Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3358. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 34 – Podkraj del v Zagorju ob Savi, stran 9959.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 34 – Podkraj del v Zagorju ob Savi 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi – odlok št. 3500-1/2007 in št. 350-5/2014 (Uradni list RS, št. 18/15 – UPB) in odlok o dopolnitvah odloka, št. 350-9/2016 (Uradni list RS, št. 9/17) je za enoto urejanja OP 5 ZS 34 – Podkraj načrtovana izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta. Opredeljena je podrobnejša namenska raba S – območje stanovanj.
Podane so usmeritve za izdelavo OPPN:
– Morfologija pozidave se prilagaja terenu in sosednjim območjem. Arhitekturno oblikovanje objektov je lahko sodobno, upoštevati je potrebno kvalitetne značilnosti in oblikovno identiteto posameznih območij. Gabariti ne smejo presegati največjih vrednosti opredeljenih za posamezne vrste območij določenih za posamezne urbanistične načrte.
– Pri načrtovanju novih poslovnih ali stanovanjskih con naj se predvidi vzpostavitev inovativnega sistema za lokalno energetsko oskrbo (možnost uporabe obnovljivih virov za proizvodnjo toplote in električne energije (toplotne črpalke z uporabe podtalnice, geosonde, sončni zbiralniki ipd)).
– Podrobni prostorski načrt naj opredeli obvezno izgradnjo energetsko učinkovitih poslovnih objektov, v strnjenih naseljih tudi v stanovanjskih objektih (gradnja nizkoenergijskih in pasivnih stavb, uporaba sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo, s poudarkom na obnovljivih virih energije in kogeneraciji).
– Pri načrtovanju novih poslovnih ali stanovanjskih con naj se preveri vpliv nove vsebine na navezavo prometnega omrežja celotnega naselja in predvidi zadostno število parkirnih mest.
– Pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma od 20 m do 30 m.
Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta je pobuda lastnika dela območja, da pristopi k izdelavi OPPN, kot izvedbenega prostorski dokument za načrtovano individualno stanovanjsko gradnjo.
Enota urejanja z oznako OP 5 ZS 34 – Podkraj zavzema področje nad in pod občinsko lokalno cesto Zagorje–Čolnišče v naselju Podkraj v Zagorju ob Savi in zavzema naslednje parcele št. 414/1-del, 414/3-del (nad cesto) in 413/1, 413/2 (pod cesto), vse k.o. 2641 Zagorje. Velikost območja OPPN je 13.761,00 m2.
Na željo in pobudo investitorja se bo OPPN izdelal samo za del območja z oznako OP 5 ZS 34 – Podkraj za del parcele št. 414/1 k.o. 2641 Zagorje (nad cesto) v izmeri cca 4.400,00 m2.
V 53. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi je opredeljeno, da je OPPN možno izvesti v več fazah, oziroma jih je možno deliti na več manjših OPPN, pod pogojem, da posamezni OPPN predstavlja prostorsko in funkcionalno smiselno in zaključeno enoto.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje 
OPPN za območje OP 5 ZS 34 – Podkraj del obsega travnato pobočje nad občinsko lokalno cesto LC 480161 Zagorje–Čolnišče. Območje obsega del parcele št. 414/1 k.o. 2641 Zagorje v izmeri cca 4.400 m2.
Na zahodu območje meji na obstoječo stanovanjsko pozidavo, na vzhodni strani pa so travniške površine.
Območje za katerega se bo izdelal OPPN OP 5 ZS 34 – Podkraj del je komunalno delno opremljeno. Preko območja poteka TK vod in drenažna rebra, ki so bila izvedena kot sanacija rudniških površin, in jih bo potrebno pri izdelavi OPPN-ja ohraniti in temu primerno locirati nove objekte in komunalno infrastrukturo.
Območje leži med bivšima jamama Loke in Podstrana zaprtega Rudnika Zagorje. Območje je bilo sanirano z drenažnimi rebri, iz katerih je voda speljana v revizijske jaške, ki so na parcelah, od tam pa v meteorno kanalizacijo.
Načrtovana je izgradnja treh individualnih stanovanjskih hiš, ki bodo locirane na terenu glede na konfiguracijo in danosti terena vzporedno s plastnicami. Urejen bo skupni uvoz iz lokalne ceste. Nova dovozna cesta bo napajala vse tri načrtovane objekte. Območje OPPN bo komunalno opremljeno tudi z ostalo gospodarsko infrastrukturo – elektrika, TK vod, vodovod, kanalizacija.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev 
Podlaga za izdelavo predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
Pred izdelavo predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geološko geomehanske raziskave in elaborat;
– analizo naravnih danosti in ustvarjenih razmer, kot so namembnost površin in objektov, prometna, komunalna in energetska infrastruktura; upoštevati je potrebno podatke o izvršenem monitoringu v letih 2015 in 2016 za območje »Sanacija Podstrane – III. Faza«;
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova individualnih stanovanjskih objektov;
– idejna zasnova prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe;
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije. V fazi izdelave strokovnih podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve. Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in ga je izbral investitor.
OPPN mora biti izdelan v obsegu in z vsebinami, ki jih določa Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine. Vsa grafika naj bo v formatu shp, dwf, tif-tfw (geolocirano), dwg in jpg.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz 
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
– Objava sklepa v Uradnem listu in na svetovnem spletu
– Priprava osnutka OPPN – 30 dni
– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev odločbe o (ne)izvedbi celovite presoje vplivov na okolje – 30 dni
– Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN – 30 dni
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
– Objava sklepa o javni razgrnitvi v Uradnem listu in na svetovnem spletu in na krajevno običajen način
– Javna razgrnitev in obravnava OPPN in okoljskega poročila (v kolikor bo izdelava potrebna) z evidentiranjem vseh pisnih pripomb – 30 dni
– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni
– Prva obravnava na OS
– Pisno posredovanje stališč do pripomb
– Priprava predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb – 15 dni
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN – 30 dni
– Priprava usklajenega predloga OPPN – 15 dni
– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
– Objava odloka v Uradnem listu.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek OPPN, k predlogu OPPN pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana, p.o. PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje
– Telekom Slovenije, Lava 1, 3000 Celje
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Zagorje ob Savi
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke 22, Kisovec
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana)
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Kerstnikova 3, Ljubljana
– Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana poda obvestilo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki ga je izbral investitor oziroma lastnik zemljišča, je podjetje Arhis d.o.o., Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi.
Pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave 
Stroške izdelave OPPN in strokovnih podlag krije investitor oziroma lastnik zemljišča.
7. Objava sklepa priprave 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-11/2017-2
Zagorje ob Savi, dne 1. decembra 2017
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost