Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3349. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina, stran 9935.

  
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15, 30/16), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15), Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 25. seji dne 27. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen odloka) 
Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju tudi: javna služba), na celotnem območju Občine Tišina (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
2. vrste in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. vire financiranja javne službe,
6. vrsto objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine,
7. ceno storitev javne službe,
8. javna pooblastila izvajalca javne službe,
9. nadzor nad izvajanjem javne službe,
10. kazenske določbe,
11. prehodne in končne določbe.
3. člen 
(cilji zbiranja komunalnih odpadkov) 
Cilji zbiranja komunalnih odpadkov po tem odloku so:
– omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe;
– dosegati cilje republiških operativnih programov s področja varstva okolja in ločenega zbiranja komunalnih odpadkov;
– zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne službe ter javnost o zbiranju komunalnih odpadkov;
– uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«;
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju izvajanja javne službe.
4. člen 
(subjekti izvajanja javne službe) 
Subjekti izvajanja javne službe so:
1. Občina Tišina (v nadaljevanju tudi: občina, koncedent),
2. izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju tudi: izvajalec, koncesionar),
3. povzročitelji komunalnih odpadkov na območju občine (v nadaljevanju: povzročitelj).
5. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Posamezni pojmi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. biološki odpadki so biorazgradljivi odpadki z vrtov in parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, restavracij, gostinske dejavnosti in trgovin na drobno ter primerljivi odpadki iz obratov za predelavo hrane;
2. blato iz greznic so odpadki s številko odpadka 20 03 04;
3. izrabljene gume so izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami;
4. izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je zbiralec iz predpisa, ki ureja odpadke, ki je z aktom občine določen za izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov;
5. izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov in je lahko:
a) fizična oseba, kot izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov iz gospodinjstva (v nadaljevanju: izvirni povzročitelj iz gospodinjstva)
b) pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kot izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov iz trgovine, proizvodne, poslovne, storitvene ali druge dejavnosti ali javnega sektorja (v nadaljevanju: izvirni povzročitelj iz dejavnosti);
6. javna prireditev je javna prireditev v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja;
7. komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstev ali njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek iz trgovine, proizvodne, poslovne, storitvene ali druge dejavnosti ali javnega sektorja;
8. kosovni odpadki so komunalni odpadki s številko odpadka 20 03 07, vključno s pohištvom in vzmetnicami, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih ali vrečah za druge komunalne odpadke;
9. ločene frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: ločene frakcije) so nenevarne in nevarne frakcije komunalnih odpadkov, ki se ločeno zbirajo na mestu njihovega nastanka ter prepuščajo ali oddajajo izvajalcu javne službe ločeno od drugih komunalnih odpadkov;
10. ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je zbiranje, pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in naravo odpadkov, tako, da se olajša posamezna obdelava;
11. mešani komunalni odpadki so komunalni odpadki s številko odpadka 20 03 01, razen ločenih frakcij, odpadkov s tržnic in odpadkov iz čiščenja cest, blata iz greznic in odpadkov iz čiščenja kanalizacije;
12. nenevarni komunalni odpadki oziroma nenevarne frakcije komunalnih odpadkov, so nenevarni odpadki iz tabele 2, priloge 1 in tabele 2, priloge 2 tega odloka;
13. nevarni komunalni odpadki oziroma nevarne frakcije komunalnih odpadkov, so nevarni odpadki iz tabele 1, priloge 1 in iz tabele 1, priloge 2 tega odloka, in imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja odpadke. Med nevarne frakcije se uvrščajo tudi nenevarne frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so jim primešani nevarni odpadki;
14. oddaja odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje z evidenčnim listom;
15. odpadki iz čiščenja cest so odpadki s številko odpadka 20 03 03, ki nastajajo pri opravljanju obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin;
16. odpadki iz čiščenja kanalizacije so odpadki s številko odpadka 20 03 06;
17. odpadki s tržnic so odpadki s številko odpadka 20 03 02, ki nastajajo pri obratovanju tržnic;
18. odpadki z vrtov, parkov in pokopališč so odpadki iz podskupine 20 02 s seznama odpadkov;
19. odpadna embalaža, je odpadna embalaža iz predpisa, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
20. odpadna električna in elektronska oprema iz gospodinjstev (v nadaljnjem besedilu: OEEO) je OEEO iz gospodinjstev iz predpisa, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo;
21. premična zbiralnica je tovorno vozilo ali začasno urejen in pokrit prostor, opremljen za prepuščanje ločenih frakcij, ki so nevarni komunalni odpadki;
22. prepuščanje odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje brez evidenčnega lista, kadar je to dovoljeno na podlagi posebnega predpisa, ki ureja ravnanje z določeno vrsto odpadkov;
23. prevzemno mesto je mesto, na katerem izvajalec javne službe prevzame komunalne odpadke, ki mu jih uporabniki prepustijo po sistemu od vrat do vrat;
24. seznam odpadkov je seznam odpadkov iz priloge Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1 (4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000, str. 3), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 370 z dne 30. 12. 2014, str. 44),
25. sistem od vrat do vrat je sistem prepuščanja določenih komunalnih odpadkov, pri katerem je prevzemno mesto za prepuščanje teh odpadkov namenjeno določenim znanim uporabnikom;
26. številka odpadka je številka odpadka s seznama odpadkov;
27. uporabnik storitev javne službe zbiranja (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) je izvirni povzročitelj;
28. zbiralnica je prostor, na katerem so nameščeni zabojniki za prepuščanje določenih ločenih frakcij;
29. zbiranje je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem, za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov;
30. zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov;
31. zbirno mesto je mesto, na katerem so nameščeni zabojniki in tipizirane vreče izvajalca javne službe za zbiranje odpadkov, v katere povzročitelji odpadkov odlagajo odpadke.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
6. člen 
(strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe) 
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju opravljanja dejavnosti javne službe so naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe,
– strokovni nadzor nad izvajalcem javne službe,
– financiranje dejavnosti javne službe,
– opravljanje drugih nalog določenih z zakonom.
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja občinska uprava.
(3) Naloge iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena se lahko poveri izvajalcu javne službe.
7. člen 
(subsidiarno ukrepanje) 
(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naprtiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti.
(2) Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan na račun občine zagotoviti zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno obremenitev okolja ter zagotoviti oddajo teh odpadkov v obdelavo, v skladu s predpisi.
(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost izterjati vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov.
8. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se neposredno uporabljajo predpisi s področja varstva okolja.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
9. člen 
(oblika opravljanja javne službe) 
(1) Javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov iz prvega člena tega odloka se opravlja s podelitvijo koncesije na celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
(2) Do podelitve nove koncesije opravlja javno službo dosedanji izvajalec.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 
III.1. Vrsta in obseg storitev javne službe
10. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 
(1) Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, in sicer:
– zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat,
– zbiranje kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah in na poziv uporabnika,
– zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in premičnih zbiralnicah,
– zbiranje odpadkov v zbirnem centru,
– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje zbranih odpadkov v zbirnem centru,
– izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov,
– oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
– ozaveščanje in obveščanje uporabnikov.
(2) Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
11. člen 
(uporabniki storitev javne službe) 
(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena tega odloka je obvezna za vse uporabnike storitev javne službe.
(2) Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik komunalnih odpadkov, ki ima ne glede na pravni temelj:
– pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb;
– pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost;
– pravico do upravljanja objekta v javni rabi, v katerem se povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
(3) Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do uporabe stavbe ali objekta, se šteje zlasti dokazilo o lastništvu, najemna ali podnajema pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma upravljavca stavbe ali objekta. Imetnik odpadkov je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika iz prejšnjega odstavka v roku osmih dni od izpolnitve predpisanih pogojev.
(4) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz drugega odstavka tega člena več, imajo skupaj nerazdelne pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
(5) Če v skladu s prejšnjimi odstavki ni mogoče določiti uporabnika storitev javne službe, je uporabnik storitev javne službe lastnik stavbe ali dela stavbe oziroma objekta ali dela objekta, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb oziroma v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost ali objekta v javni rabi, ki povzroča nastajanje odpadkov. Če je lastnikov nepremičnin več, imajo skupaj nerazdelne pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
(6) Imetniki odpadkov, ki na podlagi prejšnjih odstavkov izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika glede več nepremičnin na območju občine, so za vsako nepremičnino posebej dolžni uporabljati storitve javne službe po tem odloku.
(7) Uporabniki iz prejšnjih odstavkov so prosti obveznosti po tem odloku, če izvajalcu javne službe izkažejo, da stavba ali objekt oziroma del stavbe ali objekta ni v uporabi neprekinjeno že najmanj tri mesece.
12. člen 
(dejavnost javne službe zbiranja in vrste komunalnih odpadkov) 
(1) Dejavnost javne službe zbiranja je zbiranje komunalnih odpadkov in njihovo oddajanje v nadaljnje ravnanje z njimi v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in predpisi, ki ureja odpadke.
(2) Izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka se mora zagotavljati na območju celotne občine.
(3) V okviru javne službe se zagotavlja zbiranje:
1. ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama odpadkov,
2. kosovnih odpadkov,
3. odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč,
4. odpadkov s tržnic,
5. odpadkov iz čiščenja cest,
6. mešanih komunalnih odpadkov in
7. izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami.
(4) V okviru javne službe zbiranja se ne zbirajo:
– odpadna embalaža, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, nastaja kot odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek;
– odpadki z vrtov in parkov od izvirnih povzročiteljev, ki so izvirni povzročitelji iz dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom;
– odpadna jedilna olja od izvirnih povzročiteljev, ki so povzročitelji odpadnih olj iz gospodinjstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi olji in mastmi.
13. člen 
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe zbiranja je dolžan zagotoviti, da se v okviru javne službe ločeno zbirajo in prevzemajo naslednje ločene frakcije komunalnih odpadkov:
– odpadna embalaža iz papirja in kartona,
– odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov,
– odpadna embalaža iz stekla,
– odpadni papir in karton,
– kosovni odpadki,
– biološki odpadki,
– mešana odpadna komunalna embalaža zbrana od vrat do vrat,
– nevarni odpadki.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, se zbirajo kot mešani komunalni odpadki.
(4) Uporabniki javne službe prepuščajo komunalne odpadke izvajalcu javne službe z odlaganjem v označene zabojnike ali tipizirane vreče, postavljene na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih pod pogoji in na način, določen s tem odlokom.
III.1.1. Zbiranje po sistemu od vrat do vrat
14. člen 
(1) Izvajalec javne službe po sistemu od vrat do vrat zbira:
1. mešane komunalne odpadke,
2. biološke odpadke,
3. odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov,
4. odpadni papir in karton ter odpadno embalažo iz papirja in kartona.
(2) Zabojniki ali vreče za zbiranje odpadkov po sistemu od vrat do vrat morajo biti označeni tako, da uporabnik javne službe zbiranja nedvoumno ve, kateri odpadki spadajo v posamezni zabojnik ali vrečo.
(3) Izvajalec javne službe mora vse tako prevzete odpadke stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo v nadaljnjo ravnanje. Do oddaje v nadaljnjo ravnanje mora z njim ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
15. člen 
(zbiranje mešanih komunalnih odpadkov) 
(1) Mešane komunalne odpadke izvajalec javne službe zbira po sistemu od vrat do vrat od vseh izvirnih povzročiteljev teh odpadkov.
(2) Mešani komunalni odpadki se prepuščajo v zabojniku na za to določenem prevzemnem mestu in na način, določenim s tem odlokom.
(3) Izvajalec javne službe mora vsako prevzemno mesto opremiti z zabojnikom za mešane komunalne odpadke (ostali odpadki). Prostornina zabojnika je najmanj 60 litrov.
(4) Izvajalec javne službe prevzema mešane komunalne odpadke tako pogosto, da je skupna razpoložljiva prostornina zabojnikov za mešane komunalne odpadke na posameznem območju ob prevzemu teh odpadkov zapolnjena vsaj 90-odstotno, vendar vsaj enkrat mesečno.
(5) Izvajalec javne službe in uporabnik, ki je izvirni povzročitelj odpadkov iz dejavnosti, se lahko dogovorita, da izvajalec javne službe prevzema mešane komunalne odpadke pogosteje.
(6) Kadar prostornina obstoječega zabojnika ne ustreza potrebam uporabnika, ali če je zabojnik tako močno poškodovan, uničen ali izrabljen, da lahko prepuščanje odpadkov v njem povzroči tveganje za okolje ali zdravje ljudi, ga mora izvajalec javne službe zamenjati.
16. člen 
(zbiranje bioloških odpadkov) 
(1) Biološke odpadke izvajalec javne službe zbira po sistemu od vrat do vrat od izvirnih povzročiteljev teh odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(2) Biološki odpadki se prepuščajo v vodotesnem zabojniku na za to določenem prevzemnem mestu in na način določen s tem odlokom.
(3) Izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi z zabojnikom za te odpadke, katerega prostornina ne sme biti manjša od 60 litrov.
(4) Izvajalec javne službe prevzema biološke odpadke od aprila do septembra vsaj enkrat tedensko, od oktobra do marca pa vsaj enkrat na 14 dni.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec javne službe od oktobra do marca na območju, kjer uporabniki javne službe večinoma hišno kompostirajo kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, prevzema biološke odpadke vsaj enkrat na tri tedne.
(6) Kadar prostornina obstoječega zabojnika ne ustreza potrebam uporabnika, ali če je zabojnik tako močno poškodovan, uničen ali izrabljen, da lahko prepuščanje odpadkov v njem povzroči tveganje za okolje ali zdravje ljudi, ga mora izvajalec javne službe zamenjati.
17. člen 
(zbiranje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov) 
(1) Odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, izvajalec javne službe zbira, po sistemu od vrat do vrat, kot odpadno mešano embalažo s številko odpadka 15 01 06 od vseh izvirnih povzročiteljev teh odpadkov, razen od tistih, pri katerih ti odpadki nastajajo kot komunalni odpadek iz trgovine, industrije, obrti ali storitvenih dejavnosti, in ki te odpadke oddajo družbi za ravnanje z odpadno embalažo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.
(2) Izvajalec javne službe lahko zbira odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, od tistih povzročiteljev teh odpadkov, s katerimi se dogovori o takem načinu zbiranja.
(3) Odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov se skupaj prepušča v tipizirani vreči na za to določenem prevzemnem mestu in na način določen s tem odlokom.
(4) Izvajalec javne službe prevzema odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov vsaj enkrat mesečno.
(5) Pri uporabniku, ki je izvirni povzročitelj in opravlja trgovinsko ali storitveno dejavnost, lahko izvajalec javne službe, prevzema odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov v zabojniku in pogosteje, če se tako dogovorita.
18. člen 
(zbiranje odpadnega papirja in kartona ter odpadne embalaže iz papirja in kartona) 
(1) Odpadni papir in karton s številko odpadka 20 01 01 ter odpadno embalažo iz papirja in kartona s številko odpadka 15 01 01, izvajalec javne službe, zbira po sistemu od vrat do vrat od vseh izvirnih povzročiteljev odpadkov.
(2) Odpadni papir in karton ter odpadna embalaža iz papirja in kartona se prepuščajo v zabojniku na za to določenem prevzemnem mestu in na način, določen s tem odlokom.
(3) Izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi z zabojnikom za te odpadke, katerega prostornina ne sme biti manjša od 60 litrov.
(4) Izvajalec javne službe prevzema odpadke iz papirja in kartona ter odpadno embalažo iz papirja in kartona, najmanj enkrat mesečno.
(5) Pri uporabniku, ki je izvirni povzročitelj in opravlja trgovinsko ali storitveno dejavnost, lahko izvajalec javne službe, prevzema odpadke iz papirja in kartona ter odpadno embalažo iz papirja in kartona pogosteje, če se tako dogovorita.
19. člen 
(zbirno mesto) 
(1) V času do predvidenega prevzema odpadkov se odpadki zbirajo v zabojnikih in tipiziranih vrečah, ki so nameščeni na zasebnih površinah ali v zasebnih prostorih pri uporabnikih storitve javne službe (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in onesnaževanja okolice.
(2) Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzemanja odpadkov zagotoviti, da se zabojnik in vreče prestavijo z zbirnega mesta na prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov pa prazne zabojnike takoj vrne na zbirno mesto.
20. člen 
(prevzemno mesto) 
(1) Prevzemno mesto odpadkov za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov določi izvajalec javne službe, najkasneje ob začetku uporabe storitev javne službe, z vpisom uporabnika v register. V primeru, da izvajalec javne službe in povzročitelj ne uspeta v soglasju določiti prevzemnega mesta, le-to določi pristojni občinski nadzorni organ.
(2) Prevzemno mesto za odpadke mora biti dostopno vozilom za neoviran prevzem odpadkov, urejeno na prostem in je lahko istočasno tudi mesto praznjenja zabojnikov v vozilo ter nalaganje tipiziranih namenskih vrečk izvajalca javne službe.
(3) Prevzemno mesto je praviloma lahko oddaljeno največ 10 metrov od mesta praznjenja zabojnikov oziroma nalaganja tipiziranih namenskih vrečk izvajalca javne službe.
(4) Prevzemno mesto za odpadke je lahko na javni površini, lahko pa tudi na površini, ki je v lasti uporabnika, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem teh odpadkov.
(5) Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnikov oziroma nalaganja tipiziranih vrečk izvajalca javne službe ne sme biti stopnic ali drugih večjih ovir.
21. člen 
(termini in čas zbiranja odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe zbira odpadke na prevzemnih mestih v dneh, ki so za vsako vrsto odpadka določeni z letnim koledarjem odvozov odpadkov in ga povzročitelji odpadkov prejmejo najkasneje do 31. decembra za naslednje koledarsko leto.
(2) V primeru sprememb terminov zbiranja odpadkov med koledarskim letom, izvajalec pripravi nov letni koledar odvoza odpadkov in ga posreduje povzročiteljem odpadkov najmanj 14 dni pred prvim zbiranjem.
(3) V primeru izpada zbiranja odpadkov na prevzemnih mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec o vzrokih izpada ter o novih terminih pravočasno (vsaj 1 dan prej ali isti dan oziroma odvisno od dogodka) obvestiti povzročitelje, na krajevno običajni način.
(4) Povzročitelji morajo zagotoviti, da je oprema za zbiranje odpadkov na prevzemnem mestu samo v času, ki je z letnim koledarjem odvozov odpadkov ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen za njihov prevzem (najkasneje do 6.00 ure zjutraj na dan zbiranja).
22. člen 
(brskanje po zabojnikih na prevzemnem mestu) 
Brskanje po zabojnikih na prevzemnem mestu in odnašanje oziroma odtujevanje odpadkov iz njih je prepovedano, razen za izvajalca javne službe in nadzorne organe občine.
III.1.2. Zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in premičnih zbiralnicah
23. člen 
(zbiralnice) 
(1) Izvajalec javne službe v zbiralnici zbira:
1. odpadni papir in karton,
2. odpadno embalažo iz papirja in kartona,
3. odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadno mešano embalažo s številko 15 01 06 ter
4. odpadno embalažo iz stekla.
(2) Izvajalcu javne službe v zbiralnici ni treba zagotoviti ločenega zbiranja za odpadke iz prejšnjega odstavka, kadar jih zbira po sistemu od vrat do vrat.
(3) Zbiralnica je namenjena za prepuščanje odpadkov vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(4) V zbiralnici se lahko prepušča tudi odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
(5) Izvajalec javne službe mora zagotoviti zadostno število zbiralnic na območju celotne občine. Posamezna zbiralnica je lahko urejena za največ 500 prebivalcev.
(6) Zbiralnice morajo biti urejene v stanovanjskih območjih, večjih trgovinah, šolah, vrtcih in drugih ustanovah.
24. člen 
(ureditev in vzdrževanje zbiralnice) 
(1) Zbiralnica mora biti postavljena tako, da zabojniki stojijo na utrjeni ali tlakovani površini, in je opremljena z:
1. zabojnikom za prepuščanje odpadnega papirja, kartona in odpadne embalaže iz papirja in kartona,
2. zabojnikom za prepuščanje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov ter
3. zabojnikom za prepuščanje odpadne embalaže iz stekla.
(2) Zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako, da:
– izvirni povzročitelj lahko prepusti odpadke na preprost način in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bo lahko pomenilo nevarnost za človekovo zdravje,
– se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažujeta zbiralnica in njena okolica ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(3) Zabojniki iz prvega odstavka tega člena morajo biti označeni z navedbo vrst odpadkov, katerim so namenjeni.
(4) Izvajalec javne službe prazni zabojnik za prepuščanje odpadnega papirja, kartona in odpadne embalaže iz papirja in kartona ter zabojnik za prepuščanje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov vsaj enkrat na 14 dni, zabojnik za prepuščanje odpadne embalaže iz stekla pa vsaj enkrat mesečno. V primeru obvestila o posameznem polno naloženem zabojniku iz prvega odstavka tega pa tudi pogosteje.
(5) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke iz prvega odstavka tega člena stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
25. člen 
(določitev lokacij zbiralnic) 
(1) Zbiralnice morajo biti na posameznem območju občine postavljene sorazmerno gostoti poselitve na tem območju, tako, da je po ena zbiralnica za največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.
(2) Lokacije zbiralnic določita v dogovoru občina in izvajalec.
(3) Občina mora zagotoviti, da so zbiralnice na lokacijah, ki omogočajo nemoten dostop povzročiteljem odpadkov za prepuščanje odpadkov, prav tako pa tudi specialnim vozilom izvajalca javne službe za njihovo zbiranje in prevoz.
26. člen 
(brskanje po zabojnikih v zbiralnici) 
Brskanje po zabojnikih v zbiralnicah in odnašanje oziroma odtujevanje odpadkov iz njih je prepovedano, razen za izvajalca in nadzorne organe občine.
27. člen 
(premična zbiralnica) 
(1) Izvajalec javne službe v premični zbiralnici zbira:
1. nevarne komunalne odpadke iz priloge 1, ki je sestavni del tega odloka,
2. nenevarne komunalne odpadke iz priloge 1 tega odloka in zelo majhno odpadno električno in elektronsko opremo iz gospodinjstev (OEEO) v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
(2) Premična zbiralnica je namenjena vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe mora v naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, zagotoviti prevzemanje odpadkov iz prvega odstavka tega člena najmanj enkrat letno.
(4) Izvajalec javne službe mora najmanj štirinajst dni pred ločenim zbiranjem odpadkov v premični zbiralnici, na svoji spletni strani in na spletni strani Občine Tišina, objaviti obvestilo o kraju in času prevzema odpadkov, izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstva pa o tem poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis odpadkov, ki jih uporabniki lahko prepustijo in navodila za njihovo prepuščanje.
(5) Prevzem odpadkov v premični zbiralnici mora na posameznem kraju trajati vsaj 60 minut, pri čemer se število krajev prevzemanja določi tako, da je prepuščanje odpadkov omogočeno vsem izvirnim povzročiteljem teh odpadkov na območju občine.
28. člen 
(ureditev in vzdrževanje premične zbiralnice) 
(1) Premična zbiralnica mora biti opremljena z zabojniki, posodami ali vrečami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov iz prvega odstavka prejšnjega člena, zabojniki, posode ali vreče pa morajo biti označene s številkami odpadkov.
(2) Premična zbiralnica mora biti opremljena v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
(3) Premična zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako, da:
1. je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam do vsebine zabojnikov,
2. se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažujeta premična zbiralnica in njena okolica, ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(4) V premični zbiralnici mora odpadke od uporabnikov prevzemati oseba, ki je usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke.
(5) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke iz premične zbiralnice stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
29. člen 
(določitev lokacije premične zbiralnice) 
(1) Lokacije za zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico določi občina.
(2) Mesta prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico morajo biti na dostopnih in vidnih lokacijah za uporabnike storitev javne službe.
III.1.3. Zbiranje kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah ali na poziv uporabnika
30. člen 
(zbiranje kosovnih odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe mora v vsakem naselju kosovne odpadke prevzemati enkrat v koledarskem letu z zbiralno akcijo na za to določenih prevzemnih mestih, ki so enaka kot pri zbiranju odpadkov po sistemu od vrat do vrat in enkrat v koledarskem letu od uporabnika na njegov poziv do 4 m3.
(2) Zbiranje kosovnih odpadkov je namenjeno vsem izvirnim povzročiteljem teh odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe mora v primeru zbiralne akcije zbiranja kosovnih odpadkov, najmanj 14 dni pred zbiranjem na svoji spletni strani in spletni strani Občine Tišina, objaviti obvestilo o kraju in času prevzema odpadkov, izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstva pa o tem poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis kosovnih odpadkov, ki jih lahko uporabniki prepustijo kot kosovne odpadke, in navodila za njihovo prepuščanje.
(4) Za izvajalca javne službe, ki kosovne odpadke zbira na poziv uporabnika, se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega odstavka.
III.1.4. Zbiranje odpadkov na javnih prireditvah
31. člen 
(javne prireditve) 
(1) Izvajalec javne službe mora za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri se pričakuje več kot 1000 udeležencev, na kraju prireditve zagotoviti zabojnike za vsaj:
1. odpadni papir in karton, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona,
2. odpadno embalažo iz stekla,
3. odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov,
4. mešane komunalne odpadke ter
5. biološke odpadke.
(2) Organizator prireditve nosi vse stroške ravnanja z odpadki, ki nastanejo na javni prireditvi, vključno z najemom, postavitvijo in uporabo zabojnikov ali tipiziranih vreč.
(3) Odpadke iz prvega odstavka tega člena prevzema izvajalec javne službe na mestu javne prireditve.
(4) Ponudnik obrokov na javni prireditvi mora za svoje biološke razgradljive kuhinjske odpadke, ki tam nastanejo, kot povzročitelj odpadkov iz gostinstva zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(5) Organizatorji so dožni obvestiti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi najmanj štirinajst dni pred datumom izvedbe prireditve.
III.1.5. Zbiranje odpadkov v zbirnem centru
32. člen 
(zbirni center) 
(1) Izvajalec javne službe v zbirnem centru zbira:
1. nevarne komunalne odpadke iz priloge 2, ki je sestavni del tega odloka,
2. nenevarne komunalne odpadke iz priloge 2 tega odloka,
3. odpadno električno in elektronsko opremo iz gospodinjstev (OEEO), v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo,
4. kosovne odpadke,
5. izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami.
(2) Zbirni center je namenjen za prepuščanje odpadkov vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(3) Zbirni center je namenjen tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
(4) Na območju Občine Tišina je urejen zbirni center na čistilni napravi na Petanjcih.
33. člen 
(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra) 
(1) Zbirni center mora biti kot infrastruktura lokalnega pomena, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, vpisan v kataster gospodarske infrastrukture v skladu s predpisi o urejanju prostora.
(2) Zbirni center upravlja izvajalec javne službe.
(3) Zbirni center mora biti načrtovan, zgrajen, urejen in opremljen v skladu s predpisom, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.
(4) Zbirni center mora biti urejen in vzdrževan tako, da:
1. uporabnik lahko prepusti odpadke na preprost način in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi lahko pomenilo nevarnost za človekovo zdravje in
2. se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažuje okolje v zbirnem centru ali njegovi okolici in ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(5) Nevarne komunalne odpadke in kosovne odpadke mora v zbirnem centru od uporabnikov prevzemati oseba, ki je usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke.
(6) Izvajalec javne službe mora v zbirnem centru stehtati vse odpadke, ki jih prevzame v zbirnem centru, in vse odpadke, ki jih odda v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
(7) Obveznost iz prejšnjega odstavka ne velja za izvajalca javne službe, ki zagotovi tehtanje odpadkov v drugem zbirnem centru, ki ga kot izvajalec javne službe upravlja na geografsko zaokroženem področju, ali pred oddajo v nadaljnje ravnanje.
34. člen 
(določitev lokacije zbirnega centra) 
Občina mora zagotoviti prepuščanje odpadkov v zbirnem centru na lokaciji, ki omogoča nemoten dostop povzročiteljem za prepuščanje posameznih vrst odpadkov, ki jih lahko prepustijo v zbirnem centru, prav tako pa tudi dovoz vozilom izvajalca javne službe za njihovo zbiranje ter prevoz.
III.1.6. Izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov
35. člen 
(sortirna analiza) 
(1) Izvajalec javne službe mora pred oddajo mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo, zagotoviti sortirno analizo teh odpadkov, s katero ugotovi njihovo sestavo.
(2) Glede izvedbe in načina sortirne analize se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe izdela poročilo o sortirni analizi. Izvajalec javne službe mora najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu predložiti poročilo o sortirni analizi, opravljeni v preteklem koledarskem letu.
(4) V primeru, da izvajalec javne službe, opravlja javno službo za več občin, izvede sortirno analizo za vsako občino posebej.
III.1.7. Oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje
36. člen 
(oddajanje odpadkov v nadaljnje ravnanje) 
Izvajalec javne službe mora odpadke, ki jih zbere v okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, oddati v nadaljnje ravnanje, izvajalcu javne službe, ki na območju Občine Tišina opravlja obvezno občinsko gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in javno službo odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov tako, da je za:
1. odpadke, primerne za recikliranje, zagotovljeno recikliranje,
2. odpadno embalažo, odpadne baterije in akumulatorje, OEEO in druge odpadke, za katere velja razširjena odgovornost proizvajalca v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, zagotovljeno ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo te odpadke,
3. gorljive odpadke, ki niso primerni za recikliranje, zagotovljena predelava v trdno gorivo, v skladu s predpisom, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovo uporabo, ali sežig ali sosežig v skladu s predpisom, ki ureja sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov,
4. nevarne odpadke zagotovljena obdelava, kot je za posamezne nevarne odpadke določeno v predpisih, ki urejajo odpadke,
5. mešane komunalne odpadke zagotovljena nadaljnja obdelava.
III.1.8. Ozaveščanje in obveščanje uporabnikov
37. člen 
(obveščanje uporabnikov) 
(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora uporabnike obveščati o pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru. Oblike obveščanja so naslednje:
1. navodila za ločevanje odpadkov z brošurami in na spletni strani izvajalca javne službe,
2. obvestila in navodila o načinih prepuščanja odpadkov, lahko tudi s praktičnimi prikazi pri uporabnikih,
3. ozaveščevalne aktivnosti v šolah in vrtcih.
(2) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora uporabnike na svojih spletnih straneh in najmanj enkrat letno na krajevno običajen način obveščati o:
1. lokacijah zbirnih centrov in terminih, v katerih je mogoče prepuščati odpadke,
2. vrstah odpadkov, ki se prepuščajo po sistemu od vrat do vrat, zbiralnicah, premičnih zbiralnicah in zbirnih centrih,
3. vrstah odpadkov, ki se prepuščajo kot kosovni odpadki,
4. prepuščanju odpadne električne in elektronske opreme iz gospodinjstev (OEEO) v skladu s predpisom, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo,
5. prevzemanju odpadkov s premično zbiralnico,
6. drugih pogojih za prevzem komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora z informacijami na svojih spletnih straneh in na spletni strani Občine Tišina, uporabnike seznanjati z:
1. ločenim zbiranjem odpadkov v skladu s tem odlokom, njegovih ciljev prednosti in koristih takšnega načina zbiranja,
2. hrambo nevarnih in nenevarnih frakcij na način, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, pred njihovim prepuščanjem,
3. pravilnim prepuščanjem odpadkov v zbiralnicah, premični zbiralnici in zbirnem centru,
4. načinom prepuščanja tistih odpadkov, za katere je zbiranje s posebnim predpisom urejeno na poseben način, in
5. tem, da se nenevarni komunalni odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi odpadki ali snovmi, prepuščajo kot nevarni komunalni odpadki.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
38. člen 
(pogoji, ki jih mora zagotoviti občina) 
Za izvajanje javne službe mora občina zagotoviti:
– izvajanje javne službe v skladu s predpisi,
– prostor za postavitev zbiralnic ločenih frakcij,
– prostor za zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij,
– prostor za postavitev zbirnega centra (zemljišče), v kolikor ni določeno drugače,
– dovozne poti do mest prevzemanja odpadkov ter prevoz teh odpadkov na svojem območju,
– sankcioniranje povzročiteljev odpadkov, ki ne uporabljajo storitve javne službe in uporabnike storitev, ki ravnajo v nasprotju s predpisi in tem odlokom,
– sankcioniranje nepooblaščenih oseb, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajale storitve javne službe na območju občine,
– pisno obveščanje izvajalca o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov,
– nadzor nad izvajanjem javne službe.
39. člen 
(pogoji, ki jih mora zagotoviti izvajalec javne službe) 
(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne službe zagotoviti:
– nabavo in vzdrževanje opreme potrebne za izvajanje javne službe;
– redno, higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje, vključno z rednim razkuževanjem in pranjem;
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov;
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkov, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;
– evidentiranje števila prevzemov zabojnikov za vsako posamezno prevzemno mesto po posameznem imetniku odpadkov;
– druge pogoje obratovanja v skladu s tem odlokom in predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.
(2) Izvajalec javne službe mora z odpadki ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti:
– čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,
– čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami,
– škodljivih vplivov na območje, na katerih je predpisan poseben režim v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,
– škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo kulturno dediščino.
40. člen 
(register prevzemnih mest) 
(1) Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih mest z naslednjimi podatki:
– lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne odpadke,
– identifikacijska oznaka iz katastra stavb za vsako posamezno stavbo ali del stavbe, v kateri nastajajo mešani komunalni odpadki,
– ulica in hišna številka stavbe.
(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi naslednji podatki, ki so potrebni za določitev cene in obračun storitev javne službe:
– firma oziroma ime ter sedež oziroma prebivališče uporabnikov,
– število članov posameznega gospodinjstva v stavbi,
– dejavnost za pravne osebe in fizične osebe (s.p.), ki opravljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost,
– vrsta, velikost in število zabojnikov.
41. člen 
(letno poročilo o izvajanju javne službe) 
Izvajalec javne službe vsako leto do 31. marca izdela letno poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto, in ga posreduje v obravnavo občinskemu svetu.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE 
42. člen 
(pravice uporabnikov) 
(1) Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine po posameznih kategorijah uporabnikov,
– storitve javne službe uporabljati pod pogoji, določenimi z zakonom, drugimi predpisi, koncesijsko pogodbo ter navodili izvajalca,
– do zagotovljenih cen storitev javne službe,
– do vpogleda v evidence – register oziroma zbirke podatkov, ki jih vodi izvajalce in se nanašajo nanje.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem le-teh pritoži izvajalcu in občini, če meni, da so bile storitve javne službe opravljene v nasprotju z zakonom, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo.
43. člen 
(obveznost uporabnika, ki je posameznik) 
(1) Uporabnik javne službe, ki je posameznik, mora svoje komunalne odpadke prepuščati izvajalcu na način, določen s predpisi, ki urejajo javno službo zbiranja komunalnih odpadkov in na način določen s tem odlokom.
(2) Uporabnik, ki je posameznik lahko ločene frakcije iz papirja in kartona s številko odpadka 20 01 01 in iz kovin s številko odpadka 20 01 40, ki nastanejo kot njegovi komunalni odpadki, prepušča zbiralcu, ki je vpisan v evidenco zbiralcev za zbiranje teh odpadkov, v njegovem zbirnem centru ali izvajalcu obdelave odpadkov, ki ima okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo teh odpadkov, na kraju njihove predelave ter zagotavlja prevzemanje in nadaljnje ravnanje s temi odpadki v skladu s predpisi, ki ureja odpadke.
(3) Uporabnik, ki je posameznik, mora tiste komunalne odpadke, za katere je tako določeno s predpisi, ki urejajo posamezne vrste odpadkov, oddati ali prepustiti na način, kot je določeno s takšnimi predpisi.
44. člen 
(izjema od obveznosti uporabe storitev javne službe) 
(1) Uporabnik, ki je posameznik lahko prinese odpadno plastično embalažo s številko odpadka 15 01 02 in ločene frakcije komunalnih odpadkov iz papirja in kartona s številko odpadka 20 01 01, ki nastanejo kot njegovi komunalni odpadki, na kraj in v času, ki ju določi vzgojno-varstveni ali izobraževalni zavod, društvo ali nevladna organizacija, če ta odpadke zbira v humanitarne ali vzgojno-izobraževalne namene, zbiranja odpadkov pa ne opravlja poklicno.
(2) Celoten izkupiček od tako zbranih odpadkov mora biti uporabljen za namen, za katerega so se odpadki zbirali.
45. člen 
(obveznost uporabnika iz dejavnosti) 
(1) Uporabnik, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, mora svoje komunalne odpadke prepuščati izvajalcu javne službe na način, določen s predpisi, ki urejajo javno službo zbiranja komunalnih odpadkov in na način določen s tem odlokom.
(2) Uporabnik iz dejavnosti lahko ločene frakcije iz papirja in kartona s številko odpadka 20 01 01 in iz kovin s številko odpadka 20 01 40, ki nastanejo kot komunalni odpadek iz dejavnosti, odda tudi zbiralcu, ki je vpisan v evidenco zbiralcev za zbiranje teh odpadkov, ali izvajalcu obdelave odpadkov, ki ima okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo teh odpadkov, ter zagotavlja prevzemanje in nadaljnje ravnanje s temi odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
(3) Uporabnik iz dejavnosti lahko kosovne odpadke, ki nastanejo kot komunalni odpadek iz dejavnosti, odda tudi izvajalcu obdelave odpadkov, ki ima okoljevarstveno dovoljenje za pripravo za ponovno uporabo teh odpadkov ter zagotavlja prevzemanje in nadaljnje ravnanje s temi odpadki, tako da je prednostno zagotovljena ponovna uporaba.
(4) Uporabnik iz dejavnosti mora tiste komunalne odpadke, za katere je tako določeno s predpisi, ki urejajo posamezne vrste odpadkov, oddati ali prepustiti na način, kot je določeno s takšnimi predpisi.
(5) Uporabnik iz dejavnosti mora voditi evidenco o nastanjanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah. Evidenca je sestavljena in se vodi na način določen s predpisom, ki ureja odpadke.
(6) Uporabnik iz dejavnosti mora ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto, v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
46. člen 
(obveznosti uporabnikov javne službe) 
Uporabniki imajo obveznost:
– obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe na za to predvidenem obrazcu, najkasneje v 8 dneh po nastanku spremembe;
– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe;
– zagotoviti, da so zabojniki in tipizirane vreče na dan prevzema nameščeni na prevzemnem mestu;
– vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih, razen kadar izvajalec javne službe onesnaži prevzemno mesto;
– zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do prevzemnega mesta;
– uporabljati storitve javne službe v skladu z določili tega odloka in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.
47. člen 
(prepovedi) 
(1) Izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov je prepovedano:
– prepuščati odpadke v zabojnikih ali tipiziranih vrečah za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki niso namenjene tem odpadkom;
– mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali s preostalimi mešanimi komunalnimi odpadki ali mešati posamezne nevarne frakcije med seboj;
– prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje kot mešani komunalni odpadek;
– prepuščati odpadno električno in elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadek;
– sežigati in/ali odlagati odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov;
– nameščati zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta;
– odlagati odpadke ob zabojnikih;
– odlagati odpadke v posodah ali vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov;
– brskanje po zabojnikih in razmetavanje odpadkov;
– pisati na zabojnike in lepiti plakate nanje;
– opustiti uporabo storitev javne službe;
– ravnati s komunalnimi odpadki, v nasprotju z določili tega odloka in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.
(2) Sežiganje vseh vrst komunalnih odpadkov je prepovedano.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 
48. člen 
(viri financiranja storitev javne službe) 
Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitev javne službe,
– dotacije, donacije in subvencije,
– drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem predpisu.
49. člen 
(viri financiranja javne infrastrukture) 
Viri financiranja javne infrastrukture so sredstva:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz dolgoročnega kreditiranja,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN OPREME, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
50. člen 
(infrastruktura lokalnega pomena v lasti občine) 
(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, sestavljajo:
– zemljišča in objekti zbiralnic;
– zemljišča in objekti zbirnih centrov;
– zemljišča in objekti prevzemnih mest na javnih površinah.
(2) Objekte iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi, določenimi pogoji, uporablja vsakdo.
(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer si izvaja dejavnost javne službe.
51. člen 
(oprema, potrebna za izvajanje javne službe) 
Opremo, ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti izvajalca javne službe, sestavljajo:
– vozila za zbiranje in prevoz vseh vrst odpadkov,
– delovni stroji,
– premične zbiralnice (vozilo) za zbiranje in prevoz nevarnih frakcij,
– opremo za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov (zabojniki, tipizirane vreče) in
– opremo zbirnega centra,
– naprave za čiščenje in vzdrževanje zabojnikov,
– druge premične in nepremične stvari, namenjene izvajanju storitev javne službe.
52. člen 
(vozila za prevoz odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe mora razpolagati oziroma odpadke prevažati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzročata prašenja ter da ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami. Med prevozom se odpadki ne smejo raztresati in omogočeno mora biti nadaljnje ravnanje z njimi.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati čiščenje in vzdrževanje vozil, s katerimi se prevažajo odpadki, in zabojnikov za zbiranje odpadkov, tako da ni ogroženo človekovo zdravje in da ni škodljivih vplivov na okolje.
VIII. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE 
53. člen 
(oblikovanje cen) 
(1) Cene storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Ceno storitve javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži občinskemu svetu v potrditev.
(3) Obračun storitev javne službe velja za uporabnika storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po pričetku uporabe storitev javne službe.
(4) Uporabnik mora plačevati za storitve javne službe. Obveznost plačila nastane z dnem njihove uporabe.
(5) Uporabniki so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne službe v roku osmih dni od nastanka spremembe.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
54. člen 
(organ nadzora) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka in javne službe izvaja organ Medobčinske inšpekcije in redarstva.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni medobčinski inšpektor izdaja odločbe ter odreja in izdaja druge ukrepe v skladu z veljavno zakonodajo, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni medobčinski inšpektor ima pravico kadarkoli vpogledati v evidenco, ki jih je dolžan voditi izvajalec, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
X. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE 
55. člen 
(javna pooblastila izvajalca javne službe) 
(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe odloča o pravicah in obveznostih uporabnikov določenih s tem odlokom.
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
XI. KAZENSKE DOLOČBE 
56. člen 
(hujši prekrški uporabnikov) 
(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– če redno ne prepušča komunalnih odpadkov in jih ločuje v skladu z zagotovljenimi storitvami javne službe (druga alineja 46. člena);
– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe do prevzemnega mesta (peta alineja 46. člena);
– prepušča odpadke v zabojnikih ali tipiziranih vrečah za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki niso namenjene tem odpadkom (prva alineja 47. člena);
– meša nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali meša posamezne nevarne frakcije med seboj (druga alineja 47. člena);
– prepušča odpadne prenosne baterije ali akumulatorje kot mešani komunalni odpadek (tretja alineja 47. člena);
– prepušča odpadno električno ali elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadek (četrta alineja 47. člena);
– sežiga ali odlaga odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (peta alineja 47. člena);
– odlaga odpadke ob zabojnikih (sedma alineja 47. člena);
– prepušča odpadke v posodah ali vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov (osma alineja 47. člena);
– opusti uporabo storitev javne službe (enajsta alineja 47. člena);
– ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili z določili tega odloka in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki (dvanajsta alineja 47. člena).
(2) Z globo 300 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba podjetnika posameznika.
(3) Z globo 150 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika.
57. člen 
(lažji prekrški uporabnikov) 
(1) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika (tretji odstavek 11. člena);
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako, da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaževanje okolice (prvi odstavek 19. člena);
– ne odstrani praznega zabojnika iz prevzemnega mesta po prevzemu odpadkov (drugi odstavek 19. člena);
– namešča zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta (šesta alineja 47. člena);
– brska po zabojnikih ter razmetava odpadke (deveta alineja 47. člena);
– piše na zabojnike za ločene frakcije ali lepi plakate nanje (deseta alineja 47. člena);
– če organizator javne prireditve ne obvesti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi najmanj štirinajst dni pred datumom izvedbe prireditve (peti odstavek 31. člena);
– ne obvesti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne službe v roku osmih dni od nastanka spremembe (peti odstavek 53. člena).
(2) Z globo 150 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba podjetnika posameznika.
(3) Z globo 75 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika.
58. člen 
(prekrški izvajalca javne službe) 
Prekrški izvajalca javne službe in globe zanje, so določene z uredbo, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
59. člen 
(priloga odloka) 
Sestavni del odloka sta Priloga 1 in Priloga 2, ki veljata in se uporabljata skupaj z določili odloka.
60. člen 
(obveznost izvajanja sortirne analize) 
Izvajalec javne službe mora izvedbo sortirne analize iz 35. člena tega odloka, prvič zagotoviti za leto 2019.
61. člen 
(prenehanje veljavnosti veljavnega odloka) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o načinu opravljanja občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 100/07, 34/08), ki urejajo zbiranje komunalnih odpadkov.
62. člen 
(začetek veljavnosti novega odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0038/2017-1
Tišina, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost