Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3341. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za dozidavo k Lambrechtovem domu, stran 9912.

  
Na podlagi 57., 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 29. redni seji dne 30. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za dozidavo k Lambrechtovem domu 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom določa Občinski svet Občine Slovenske Konjice začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za dozidavo k Lambrechtovem domu s podzemno parkirno etažo in ureditev nivojske parkirne površine(v nadaljevanju: OPPN) na območju UN1/122 SS, za katerega je potrebno sprejeti OPPN, ker PIP ne predvideva gradnje tovrstnega objekta.
Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju ZPNačrt), Regionalni razvojni program Savinjske regije 2014–2020 in sprejet OPN Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Ob Lambrechtovem domu je potrebno zagotoviti ustrezne parkirne površine za potrebe zaposlenih in obiskovalcev, v dozidavi pa je predvidena večnamenska dvorana, ki je neposredno povezana z Lambrechtovim domom.
Parkirne površine so predvidene v kletni etaži dozidave, v pritlični etaži pa se uredijo nivojska parkirišča neposredno na terenu.
Dozidava objekta je predvidena kot objekt s podzemno etažo in večnamenskim prostorom v 1. etaži, v pritličju pa se nahajajo le komunikacijske vertikalne povezave; parkirne površine niso v objektu, temveč na ploščadi nad podzemno etažo in hkrati pod previsom etaže z večnamenskim prostorom.
Vse etaže dozidave so med seboj povezane z vertikalnim komunikacijskim jedrom.
Navezava na obstoječ objekt je predvidena v 1. etaži, kjer se nahaja večnamenski prostor.
3. člen 
(območje prostorskega akta) 
Območje akta se nanaša na parcelo številka 87/1 in 1936 – del obe k.o. 1115 Slovenske Konjice.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo akta in se nanašajo na obravnavano območje, bo priskrbel naročnik.
5. člen 
(Roki za pripravo OPPN) 
Predvideni roki za pripravo OPPN po posameznih fazah so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN/30 dni;
2. faza: pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) in odločbe o potrebnosti celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po 40. členu Zakona o varstvu okolja/30 dni;
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN/45 dni (če je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo in se ga, skupaj z dopolnjenim osnutkom, pošlje ministrstvu pristojnemu za varstvo okolja v presojo po 42. členu Zakona o varstvu okolja);
4. faza: javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prostorskega akta/7 dni pred začetkom javne razgrnitve;
5. faza: javna razgrnitev in javna obravnava/30 dni;
6. faza: priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve/14 dni od prejema vseh pripomb in predlogov;
7. faza: priprava predloga OPPN/20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov;
8. faza: pridobitev mnenj/30 dni (če je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti izvedbe OPPN na okolje in izda potrdilo);
9. faza: potrditev predloga OPPN/45 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj:
– Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice
– ELEKTRO Maribor d.d., Vetrinjska c. 2, 2000 Maribor
– JKP Slovenske Konjice d.o.o., Celjska cesta 3, 3210 Sl. Konjice
– TELEKOM Slovenije d.d., Lava 42, 3000 Celje
– PETROL Slovenska energetska družba d.d., Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Prostorski akt financira naročnik.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 350-0035/2017(131)
Slovenske Konjice, dne 30. novembra 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost