Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3368. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Šentrupert za leto 2017, stran 9970.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 – ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) ter 19. in 95. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 22. redni seji dne 29. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu 2 proračuna Občine Šentrupert za leto 2017 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentrupert za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16) ter Odloku o rebalansu 1 proračuna Občine Šentrupert za leto 2017 (Uradni list RS, št. 43/17) se v 2. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
V EUR
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
4.036.896,18 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.712.760,18
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.151.593,00 
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.728.993,00 
703 Davki na premoženje 
309.600,00 
704 Domači davki na blago in storitve 
113.000,00 
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.561.167,18 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.119.100,00 
711 Takse in pristojbine 
3.548,00 
712 Globe in druge denarne kazni 
20.400,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
40.900,00 
714 Drugi nedavčni prihodki
377.219,18 
72
KAPITALSKI PRIHODKI
110.000,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetnih osnovnih sredstev
110.000,00 
74
TRANSFERNI PRIHODKI
214.136,00 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
214.136,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
0,00 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
3.978.351,83 
40
TEKOČI ODHODKI
1.928.236,85 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
215.530,50 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
36.172,00 
402 Izdatki za blago in storitve 
1.588.434,35 
403 Plačila domačih obresti
53.000,00 
409 Rezerve
35.100,00 
41
TEKOČI TRANSFERI
1.065.155,00 
410 Subvencije
37.600,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
557.015,00 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
76.874,00 
413 Drugi tekoči domači transferi
372.916,00 
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
932.944,98 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
932.944,98 
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
52.015,00 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
33.100,00 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
18.915,00 
I.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
58.544,35 
III/I.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403–404)
109.544,35 
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41)
719.368,33 
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750-751-752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
91.463,00 
50
ZADOLŽEVANJE 
91.463,00 
500 Domače zadolževanje 
91.463,00 
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
155.000,00 
55
ODPLAČILA DOLGA
155.000,00 
550 Odplačila domačega dolga
155.000,00 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–4.992,65 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–63.537,00 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–58.544,35 
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE PRETEKLEGA LETA
4.992,65 
« 
2. člen 
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2017 ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2017.
Št. 410-0005/2017-2
Šentrupert, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost