Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3338. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Slovenske Konjice, stran 9905.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 29. redni seji dne 30. 11. 2017 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E S T A T U T A 
Občine Slovenske Konjice 
1. člen 
Statut Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) se spremeni in dopolni tako, da se v prvem odstavku 1. člena spremeni besedilo, ki se po novem glasi:
»(1) Občina Slovenske Konjice (v nadaljnjem besedilu: občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, na območju katere so naslednja naselja:Bezina, Blato, Brdo, Breg pri Konjicah, Brezje pri Ločah, Dobrava pri Konjicah, Dobrnež, Draža vas, Gabrovlje, Gabrovnik, Kamna Gora, Klokočovnik, Koble, Kolačno, Konjiška vas, Kraberk, Ličenca, Lipoglav, Loče, Mali Breg, Mlače, Nova vas pri Konjicah, Novo Tepanje, Ostrožno pri Ločah, Penoje, Perovec, Petelinjek pri Ločah, Podob, Podpeč ob Dravinji, Polene, Preloge pri Konjicah, Prežigal, Selski Vrh, Slovenske Konjice, Sojek, Spodnja Pristava, Spodnje Grušovje, Spodnje Laže, Spodnje Preloge, Spodnji Jernej, Stare Slemene, Strtenik, Suhadol, Sveti Jernej, Škalce, Škedenj, Špitalič pri Slovenskih Konjicah, Štajerska vas, Tepanje, Tepanjski Vrh, Tolsti Vrh, Vešenik, Zbelovo, Zbelovska Gora, Zeče, Zgornja Pristava, Zgornje Laže in Žiče.«
2. člen 
Spremeni se besedilo drugega odstavka 2. člena, ki se po novem glasi:
»(2) Imena in območja ožjih delov občine so:
Krajevna skupnost Bezina obsega naselja Bezina, Gabrovnik in Strtenik,
Krajevna skupnost Dobrava - Gabrovlje obsega naselji Dobrava pri Konjicah in Gabrovlje,
Krajevna skupnost Draža vas obsega naselje Draža vas,
Krajevna skupnost Sveti Jernej obsega naselja Brezje pri Ločah, Kolačno, Ličenca, Petelinjek pri Ločah, Selski Vrh, Spodnji Jernej, Sveti Jernej in Zgornje Laže,
Krajevna skupnost Konjiška vas obsega naselja Breg pri Konjicah, Konjiška vas, Nova vas pri Konjicah, Prežigal in Spodnja Pristava,
Krajevna skupnost Loče obsega naselja Klokočovnik, Koble, Lipoglav, Loče, Mali Breg, Mlače, Ostrožno pri Ločah, Penoje, Podob, Suhadol in Štajerska vas,
Krajevna skupnost Polene obsega naselje Polene,
Krajevna skupnost Slovenske Konjice obsega naselja Blato, Slovenske Konjice, Škalce in Zgornja Pristava,
Krajevna skupnost Sojek - Kamna Gora obsega naselji Sojek in Kamna Gora,
Krajevna skupnost Spodnje Grušovje obsega naselje Spodnje Grušovje,
Krajevna skupnost Špitalič obsega naselja Kraberk, Stare Slemene, Škedenj, Špitalič pri Slovenskih Konjicah in Tolsti Vrh,
Krajevna skupnost Tepanje obsega naselja Dobrnež, Novo Tepanje, Perovec, Tepanje in Tepanjski Vrh,
Krajevna skupnost Vešenik - Brdo obsega naselji Brdo in Vešenik,
Krajevna skupnost Zbelovo obsega naselja Podpeč ob Dravinji, Spodnje Laže, Zbelovo in Zbelovska Gora,
Krajevna skupnost Zeče obsega naselja Preloge pri Konjicah, Spodnje Preloge in Zeče,
Krajevna skupnost Žiče obsega naselje Žiče.«
3. člen 
Spremeni se drugi odstavek 4. člena, ki se po novem glasi:
»(2) Občanke in občani (v nadaljnjem besedilu: občani) odločajo o zadevah iz občinske pristojnosti preko občinskega sveta ter neposredno sodelujejo pri sprejemanju odločitev občinskih organov na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.«
4. člen 
V 9. točki prvega odstavka 8. člena se črta besedna zveza »vodnih virov«.
5. člen 
V 15. členu se črta tretji odstavek.
6. člen 
V drugem odstavku 16. člena se doda nova predzadnja alineja, ki se glasi:
»– sprejema sklepe o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,«.
7. člen 
V 21. členu se črta tretji odstavek; četrti odstavek postane tretji.
8. člen 
V drugem odstavku 22. člena se črta besedna zveza »odločanje o morebitnih pritožbah na izvolitev župana na nadomestnih volitvah«.
9. člen 
V 24. členu se črtata predzadnja in zadnja alineja.
10. člen 
Doda se nov 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen 
(stalni delovni telesi) 
Občina ima ustanovljene:
1. Svet za varnost cestnega prometa,
2. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
3. in druge organe.«
11. člen 
V 63. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem ali s podpisom preko enotnega državnega portala z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.«
12. člen 
V 68. členu se spremeni besedilo drugega odstavka, ki se po novem glasi:
»(2) Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, družbenih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.«
13. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2017
Slovenske Konjice, dne 30. novembra 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost