Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3355. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., Turnišče, stran 9951.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 124/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS – Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) ter Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 7/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 21. redni seji dne 9. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., Turnišče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(namen odloka) 
(1) Javno podjetje Varaš d.o.o. je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Varaš d. o. o. (Uradni list RS, št. 23/11) in je vpisano v sodni register pod št. SRG 2011/14262.
(2) S tem odlokom se usklajujejo pristojnosti in delovanje Javnega podjetja Varaš d.o.o. z veljavnimi predpisi in drugimi sprejetimi akti.
(3) Javno podjetje je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo, za opravljanje določenih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti na območju občine ustanoviteljice.
(4) Ustanovitelj javnega podjetja (v nadaljevanju: ustanoviteljica) je Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
(5) Za vsa vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe.
3. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se določi statusno pravna oblika javnega podjetja, firma in sedež javnega podjetja, dejavnosti, lastništvo in ustanoviteljske pravice, upravljanje, notranja organizacija javnega podjetja in poslovanje Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve d. o. o., matična številka: 3956601000 (v nadaljevanju: javno podjetje).
(2) S tem odlokom se ureja tudi:
– poslovna politika in planiranje,
– financiranje dejavnosti javnega podjetja,
– upravljanje javnega podjetja,
– pravice, obveznosti in odgovornosti javnega podjetja v pravnem prometu,
– splošni akti javnega podjetja.
4. člen 
(ustanovitev in prenehanje) 
(1) Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas.
(2) Javno podjetje lahko preneha:
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– s sklepom ustanovitelja,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
5. člen 
(firma in sedež) 
(1) Firma javnega podjetja je: Javno podjetje VARAŠ, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., Turnišče.
(2) Skrajšana firma je: JP VARAŠ d.o.o.
(3) Sedež javnega podjetja je: Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
(4) Poslovni naslov je Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, dejavnosti se lahko opravljajo tudi na drugih lokacijah oziroma v drugih poslovnih prostorih.
6. člen 
(žig) 
Javno podjetje ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Javno podjetje VARAŠ d.o.o. V sredini žiga je logotip javnega podjetja v obliki črke V in točke nad njo.
II. DEJAVNOST DRUŽBE 
7. člen 
(gospodarske javne službe in druge dejavnosti) 
(1) Javno podjetje na območju Občine Turnišče izvaja obvezne in izbirne gospodarske javne službe ter druge dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– urejanje in vzdrževanje občinskih javnih cest, urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin ter javnih parkirišč,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov,
– urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih,
– urejanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo,
– urejanje in vzdrževanje parkov, drevoredov, zelenic, pešpoti in drugih javnih površin,
– urejanje prometne in neprometne signalizacije in prometnih režimov,
– splošna in druga gradbena dela ter zaključna dela v gradbeništvu, rušenje objektov in zemeljska dela, gradnja hidro gradbenih objektov (cevovodov, vodovodov),
– tehnično svetovanje,
– svetovanje za projekte s področja varstva okolja, priprava in vodenje investicijskih projektov,
– izvajanje nalog in aktivnosti, ki jih bo na družbo prinesla ustanoviteljica in so namenjene za razvoj in pospeševanje turizma, športa in kulture.
(2) V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti so dejavnosti Javnega podjetja Varaš d.o.o. naslednje:
a) glavne dejavnosti:
E 36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E 37.000
Ravnanje z odplakami
E 38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E 38.120
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E 38.210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
N 81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
N 81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin 
in okolice
S 96.030
Pogrebna dejavnost
b) druge dejavnosti:
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.140
Knjigovezništvo in sorodne dejavnosti
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
E 33.120
Popravila strojev in naprav
E 33.130
Popravila elektronskih in optičnih naprav
E 33.140
Popravila električnih naprav
E 38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
E 39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje 
z odpadki 
F 41.100
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
F 41.200
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 
F 42.110
Gradnja cest
F 42.130
Gradnja mostov in predorov
F 42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture 
za tekočine in pline
F 42.220
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture 
za elektriko in telekomunikacije 
F 42.910
Gradnja vodnih objektov
F 42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje 
F 43.110
Rušenje objektov
F 43.120
Zemeljska pripravljalna dela 
F 43.130
Testno vrtanje in sondiranje
F 43.210
Instaliranje električnih napeljav in naprav
F 43.220
Instaliranje vodovodnih, plinskih 
in ogrevalnih napeljav in naprav
F 43.290
Drugo instaliranje pri gradnjah
F 43.310
Fasaderska in štukaterska dela 
F 43.320
Vgrajevanje stavbnega pohištva 
F 43.330
Oblaganje tal in sten
F 43.341
Steklarska dela 
F 43.342
Pleskarska dela
F 43.390
Druga zaključna gradbena dela
F 43.910
Postavljanje ostrešij in krovska dela 
F 43.990
Druga specializirana gradbena dela
G 46.180
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov 
G 46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G 47.789
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
H 49.410
Cestni tovorni promet
H 49.420
Selitvena dejavnost
I 55.100
Dejavnost hotelov in podobnih 
nastanitvenih obratov 
I 56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.300
Strežba pijač
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike 
J 58.190
Drugo založništvo
J 58.290
Drugo izdajanje programa 
J 63.990
Drugo informiranje
L 68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
L 68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
L 68.310
Posredništvo v prometu z nepremičninami
L 68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično 
in drugo projektiranje 
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora 
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.200
Fotografska dejavnost
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.220
Dajanje videokaset in plošč v najem
N 77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo 
v najem in zakup
N 77.310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme 
v najem in zakup
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem 
in zakup 
N 77.120
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N 77.310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme 
v najem in zakup 
N 77.320
Dajanje gradbenih strojev in opreme 
v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup 
N 79.110
Dejavnost potovalnih agencij
N 79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
N 79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
N 81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.210
Splošno čiščenje stavb
N 81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme 
N 81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
N 81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin 
in okolice 
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov 
in druge posamične pisarniške dejavnosti 
N 82.200
Dejavnost klicnih centrov
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.910
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti 
N 82.920
Parkiranje
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče 
dejavnosti za poslovanje 
R 90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.020
Dejavnost muzejev
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine
R 93.110
Obratovanje športnih objektov 
R 93.130
Obratovanje fitnes objektov
R 93.190
Druge športne dejavnosti
R 93.210
Dejavnost zabaviščnih parkov
R 93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S 95.210
Popravila elektronskih naprav za široko rabo
S 95.220
Popravila gospodinjskih in hišnih naprav 
in opreme 
S 95.240
Popravila pohištva
S 96.010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S 96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje 
nerazvrščene
(3) Javno podjetje sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ki ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti.
(4) Poleg predpisov, ki urejajo poslovanje in opravljanje dejavnosti podjetja, mora javno podjetje pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki in drugimi pravnimi akti, ki jih sprejme Občinski svet Občine Turnišče.
(5) Javno podjetje lahko spremeni ali razširi dejavnosti, navedene v tem odloku, le s soglasjem ustanoviteljice.
(6) Javno podjetje opravlja dejavnosti za ustanoviteljico v skladu z Zakonom o javnem naročanju oziroma v skladu z vsakokratno veljavno zakonsko ureditvijo, kot notranje (in-house) naročilo.
8. člen 
(javne službe in javna pooblastila) 
(1) Izmed dejavnosti, navedenih v 7. členu, javno podjetje prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so z odloki ustanoviteljice in z drugimi splošnimi akti, ki urejajo posamezno gospodarsko javno službo, opredeljene kot gospodarska javna služba, in ima, v kolikor ni z zakonom drugače določeno, naslednja pooblastila:
– upravljanje komunalne infrastrukture,
– strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi s komunalnimi infrastrukturni objekti in napravami, s katerimi upravlja,
– v kolikor ni v nasprotju z zakonom, določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo, ki jo upravlja ter izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno komunalno infrastrukturne objekte in naprave, ki jih ima v upravljanju,
– prevzema v upravljanje in vzdržuje novozgrajene ali obnovljene objekte in naprave komunalne infrastrukture,
– izvaja dejavnosti na področju športa, kulture in turizma, kot je koordinacija in organizacija turističnih prireditev, prodaja turistične literature ter izdelkov, izvajanje razvojnih aktivnosti na področju turizma in skupna promocija občine.
(2) Javno podjetje izvaja naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
III. LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE 
9. člen 
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži) 
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 7.500,00 EUR in je v celoti vplačan v denarju. Ta osnovni kapital zagotavlja s svojim osnovnim vložkom ustanoviteljica.
(2) Na temelju vloženega osnovnega vložka obstaja en sam poslovni delež, ki ga v višini 100 % zagotovi ustanoviteljica.
(3) Ustanoviteljica javnega podjetja lahko kot edina družbenica sklene, da se poveča osnovni kapital javnega podjetja po postopku, kot ga določa Zakon o gospodarskih družbah, in sicer bodisi z novim vložkom, bodisi z vključitvijo novih družbenikov ali konverzijo terjatev.
10. člen 
(pogodba o prenosu infrastrukturnih objektov in naprav v najem) 
(1) Ustanoviteljica lahko sklene z javnim podjetjem posebno pogodbo o prenosu infrastrukturnih objektov v najem.
(2) Javno podjetje brez soglasja ustanoviteljice ne more prenesti (prodati, oddati v najem in podobno) celote ali dela infrastrukture na druge pravne ali fizične osebe.
IV. USTANOVITELJ JAVNEGA PODJETJA 
11. člen 
(ustanoviteljica) 
Pravice ustanoviteljice kot edine družbenice izvršujeta Občinski svet Občine Turnišče in župan.
12. člen 
(Občinski svet ustanoviteljice) 
(1) Občinski svet ustanoviteljice javnega podjetja:
– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti javnega podjetja ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin.
(2) Občinski svet na sejah odloča tudi o vprašanjih, ki po Zakonu o gospodarskih družbah sodijo v pristojnost skupščine, ter o vprašanjih, ki po Zakonu o gospodarskih družbah sodijo v pristojnost edinega družbenika, zlasti pa odloča o:
– spremembah in dopolnitvah tega odloka kot akta o ustanovitvi javnega podjetja,
– predlogu za spremembo dejavnosti,
– razvojnih programih ter poslovni politiki družbe in potrjuje letni plan,
– razdelitvi in uporabi dobička in o kritju izgube,
– sprejemu letnega poročila,
– povečanju osnovnega kapitala ob razširitvi poslovanja družbe ali zaradi drugih gospodarskih razlogov in o znižanju osnovnega kapitala,
– vključitvi morebitnih drugih družbenikov v družbo,
– imenovanju in razrešitvi člana nadzornega organa, ki je v njegovi pristojnosti,
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– vračanju naknadnih vplačil,
– ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
– zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih proti direktorju,
– prejemkih članov nadzornega sveta ustanoviteljice,
– v drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta odlok.
(3) Sklepi ustanovitelja, ki sodijo v pristojnost Občinskega sveta, se vpisujejo v knjigo sklepov, ki jo mora overiti notar.
(4) Sklepe ustanoviteljice v zvezi z vprašanji iz tega člena odloka lahko zakoniti zastopnik ustanoviteljice vpiše v knjigo sklepov le na podlagi predhodnega sklepa Občinskega sveta.
(5) Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.
(6) Knjigo sklepov hrani direktor javnega podjetja na sedežu javnega podjetja ter jo je dolžan na zahtevo ustanoviteljice nemudoma izročiti ustanoviteljici.
13. člen 
(župan) 
(1) Pristojnosti in obveznosti župana so naslednje:
– imenuje in razrešuje člana nadzornega sveta, ki je v njegovi pristojnosti,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega podjetja,
– sopodpiše pogodbo o zaposlitvi z direktorjem javnega podjetja ali prokuristom v skladu z zakonskimi zahtevami in pooblastilom ustanoviteljice,
– zahteva utemeljeno revizijo poslovanja javnega podjetja.
(2) Župan preko Občinske uprave Občine Turnišče zagotavlja izvajanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu v javnem podjetju, s tem da:
– potrjuje programe dela in finančne načrte javnega podjetja ter financiranje javnega podjetja po potrjenih programih,
– opravlja nadzor nad poslovanjem javnega podjetja s pregledom mesečnih poročil o delu in poročil o poslovanju,
– opravlja nadzor nad izvajanjem programov javnega podjetja,
– opravlja nadzor nad zadolževanjem javnega podjetja in
– uveljavlja različne pravice in dolžnosti ustanoviteljice v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe.
V. ORGANI JAVNEGA PODJETJA 
14. člen 
(organi javnega podjetja) 
Organi javnega podjetja so:
– nadzorni svet,
– direktor.
Nadzorni svet 
15. člen 
(nadzorni svet) 
(1) Nadzorni svet sestavljajo trije člani.
(2) Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje.
(3) Dva člana nadzornega sveta zastopata interese ustanoviteljice, od teh enega predlaga občinski svet, drugega pa župan.
(4) Tretjega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev, izvolijo in odpokličejo zaposleni, v skladu z določili zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(5) Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Predsednik nadzornega sveta ne more biti predstavnik zaposlenih.
(6) Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki jo kot nezdružljivo določa zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije ter ZGD-1.
16. člen 
(mandat članov nadzornega sveta) 
(1) Mandat članov nadzornega sveta traja štiri (4) leta in je vezan na mandat Občinskega sveta. Po prenehanju mandata je član nadzornega sveta lahko ponovno izvoljen.
(2) Članom nadzornega sveta pripada sejnina v višini 50 % sejnine članov Občinskega sveta ustanoviteljice. Vsem članom nadzornega sveta pripada tudi povračilo materialnih stroškov, če ti nastanejo in dnevnica, v skladu z zakonodajo.
(3) Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega podjetja.
17. člen 
(pristojnosti nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za ustanovitelja,
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče,
– potrjuje letno poročilo v roku, kot ga določa zakon,
– potrjuje polletno poslovno poročilo,
– odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem mnenju župana,
– odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s sklepom nadzornega sveta določeno, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem,
– sprejema interne akte s področja delovnopravne zakonodaje,
– daje direktorju soglasje za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, nad s svojim sklepom določeno višino,
– skupaj z direktorjem javnega podjetja odloča o odpisu terjatev nad 1.000,00 EUR do posameznega poslovnega partnerja ter odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev javnega podjetja, katerih vrednost presega 5.000,00 EUR,
– izvaja naloge iz svoje pristojnosti, ki mu jih naloži Občinski svet.
(2) Nadzorni svet lahko od direktorja pisno zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora.
(3) Informacije, potrebne za izvajanje nadzora lahko pisno zahteva tudi vsak član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot organu.
(4) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet pa lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči Občinski svet.
(5) Nadzorni svet podrobneje in v skladu s tem odlokom uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.
18. člen 
(seje nadzornega sveta) 
(1) Ustanovno sejo nadzornega sveta skliče in vodi do izvolitve predsednika župan. Konstitutivna seja se skliče najpozneje v roku 30 dni po imenovanju članov nadzornega sveta.
(2) Na sejo nadzornega sveta se brez glasovalne pravice vabi direktorja podjetja in župana.
(3) Sejo nadzornega sveta se skliče z vabilom, ki mora biti članom nadzornega sveta vročena najmanj pet dni pred sejo. V nujnih primerih lahko predsednik skliče sejo tudi brez pisnega vabila, in sicer s telefonskim vabljenjem. Vabilu se priloži gradivo za sejo ter se navede točke dnevnega reda, razen če ne gre za nujen primer.
19. člen 
(sprejemanje odločitev nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost na sejah. Seja nadzornega sveta je sklepčna, če je na seji prisotna večina članov. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov. Vsak član nadzornega sveta ima en glas. V primeru enakega števila glasov na seji sveta je odločilen glas predsednika nadzornega sveta. Nadzorni svet o odločitvah redno obvešča organe družbe in ustanoviteljico.
(2) Sodelovanje članov nadzornega sveta pri odločanju na seji je možno tudi tako, da se glasovi oddajo s pomočjo pisem, telefonsko, po elektronski pošti ali na drug podoben način, vendar le, če temu ne nasprotuje noben na seji navzoč član nadzornega sveta.
Direktor 
20. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja) 
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje:
a) splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bila obsojena na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev,
– oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
b) posebne pogoje:
– najmanj višjo strokovno izobrazbo,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja,
– komunikativne, vodstvene ter organizacijske sposobnosti in
– da predloži kakovosten program razvoja javnega podjetja.
(2) Delovno razmerje se z direktorjem sklene za določen čas, to je za čas trajanja mandata štirih let.
21. člen 
(imenovanje direktorja) 
(1) Direktorja javnega podjetja imenuje in razrešuje Občinski svet.
(2) Postopek imenovanja direktorja se vodi v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o gospodarskih javnih službah.
(3) Direktorja imenuje Občinski svet na podlagi javnega razpisa.
(4) Razpis za prosto delovno mesto se objavi na spletni strani občine ustanoviteljice in/ali v lokalnih medijih. Čas za prijavo je 15 dni. Kandidati morajo vloge, ki jim priložijo izjave in dokazila v skladu s splošnimi in posebnimi pogoji, poslati priporočeno na naslov občine ustanoviteljice v zaprti pisemski ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – za razpis direktorja«.
(5) Nadzorni svet po izteku razpisnega roka prispele vloge odpre, pregleda in samo popolne vloge skupaj z njegovim mnenjem in mnenjem župana posreduje občinskemu svetu, ki opravi izbor.
(6) Direktorja se imenuje za štiri leta. Ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
(7) Predsednik nadzornega sveta, po predhodnem mnenju župana, sklene z direktorjem družbe pogodbo o zaposlitvi, s katero se uredijo razmerja med družbo in direktorjem družbe.
22. člen 
(pristojnosti direktorja) 
(1) Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktor vodi posle javnega podjetja na lastno odgovornost in ga samostojno zastopa.
(2) Direktor ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom, še naslednje dolžnosti in pristojnosti:
– oblikovanje vizije in strategije ter priprava letnega dolgoročnega plana poslovanja,
– načrtovanje in odgovornost za poslovanje javnega podjetja,
– nadziranje in zagotavljanje zakonitosti dela javnega podjetja,
– vodenje poslovanja javnega podjetja in zaposlenih,
– varovanje poslovnih podatkov ter ugleda javnega podjetja,
– izvajanje ukrepov za pozitivno gospodarjenje,
– izvajanje sklepov ustanoviteljice in nadzornega sveta, ki so vezani na redno poslovanje javnega podjetja,
– sprejem akta o organizaciji dela,
– priprava in v soglasju z županom sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskega načrta in izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– priprava letnih in polletnih poslovnih poročil,
– poročanje nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje javnega podjetja,
– imenovanje vodilnih delavcev v soglasju z županom,
– pripravljanje predlogov za investicijska vlaganja,
– sklepanje pogodb z zaposlenimi delavci ter odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja,
– sklepanje pogodb s poslovnimi partnerji,
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja v skladu z določbami zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju,
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerjih do ustanoviteljic in nadzornega sveta ter odločanje o drugih zadevah.
(3) Občinski svet, župan ali nadzorni svet lahko direktorju določijo omejitve pooblastil za zastopanje družbe.
23. člen 
(razrešitev direktorja) 
(1) Občinski svet lahko razreši direktorja pred iztekom mandata v naslednjih primerih:
– na njegovo lastno zahtevo,
– če so bili zaradi izvajanja sklepa ali akta, ki ga je predlagal, hujše kršeni interesi družbe,
– če bi bili zaradi izvajanja odločitev ali sklepov, ki jih je sprejel, huje kršeni interesi ustanovitelja ali je bila povzročena velika premoženjska škoda, kot je definirana v določilih Kazenskega zakonika,
– če Občinskemu svetu ne predloži letnega poročila v 30-ih dneh po prejemu revizijskega poročila, v kolikor je poročilo naročeno,
– če je kršil pravila o prepovedi konkurence in poslovne skrivnosti,
– če je zlorabil ali prekoračil pooblastila,
– če utemeljeno oceni njegovo delo za nezadovoljivo,
– če so nastopili tehtni razlogi, zaradi katerih je družbenik izgubil zaupanje vanj (npr. negativna gibanja v poslovanju, kršitev poslovnih običajev, povzročanje sporov s partnerji in zaposlenimi ipd.)
– v drugih utemeljenih primerih in v skladu z zakonom.
(2) Razrešitev direktorja lahko predlaga Občinski svet občine ustanoviteljice, vsak član nadzornega sveta in župan.
24. člen 
(prenehanje mandata direktorja) 
(1) Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko Občinski svet ustanoviteljice javnega podjetja razreši direktorja oziroma z dnem, ko ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Do imenovanja novega direktorja Občinski svet določi vršilca dolžnosti, vendar najdlje za dobo enega leta.
25. člen 
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja) 
(1) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v skladu z določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi, ki jo direktor sklene s predsednikom nadzornega sveta javnega podjetja in županom.
(2) Direktor je dolžan pri svojem delu upoštevati navodila in usmeritve župana kot predstavnika ustanoviteljice in mu mesečno pisno poročati o delu. Vsa naročila del in posegov v občini mora direktor predhodno uskladiti z županom.
(3) Direktor javnega podjetja mora upoštevati naslednje omejitve, da ne sme nabavljati ali prodajati osnovnih sredstev brez soglasja nadzornega sveta, katerih vrednost je višja od 5.000,00 EUR.
26. člen 
(poročanje direktorja) 
(1) Ustanoviteljica ima pravico do informiranosti o poslovanju družbe v skladu z zakonom.
(2) Direktor je dolžan pisno poročati ustanoviteljici na zahtevo, izraženo s sklepom.
(3) Direktor je dolžan pisno poročati o delu javnega podjetja županu vsaj enkrat mesečno.
VI. NOTRANJA ORGANIZACIJA JAVNEGA PODJETJA 
27. člen 
(organizacija javnega podjetja) 
(1) Organizacija javnega podjetja je zasnovana in odvisna glede na naravo delovnega procesa, pogojev poslovanja in potreb po opravljanju storitev, ki so nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov. S prilagajanjem tržnim razmeram, tehnologiji in programskim ciljem se oblikuje kot ekonomska in poslovna celota, ki zagotavlja optimalne učinke v procesu dela v vseh njegovih delih.
(2) Podrobnejšo opredelitev notranje organizacije javnega podjetja ter opredelitev posebnih pooblastil in odgovornosti delavcem določi direktor z aktom o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, v soglasju z županom.
VII. POSLOVANJE JAVNEGA PODJETJA 
28. člen 
(poslovni načrt) 
(1) V javnem podjetju se sprejme poslovni načrt. Direktor javnega podjetja je dolžan redno spremljati uresničevanje poslovnega načrta.
(2) Direktor poroča o uresničevanju poslovnega načrta županu, Nadzornemu svetu in Občinskemu svetu ob sprejemanju zaključnega računa in polletnega poslovanja javnega podjetja.
29. člen 
(finančno poslovanje) 
Finančno poslovanje izvršuje direktor, javno podjetje pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovodskih opravil pri specializirani organizaciji.
30. člen 
(financiranje dejavnosti) 
(1) Dejavnost javnega podjetja se financira iz naslednjih virov:
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– s sredstvi, ki jih za storitve javnih služb, katere izvaja javno podjetje, plačujejo uporabniki,
– nadomestila in prispevki, ki jih skladno z zakonom in odloki predpiše ustanovitelj ali državni organi,
– namenskih sredstev proračuna s prodajo blaga in storitev, ki jih nudi javno podjetje in ne sodijo v okvir javnih služb,
– iz drugih virov, v skladu z registrirano dejavnostjo.
(2) Dejavnosti javnega podjetja, ki niso obvezne in izbirne javne službe, se financirajo s cenami storitev po tržnih načelih.
31. člen 
(odgovornost javnega podjetja) 
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
(2) Objekti in naprave, namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), ki so v lasti ustanovitelja, niso v pravnem prometu.
(3) Ustanovitelj za obveznosti družbe ne odgovarja.
32. člen 
(ugotavljanje poslovnega izida, razporeditev dobička in pokrivanje izgube) 
(1) Poslovno leto je enako koledarskemu letu.
(2) Ugotovitev bilančnega dobička se opravi v skladu z določili ZGD-1.
(3) O razporeditvi dobička odloča ustanovitelj.
(4) Morebitna izguba iz poslovanja v javnem podjetju se pokriva skladno z določi ZGD-1.
(5) O načinu pokrivanja izgube odloča ustanovitelj.
(6) Izguba se krije iz sredstev rezerv podjetja in prenesenih dobičkov preteklih let.
(7) Izguba iz naslova izvajanja gospodarskih javnih služb se lahko pokrije iz ustvarjenega dobička z opravljanjem drugih dejavnostih javnega podjetja.
(8) Del izgube, ki je ni mogoče pokriti iz prej navedenih virov, pokrije ustanovitelj iz proračuna.
33. člen 
(poslovna skrivnost) 
(1) Kot poslovna skrivnost se štejejo listine in podatki, katerih posredovanje nepooblaščeni osebi bi bilo v nasprotju s poslovanjem javnega podjetja in bi škodilo njegovim interesom.
(2) Organ, pristojen za odločanje o delu in poslovanju javnega podjetja, sproti določa, katera listina in podatek predstavlja poslovno skrivnost.
(3) Prav tako se štejejo za poslovno skrivnost podatki, za katere tako določajo zakoni in predpisi v Republiki Sloveniji.
(4) Delavci so dolžni varovati poslovno skrivnost, za katero izvedo pri opravljanju poslov z drugimi podjetji.
(5) Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti velja tudi po prenehanju delovnega razmerja v javnem podjetju v skladu z zakonom.
VIII. SPLOŠNI AKTI 
34. člen 
(splošni akti) 
(1) Notranjo organizacijo družbe in sistemizacijo delovnih mest, vključno s pooblastili drugih vodilnih delavcev ter razporeditvijo po plačilnih razredih, predpiše direktor, v soglasju z županom, s pravilniki ter drugimi splošnimi predpisi, v okviru pristojnosti, ki jih ima po tem odloku.
(2) Ostale splošne akte javnega podjetja sprejema na predlog direktorja in v soglasju z nadzornim svetom ustanoviteljica, če ni s tem odlokom drugače določeno.
(3) Posamične izvedbene in konkretne akte oziroma navodila za delo izdaja direktor.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen 
(opravljanje funkcije direktorja in članov nadzornega sveta) 
(1) Člani nadzornega sveta in direktor javnega podjetja, ki so bili imenovani na podlagi določil Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Varaš d.o.o. (Uradni list RS, št. 23/11), opravljajo svojo funkcijo do konca mandata, v skladu z določili tega odloka.
(2) Javno podjetje spremeni firmo in žig v 30-ih dneh po uveljavitvi tega odloka.
36. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Varaš d.o.o., ki ga je sprejel Občinski svet Občine Turnišče na 2. redni seji 22. 12. 2010 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/11.
37. člen 
(objava in začetek veljavnosti odloka) 
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ta odlok začne veljati in uporabljati naslednji dan po objavi.
Št. 007/0002-2017
Turnišče, dne 9. novembra 2017
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti