Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017

Kazalo

3413. Spremembe Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018-A), stran 10089.

  
Na podlagi devetega odstavka 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 107. ter 162. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 16. novembra 2017 sprejel
S P R E M E M B E  P R O R A Č U N A 
Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018-A) 
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Republike Slovenije za leto 2018 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2018 se določa v naslednjih zneskih:
Ta proračun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 2018.
Št. 411-02/17-5/60
Ljubljana, dne 16. novembra 2017
EPA 2255-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik