Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3356. Odlok o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Turnišče, stran 9957.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17), 43., 99., 100., 100.a in 100.c člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C) je Občinski svet Občine Turnišče na 21. redni seji dne 16. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Turnišče 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
S tem odlokom se ureja organizacija izvajanja javne službe pomoči na domu v delu, ki se nanaša na socialno oskrbo na domu, upravičence do socialne oskrbe, obliko izvajanja javne službe, obseg in vrste storitev, način uveljavljanja pravice, določitev cene storitev ter oprostitve plačil.
2. člen 
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
II. UPRAVIČENCI DO SOCIALNE OSKRBE NA DOMU 
3. člen 
(1) Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Turnišče, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
(2) Upoštevaje gornje pogoje so upravičenci:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, so pa po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
(3) Normativ za izvajanje javne službe je – največ 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko za neposredno izvajanje storitve na upravičenca.
III. ZAGOTAVLJANJE IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
(1) Pomoč družini na domu se na območju Občine Turnišče zagotavlja v okviru javne službe, ki je organizirana kot redna dejavnost.
(2) Pomoč družini na domu se na območju Občine Turnišče izvaja s sklenitvijo pogodbe o izvajanju javne službe z javnim socialnovarstvenim zavodom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje službe pomoči na domu.
5. člen 
(1) Z izbranim izvajalcem oziroma izvajalci socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu Občina Turnišče sklene ustrezno pogodbo o izvajanju javne službe, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan izvajati javno službo strokovno in racionalno ter v skladu z veljavno zakonodajo ter veljavnimi standardi in normativi za to področje.
6. člen 
(1) Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan izpolnjevati in zagotavljati kadrovske ter prostorsko-tehnične pogoje za izvajanje socialne oskrbe na domu, kot to določajo zakonski in podzakonski predpisi.
(2) Izvajalec javne službe je dolžan voditi osnovno dokumentacijo upravičencev, evidenco dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve, dnevnik opravljenih storitev ter podatke o plačilih ali oprostitvah plačil za storitve v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.
Občina Turnišče ima pravico vpogleda v dokumentacijo iz prejšnjega odstavka.
O izvajanju javne službe socialne oskrbe na domu in o porabljenih sredstvih je vsak izvajalec najmanj enkrat letno dolžan občini podati pisno poročilo.
7. člen 
Občina Turnišče zagotavlja v vsakoletnem proračunu sredstva za izvajanje javne službe pomoči na domu posameznemu izvajalcu v višini 50 % subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec za plačilo delno ali v celoti oproščen plačila.
IV. VRSTE STORITEV 
8. člen 
Socialna oskrba na domu se prilagodi posameznemu upravičencu in obsega naslednje sklope opravil:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov;
– gospodinjska pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.
V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA STORITVE 
9. člen 
Storitev socialne oskrbe na domu se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.
Socialnovarstvena storitev pomoč družini na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja oziroma koordinator storitve, neposredni izvajalec socialne oskrbe na domu, upravičenec ter ključni ali odgovorni družinski člani. Postopek in trajanje socialne oskrbe na domu se izvaja pod pogoji, ki jih določa pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.
10. člen 
Izvajalec javne službe sklene z upravičencem oziroma njegovim zastopnikom dogovor o izvajanju in načinu plačila socialne oskrbe na domu pred pričetkom izvajanja storitev. V primeru sprememb okoliščin, v katerih je bil sklenjen dogovor, se le-ta lahko ustrezno spremeni.
Spremembo sklenjenega dogovora lahko predlaga izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik.
VI. DOLOČANJE CENE STORITVE IN OPROSTITVE PLAČIL 
11. člen 
Ceno storitve pomoč družini na domu določi organ upravljanja izvajalca javne službe v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, na podlagi predpisanih obrazcev.
Izvajalec storitve mora k cenam storitve iz okvira javne službe pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa, to je Občinskega sveta Občine Turnišče.
12. člen 
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo storitve pomoči na domu in nimajo premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili po zakonu ali iz kakega drugega pravnega naslova dolžni preživljati, lahko vložijo pri Centru za socialno delo Lendava zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila storitve, ki o oprostitvi odloča v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
13. člen 
Upravičenci plačujejo storitve službe socialne oskrbe na domu izvajalcu javne službe na podlagi mesečnega obračuna opravljenih storitev.
Subvencijo k ceni storitve in sredstva v višini oprostitve plačil upravičencev zagotavlja občina izvajalcu javne storitve na podlagi mesečnih zahtevkov.
14. člen 
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za sklenitev dogovora in določitev plačila, je upravičenec ali zavezanec dolžan v petnajstih dneh sporočiti izvajalcu storitve oziroma v primeru oprostitve plačila Centru za socialno delo Lendava.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je v skladu z zakonom dolžan vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-30/2017-1
Turnišče, dne 9. novembra 2017
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

AAA Zlata odličnost