Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017

Kazalo

3429. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta državnih tožilcev, stran 10666.

  
Na podlagi petega odstavka 57. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 in 23/17 – ZSSve) izdaja minister za pravosodje, v soglasju z Državnotožilskim svetom
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta državnih tožilcev 
1. člen
V Pravilniku o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta državnih tožilcev (Uradni list RS, št. 4/12) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
Glede na uspešnost opravljanja državnotožilske službe pripada državnemu tožilcu največ tri dni letnega dopusta. Uspešnost opravljanja državnotožilske službe se ugotavlja z oceno državnotožilske službe, ki jo izdela Državnotožilski svet, in sicer:
– 2 dni, če iz njegove zadnje ocene izhaja, da izpolnjuje pogoje za napredovanje,
– 3 dni, če iz njegove zadnje ocene izhaja, da izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje.«.
2. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(1) V dneve letnega dopusta se ne vštevajo prazniki, dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe ter drugi primeri opravičene odsotnosti državnega tožilca.
(2) Delovna doba oziroma določena starost ter druga merila se pri določitvi dolžine letnega dopusta državnemu tožilcu upoštevajo, če so oziroma bodo izpolnjeni v koledarskem letu, za katero se določa dolžina letnega dopusta.
(3) Če državni tožilec nastopi službo ali mu preneha funkcija med koledarskim letom, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve (sorazmerni del letnega dopusta).
(4) Državni tožilec je dolžan najmanj polovico letnega dopusta izrabiti do konca tekočega koledarskega leta, preostanek pa v dogovoru z vodjo državnega tožilstva oziroma generalnim državnim tožilcem najkasneje do 30. junija naslednjega leta.
(5) Če bi bilo zaradi napovedane izrabe ali spremembe izrabe letnega dopusta v času sodnih počitnic občutno ovirano opravljanje državnotožilske službe ali če državni tožilec v tekočem koledarskem letu zaradi kontinuiranega opravljanja državnotožilske funkcije ni mogel izrabiti letnega dopusta, lahko letni dopust izrabi v dogovoru z vodjo državnega tožilstva oziroma generalnim državnim tožilcem najkasneje do 30. junija naslednjega leta.
(6) Državni tožilec, ki v tekočem koledarskem letu zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe, porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka ni mogel izrabiti letnega dopusta ali je dopust prekinil iz teh razlogov, lahko preostanek ali celoten letni dopust izrabi najkasneje do 31. decembra naslednjega leta.«.
3. člen 
V 11. členu se v tretji alineji besedi »lastne poroke« nadomestita z besedilom »sklenitve zakonske zveze ali partnerske zveze«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 701-19/2017
Ljubljana, dne 27. novembra 2017
EVA 2017-2030-0003
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 
Državnotožilski svet je na 82. seji 20. septembra 2017 sprejel sklep o podaji soglasja k besedilu tega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta državnih tožilcev.