Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3348. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina, stran 9932.

  
Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 25. seji dne 27. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Tišina, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Tišina (v nadaljevanju: občina).
II. NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
2. člen 
(način opravljanja gospodarskih javnih služb) 
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo vlada in pristojna ministrstva.
(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije),
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj lokalne gospodarske javne službe.
III. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe) 
(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne ali izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom in s tem odlokom.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s tem odlokom.
4. člen 
(obvezne lokalne gospodarske javne službe) 
(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. vzdrževanje občinskih javnih cest in javnih poti,
8. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,
9. 24-urna pogrebna dežurna služba,
10. gasilska služba,
11. urejanje stavbnih zemljišč oziroma gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
5. člen 
(izbirne lokalne gospodarske javne službe) 
(1) Občina na svojem območju, kot izbirne javne službe, zagotavlja naslednje dejavnosti:
1. urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
2. urejanje javnih površin (sem spadajo ulice, pločniki, mostovi, avtobusna postajališča, tržnice …),
3. urejanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
4. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
5. komunalno informacijski sistem.
(2) Občinski svet lahko določi, da se kot izbirne javne službe izvajajo tudi druge dejavnosti, ki so z zakonom določene kot gospodarske javne službe.
6. člen 
(območje opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb) 
Lokalne gospodarske javne službe iz 4. in 5. člena tega odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem odlokom ali odlokom iz 2. člena tega za posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.
7. člen 
(uporaba javnih dobrin) 
(1) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne določa drugače.
8. člen 
(dostopnost javnih dobrin) 
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji določenimi z zakonom ali odlokom občine dostopne vsakomur.
IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
9. člen 
(oblike zagotavljanja javnih služb) 
(1) Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s 2. členom tega odloka v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij.
(2) Občina zagotavlja obvezno lokalno gospodarsko javno službo iz 10. točke prvega odstavka 4. člena tega odloka (gasilska služba) preko gasilskih organizacij.
1. Režijski obrat
10. člen 
(režijski obrat) 
(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
(2) Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska enota občinske uprave oziroma službe občine.
(3) Režijski obrat se organizira kot nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave na predlog župana.
(4) Režijski obrat ni pravna oseba.
(5) Občina opravlja v režijskem obratu lokalne gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. urejanje in čiščenje javnih površin,
4. vzdrževanje občinskih javnih cest,
5. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,
6. urejanje stavbnih zemljišč oziroma gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
7. urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
8. urejanje javnih površin (sem spadajo ulice, pločniki, mostovi, avtobusna postajališča, tržnice …),
9. urejanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
10. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
11. komunalno informacijski sistem.
2. Javno podjetje
11. člen 
(javno podjetje) 
(1) Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno.
(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se določijo s posebnim odlokom.
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje občinskih svet. V primeru, da so poleg Občine Tišina ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice preko posebnega skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega podjetja.
(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja javne službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
(5) Občina opravlja v javnem podjetju lokalne gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo,
2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
3. Koncesija
12. člen
(koncesija) 
(1) Za opravljanje posamezne javne službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesija za opravljanje javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.
(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za del območja občine.
(4) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb in drugimi predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.
(5) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
2. 24-urna dežurna služba.
13. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente določene s predpisi in koncesijskim aktom.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.
14. člen 
(izbira koncesionarja) 
(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo.
(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave odloča župan.
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.
V. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE 
15. člen 
(strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge) 
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava, v skladu s pristojnostmi, ki so določene s predpisom o organizaciji in delu občinske uprave.
(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb.
(3) Naloge iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
16. člen 
(javno pooblastilo za izvajanje nalog) 
Občina lahko v skladu z zakonom prenese na izvajalca lokalne gospodarske javne službe kot javno pooblastilo, določene strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje javnih služb.
VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
17. člen 
(viri financiranja javnih služb) 
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev in
– drugih virov, ki so določeni z zakonom ali odlokom občine.
18. člen 
(oblikovanje cen) 
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akt ali odlok občine v skladu z zakonom.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
(5) Cena javne dobrine, ki se zagotavlja z izvajanjem posamezne lokalne gospodarske javne službe, in način njenega določanja, se za posamezno lokalno gospodarsko javno službo določi s predpisom, ki ureja način izvajanja posamezne gospodarske javne službe na območju Občine Tišina.
19. člen 
(proračunsko financiranje) 
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN 
20. člen 
(varstvo uporabnikov javnih dobrin) 
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga ustanovi občinski svet s posebnim aktom. (v nadaljevanju Svet).
21. člen 
(sestava in pristojnosti Sveta) 
Sestavo, delovno področje, podrobnejše pristojnosti in pravice Sveta določi akt o njegovi ustanovitvi, s katerim se določi tudi organ, ki opravlja zanj strokovno-tehnična opravila. Akt sprejme občinski svet.
22. člen 
(dolžnost sklenitve pogodbe) 
V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani izvajalca lokalne gospodarske javne službe, lahko uporabnik od upravnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
23. člen 
(pripombe in predlogi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin) 
Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(uporaba drugih predpisov) 
Za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo določbe drugih predpisov, če ti niso v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
25. člen 
(uskladitev predpisov in izvajanje javnih služb) 
Občina Tišina v roku dveh let po objavi tega odloka uskladi svoje predpise s področja izvajanja gospodarskih javnih služb na svojem območju ter izvajanje javnih služb.
26. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in izvajanju gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 10/04, 109/04, 18/07 in 100/00).
27. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0037/2017-1
Tišina, dne 29. novembra 2017
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost