška, za katero je na trgu le en ponudnik, kjer upravičenec priloži eno ponudbo.
(2) Upravičenec mora zahtevku za izplačilo iz naslova podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov, razen kadar:
– gre za vrste stroškov iz prve ali tretje alineje prvega odstavka 41. člena te uredbe,
– gre za vrste stroškov, ki so predpisani s strani države ali lokalne skupnosti,
– je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje,
– gre za vrsto stroška, za katero je na trgu le en ponudnik, kjer upravičenec priloži eno ponudbo.
(3) Upravičenec mora vsem potencialnim ponudnikom poslati enako povpraševanje z navedenimi minimalnimi zahtevami. Ponudbe so tržno primerljive, če vsebujejo vse zahteve, ki jih je upravičenec navedel v povpraševanju. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe. Če ponudba ne vsebuje minimalnih zahtev, je upravičenec ne izbere.
(4) Če vrednost upravičenega stroška ne presega 2.000 eurov, lahko upravičenec ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena namesto tržno primerljivih pisnih ponudb vlogi za odobritev operacije iz prvega odstavka 45. člena te uredbe oziroma k zahtevku za izplačilo iz naslova podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« priloži eno vabilo k dajanju ponudb ali katalog ali oglas, kot ga določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja.
(5) Za vrste stroškov iz prvega in drugega odstavka tega člena mora upravičenec vlogi za odobritev operacije iz prvega odstavka 45. člena te uredbe in zahtevku za izplačilo iz naslova podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« priložiti utemeljitev, iz katere je razvidno, da ni mogoče priložiti treh tržno primerljivih ponudb.
(6) Strošek prispevka v naravi v obliki zagotavljanja dela ne sme presegati ocenjenih vrednosti ure prostovoljskega dela, kot so določene v predpisih, ki urejajo prostovoljstvo.
(7) Če uradna oseba, ki vodi postopek, oceni, da so predvideni stroški za določeno operacijo glede na vrednost operacije nerealni oziroma previsoki, lahko dodatno preveri vrednosti operacije in v skladu z ugotovitvijo omeji priznano vrednost operacije.
(8) V skladu z drugim odstavkom 28. člena in tretjim odstavkom 35. člena te uredbe so upravičeni samo stroški, ki so nastali po izdaji odločbe, s katero ARSKTRP odobri izvajanje operacije.
(9) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz petega odstavka 28. člena in petega odstavka 35. člena te uredbe 1. januar 2014.«.
29. člen 
Tretji in četrti odstavek 78. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Dopustnost vlog se presoja v skladu z 10. členom Uredbe 508/2014/EU, Uredbo 2015/288/EU in Uredbo 2015/2252/EU.
(4) Če se v okviru izvajanja operacij SLR izvajajo operacije, ki so upravičene do podpore po drugih ukrepih ESPR, se ne glede na določbe šestega do devetega odstavka 75. člena te uredbe uporabijo pogoji, ki veljajo za posamezni ukrep.«.
30. člen 
V Prilogi 4 se v točki b) »Vrednost točke za izračun finančnega okvira ESRR« pod naslovom »Metodologija za izračun prispevka ESRR« šesta alineja predpostavk spremeni tako, da se glasi:
»– finančni okvir je odvisen od števila naselij v fiksnem delu in variabilnem delu. Upoštevana predpostavka: 60 odstotkov prebivalstva pokriva fiksni del in 40 odstotkov pokriva variabilni del prebivalstva, pri čemer v finančnem izrazu to pomeni delitev sredstev na fiksni in variabilni del, kar pomeni, da se celotni obseg sredstev 37.500.000 eurov tudi deli tako, in sicer od tega za fiksni del 22.500.000 eurov, za variabilni del pa 15.000.000 eurov;«.
Za šesto alinejo se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– nerazvrščena sredstva se do konca leta 2018 namenijo za podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, in sicer v sorazmernem deležu odobrenih sredstev, kar ne bo vplivalo na spremembo glavnega sklada ter višino dodeljenih sredstev za podukrep »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«, kot izhaja iz odločbe o potrditvi SLR in LAS;«.
Dosedanja sedma do štirinajsta alineja postanejo osma do petnajsta alineja.
31. člen 
V Prilogi 8 se v I. poglavju 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. zahtevek za izplačilo iz 46. člena te uredbe vsebuje:
a) osnovne podatke o upravičencih,
b) podatke o doseženih ciljih operacije,
c) kopije računov, elektronskih računov oziroma e-račune, potrjene s strani LAS,
d) kopije dokazil o plačilih,
e) poročilo o opravljenem delu (po potrebi fotografije),
f) fotografije stanja na terenu pred gradnjo, med samimi fazami in po zaključku gradnje,
g) kopije vseh veljavnih pogodb in aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške,
h) pri gradbenih delih, kopijo končne situacije v skladu z 61. členom Posebnih gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ, št. 18/77), ki jo potrdi pooblaščeni nadzornik, oziroma natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih količinah,
i) projekt izvedenih del,
j) pri vseh vrstah gradenj, knjigo obračunskih izmer v skladu z zakonom, ki ureja graditev,
k) v primeru postopka javnega naročanja, vse dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila in njegovo izvedbo in
l) pri uveljavljanju prispevka v naravi, ustrezna dokazila o izvedbi in vrednosti stroška.«.
V II. poglavju se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. vloga iz 45. člena te uredbe vsebuje:
a) prijavni obrazec:
– osnovne podatke o upravičencih,
– naziv operacije,
– opis operacije in načrtovane aktivnosti,
– območje (lokacija izvajanja operacije),
– cilje, ki jih zasleduje operacija,
– dinamiko izvajanja in črpanja finančnih sredstev načrtovane operacije,
– finančni načrt oziroma zaprto finančno konstrukcijo,
b) priloge:
– dokazila o že prejetih javnih sredstvih,
– obvezne priloge, ki izhajajo iz predpisov Evropske unije ali nacionalne zakonodaje glede na tip operacije (npr. dovoljenja, soglasja),
– elektronsko različico vloge s prilogami in
– kopijo zapisnika ocenjevalne komisije in kopijo dokumenta, s katerim je organ za potrditev operacij na LAS-u te odobril;«.
III. poglavje se spremeni tako, da se glasi:
»III. Za sklad ESPR:
1. vloga iz 45. člena te uredbe vsebuje:
2.
a) prijavni obrazec:
– osnovne podatke o upravičencih,
– naziv operacije,
– opis operacije in načrtovane aktivnosti,
– območje (lokacija izvajanja operacije),
– cilje, ki jih zasleduje operacija,
– dinamiko izvajanja in črpanja finančnih sredstev načrtovane operacije,
– finančni načrt oziroma zaprto finančno konstrukcijo;
b) priloge:
– dokazila o že prejetih javnih sredstvih,
– dokazilo o registraciji upravičenca,
– izjavo o velikosti in povezanosti podjetja,
– dokazila o finančnem stanju upravičenca,
– dokazila o finančnem pokritju naložbe,
– dokazila o lastništvu,
– upravna dovoljenja (smiselno glede na naložbo),
– projektno dokumentacijo in projektantski predračun (smiselno glede na naložbo),
– tri primerljive ponudbe s pisno utemeljitvijo izbire najugodnejše,
– poslovni načrt (smiselno glede na velikost operacije),
– druga potrdila (smiselno glede na vrsto operacije),
– izjavo glede pridobitve podatkov iz uradnih evidenc,
– druge izjave (smiselno glede na vrsto operacije),
– izjavo, da ni storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo ali ESPR, ter
– druga dokazila, ki niso obvezna, vendar upravičenci menijo, da bi z njimi lahko prispevali k pozitivni odločitvi pri izboru operacij;
3. zahtevek iz 46. člena te uredbe vsebuje:
a) osnovne podatke o upravičencih,
b) podatke o doseženih ciljih operacije,
c) kopije računov, elektronskih računov oziroma e-račune, potrjene s strani LAS,
d) kopije dokazil o plačilih,
e) poročilo o opravljenem delu (po potrebi fotografije),
f) fotografije stanja na terenu pred gradnjo, med samimi fazami in po zaključku gradnje,
g) kopije vseh veljavnih pogodb in aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške,
h) pri gradbenih delih kopijo končne situacije v skladu z 61. členom Posebnih gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ, št. 18/77), ki jo potrdi pooblaščeni nadzornik, oziroma natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih količinah,
i) projekt izvedenih del,
j) pri vseh vrstah gradenj knjigo obračunskih izmer v skladu z zakonom, ki ureja graditev,
k) v primeru postopka javnega naročanja vse dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila in njegovo izvedbo in
l) pri uveljavljanju prispevka v naravi ustrezna dokazila o izvedbi in vrednosti stroška.«.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
32. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16).
33. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Določba novega desetega odstavka 64. člena uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2018.
(2) Določbe novega 41. člena uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2018.
34. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-44/2017
Ljubljana, dne 13. decembra 2017
EVA 2017-2330-0061
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost