Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017

Kazalo

3431. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2018, stran 10667.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 25. redni seji dne 7. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Borovnica za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Borovnica za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto 
Proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.421.884
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.423.643
70
DAVČNI PRIHODKI
2.822.903
700 Davki na dohodek in dobiček
2.386.093
703 Davki na premoženje
398.810
704 Domači davki na blago in storitve
38.000
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
600.740
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
543.140
711 Takse in pristojbine
2.300
712 Globe in druge denarne kazni
26.300
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.000
714 Drugi nedavčni prihodki
26.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
478.958
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
478.958
73
PREJETE DONACIJE
17.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
17.500
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
501.783
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
346.817
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
154.966
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.206.638
40
TEKOČI ODHODKI
1.014.166
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
212.795
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
40.154
402 Izdatki za blago in storitve
722.937
403 Plačila domačih obresti
18.280
409 Rezerve
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.861.601
410 Subvencije
150.700
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.177.250
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
136.583
413 Drugi tekoči domači transferi
397.068
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.159.351
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.159.351
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
171.520
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
69.700
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom
101.820
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–784.754
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
55
ODPLAČILA DOLGA
122.425
550 Odplačila domačega dolga
122.425
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–907.179
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–122.425
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
784.754
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
907.179
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na spletni strani Občine Borovnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj) tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
– prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki iz naslova podeljenih koncesij,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se uporabljajo za gradnjo komunalne opreme,
– prihodki iz naslova sofinanciranja projektov,
– prispevki soinvestitorjev,
– prihodki od turistične takse in koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
Med namenska sredstva sodijo tudi sredstva proračunske postavke za odpravo plačnih nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.
Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porabljene v tekočem letu, razen pravic porabe sredstev, ki jih neposredni proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe ter med podprogrami v okviru glavnih programov in proračunskimi postavkami odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. Posamezna področja proračunske porabe lahko poveča ali zmanjša do višine 10 odstotkov vrednosti posameznega področja. Prerazporeditve se izvršujejo na ravni proračunske postavke – podkonta.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij 2018 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in o njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 90% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2019 80% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za projekte, ki imajo zagotovljene vire financiranja.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% oziroma za več kot 5.000 EUR, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP), izdelanega v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo in obravnavo investicijskih projektov na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
Za projekte z ocenjeno vrednostjo nad 100.000 EUR sprejme DIIP občinski svet. V primeru, da DIIP-a občinskemu svetu ne predlaga župan, mora župan dati mnenje k predlogu.
Za projekte z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR sprejme DIIP župan. V predlogu za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov, za katerega je DIIP sprejel župan, je potrebno predstaviti bistvene elemente sprejetega DIIP-a.
Ostalo investicijsko dokumentacijo za projekte, vključene v načrt razvojnih programov, sprejema župan.
8. člen 
(splošna proračunska rezerva) 
Splošna proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 10.000 EUR.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v višini, ki je določena v prejšnjem odstavku, vendar največ do višine 2% prihodkov proračuna.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. rezervni sklad, oblikovan po ZJF
2. stanovanjski sklad.
Rezervni sklad se oblikuje v višini 5.000 EUR.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena v prejšnjem odstavku, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 3.000 EUR odloča na predlog občinske uprave župan in o uporabi sredstev obvesti občinski svet s pisnim poročilom.
V primerih, ko financiranje izdatkov za odpravo posledic presega višino, ki je določena v prejšnjem odstavku, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
10. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 300 EUR.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2 EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
Ne glede na določbe Zakona o javnih financah je potrebno v letni program prodaje stvarnega premoženja občine za proračunsko obdobje 2018 vključiti vse spremembe.
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno prehodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročala stroške in obveznosti.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Občina Borovnica se v letu 2018 ne sme zadolžiti.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, v letu 2018 ne sme preseči skupne višine glavnic 75.000 EUR.
12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij) 
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 75.000 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja.
13. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2018 zadolži do višine glavnice na dan 31. 12. 2017.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(začasno financiranje) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
15. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 4100-0005/2017-34
Borovnica, dne 7. decembra 2017
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.