Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3370. Sklep o pripravi prvih (1) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert, stran 9972.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in v skladu s 33. členom Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) je župan Občine Šentrupert dne 7. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o pripravi prvih (1) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert 
1. SPLOŠNO 
S tem sklepom se določa priprava prvih (1) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert (v nadaljevanju: 1SD OPN Šentrupert) po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA NAČRTA 
Prostor Občine Šentrupert se ureja z Odlokom o OPN Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 81/13, 94/13 – tehn. popr.), ki je temeljni prostorski razvojni dokument, ki določa strateška izhodišča prostorskega razvoja občine in je pravna podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov.
Veljavni OPN ne omogoča izvedbe novih razvojnih interesov po l. 2013. Z dopolnitvijo uredbe o Naturi 2000 so se zmanjšala območja varstva zaradi česar so sedaj izvedljivi nekateri razvojni interesi, ki v prejšnjem postopku niso bili možni.
3. OBMOČJE, PREDMET NAČRTOVANJA IN VRSTA POSTOPKA 1SD OPN 
1SD OPN se pripravijo za celotno območje Občine Šentrupert.
V postopku sprememb in dopolnitev OPN bodo obravnavane:
– spremembe namenske rabe prostora na podlagi razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja: pobude za spremembo namenske rabe prostora iz primarne rabe prostora v stavbna zemljišča, iz stavbnih zemljišč v primarno rabo prostora (ukinitev stavbnih zemljišč, spremembe namenskih rab stavbnih zemljišč);
– spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev;
– uskladitev vsebin OPN z novo sprejetimi predpisi.
Spremembe in dopolnitve se izvedejo v izvedbenem delu OPN, strateški del pa se spremeni oziroma dopolni zaradi sprememb izvedbenega dela OPN.
Postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvede po rednem postopku priprave prostorskega načrta, kot je določen v ZPNačrt.
4. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV 
Za pripravo 1SD OPN se pripravi prikaz stanja prostora za celotno območje občine.
Strokovne podlage in strokovna gradiva za spremembe in dopolnitve OPN izdela prostorski načrtovalec glede na pobude.
5. POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJEMA 1SD OPN 
Okvirni roki za pripravo posameznih faz so:
– pripravljalne aktivnosti
30 dni
– izdelava strokovnih podlag in prikaza stanja prostora
30 dni
– izdelava osnutka prostorskega akta na podlagi splošnih smernic NUP
30 dni
– pridobitev prvega mnenja nosilcev urejanja prostora
30 dni
– pridobitev odločbe MOP o potrebnosti izdelave CPVO
60 dni
– izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta
30 dni
– javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo
30 dni
– potrditev stališč do pripomb
15 dni
– izdelava predloga prostorskega akta 
30 dni
– pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora
30 dni
– obravnava in sprejem na občinskem svetu
30 dni
– objava v uradnem glasilu
15 dni
Terminski plan je informativen in se lahko spremeni ob izvedbi CPVO ter zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev v postopku 1SD OPN. Če organ, pristojen za CPVO, izda odločbo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, se celoten postopek priprave OPN podaljša za pribl. 6 mesecev. Roki se lahko tudi podaljšajo zaradi usklajevanja z nosilci urejanja prostora ali drugih okoliščin.
6. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI PREDLOŽIJO MNENJA O NAČRTOVANIH PROSTORSKIH UREDITVAH 
Pripravljavec 1SD OPN je občinska uprava Občine Šentrupert.
Državni nosilci urejanja prostora so:
1. za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
3. za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000;
4. za področje rabe in upravljanja z vodami: Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
5. za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
6. za področje varstva kulturne dediščine: ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
7. za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana;
8. za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
9. za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
10. za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
11. za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
12. za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
13. za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
14. za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
15. za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
ter za CPVO:
16. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za CPVO in
17. Ministrstvo za zdravje.
Nosilci urejanja prostora na lokalni ravni so:
18. Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert;
19. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Bratov Milavec 61, 8250 Brežice;
20. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;
21. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto;
22. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje;
23. Elektro Celje, DE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
24. Elektro Ljubljana, DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska 7, 8000 Novo Mesto;
25. ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
26. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11 b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
27. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7 a, 8000 Novo Mesto.
7. FINANČNA SREDSTVA 
Izdelava 1SD OPN se financira iz proračuna Občine Šentrupert.
8. KONČNE DOLOČBE 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na www.sentrupert.si ter velja z dnem objave.
Občina Šentrupert pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.
Št. 3500-0008/2017-10
Šentrupert, dne 7. decembra 2017
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti