Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3361. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, stran 9965.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
1. člen 
V Uredbi o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17) se v 8. členu prvi odstavek spremeni tako, da se:
– na koncu pete alineje beseda »in« nadomesti z vejico;
– na koncu šeste alineje pika nadomesti z vejico in se doda beseda »in«;
– za šesto alinejo doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– organ, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil akreditacije sistema.«. 
2. člen 
Za črtanim 17.a členom se doda nov 17.b člen, ki se glasi:
»17.b člen 
(organ, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil akreditacije sistema) 
(1) Organ, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil akreditacije sistema, je organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance, ki je pristojno za nadzor nad proračunom. Organ, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil akreditacije sistema, opravlja naloge v skladu s petim odstavkom 124. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(2) Organ upravljanja, organ za potrjevanje in posredniški organi poročajo organu, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil akreditacije sistema, o vseh spremembah, ki se nanašajo na njihovo imenovanje ali izhajajo iz revizijskih in drugih preverjanj.
(3) Če organ, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil akreditacije sistema, ugotovi, da organi iz prejšnjega odstavka ne izpolnjujejo več pogojev za svoje imenovanje, o tem obvesti Vlado Republike Slovenije.«.
3. člen 
(končna določba) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-17/2017
Ljubljana, dne 7. decembra 2017
EVA 2017-1541-0003
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost