Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3337. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica, stran 9903.

  
Na podlagi 61.a člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 18. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica 
1. člen 
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica se spreminja Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 91/15, 15/16 in 74/16; v nadaljevanju: Odlok o PUP).
2. člen 
V 35. členu se točka 1) spremeni tako, da glasi:
»1) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske rabe cone A, cone A, B in cone A, B, C:
FZ za cono A:
0,6 (za enostanovanjske stavbe: vrste hiše ali dvojčke)
Etažnost:
K+P+1+(M)
Oblikovanje:
– Praviloma podolgovatega tlorisa oziroma tlorisa v razmerju 1:1 
– Strehe dvokapnice, enokapnice s fotovoltaiko ali ravne strehe, ki so ekstenzivno zazelenjene oziroma z samostojnimi sevalnimi elementi (SSE) ali fotovoltaiko
Posebni pogoji:
– Na območju s parc. št. 478/1, 466, 476, 475, 702, 701, 704, 706, 470, 471, 707, 473, 712, 468, 709, 714, 715/2 vse k.o. Zg. Bistrica je pri načrtovanju OPPN potrebno upoštevati sledeče:
– ob obstoječi industrijski coni IMPOL je potrebno načrtovati takšne dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na industrijsko cono IMPOL; 
– ob obstoječi industrijski coni IMPOL naj se ne načrtuje objektov in dejavnosti, za katere bi lahko bil vpliv industrijske cone IMPOL moteč, predvsem z obremenitvami s hrupom zaradi proizvodnje in z njo povezanih procesov; 
– izvedba protihrupnih ukrepov, ki je posledica nove pozidave, mora biti sestavni del komunalnega opremljanja območja.
« 
3. člen 
Za 35. se doda novi 35.a člen, ki glasi:
»35.a člen 
Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja stavb znotraj posebne enote urejanja prostora na parcelah ali njihovih delih št. 27/2, 937/1, 936/1 vse k.o. Slovenska Bistrica in št. 398/1, 396/4, 398/2, *50/12, 401 vse k.o. Zgornja Bistrica
1) Na zemljiščih na parcelah ali njihovi delih 27/2, 937/1, 936/1 vse k.o. Slovenska Bistrica in št. 398/1, 396/4, 398/2, *50/12, 401 vse k.o. Zgornja Bistrica, se oblikuje posebna enota urejanja prostora (z oznako EUP_SLBp/1), na katerih so dopustni naslednji posegi:
– rušitve, rekonstrukcije, dozidave in adaptacije obstoječih objektov in naprav ki vsebinsko, funkcionalno in tehnološko dopolnjujejo predvideno skladiščno dejavnost
– novogradnje objektov in naprav, ki vsebinsko, funkcionalno in tehnološko dopolnjujejo predvideno skladiščno dejavnost.
2) Znotraj posebne EUP so dopustne sledeče stavbe in gradbeno inženirski objekti:
– CC-SI 12520 – Rezervoarji, silosi, skladišča
– CC-SI 21120 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
– CC-SI 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
– CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
– ureditev manipulativnih površin tako, da omogoča funkcioniranje dejavnosti.
3) Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja znotraj posebne EUP:
a) tlorisni gabariti:
– tlorisna zasnova stavb mora upoštevati funkcijo območja in optimalno izrabo prostora ter tehnološke pogoje in omejitve
– tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele ter namembnosti območja in funkciji stavb
– upošteva naj se gradbene linije ob javnem prostoru.
b) višinski gabariti:
– višinski gabariti so prilagojeni višini objektov v coni E.
c) streha:
– za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne strehe, lahko tudi enokapne ali dvokapne nizkih naklonov in polkrožne
– strešna kritina je praviloma opečne barve, lahko pa je tudi črne ali rjave barve, če takšne strehe prevladujejo v okolici.
č) arhitektonsko oblikovanje stavb:
– sodobno oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni na območju EUP, oblikovalski poudarki naj bodo na vhodnih glavnih fasadah objekta.«
4. člen 
Za 35.a se doda novi 35.b člen, ki glasi:
»35.b člen 
Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja stavb znotraj posebne enota urejanja prostora na parceli ali njenem delu št. 396/2 k.o. Zgornja Bistrica
1) Na zemljišču na parceli ali njenem delu 396/2 k.o. Zgornja Bistrica, se oblikuje posebna enota urejanja prostora (z oznako EUP_SLBp/2), na kateri so dopustni naslednji posegi:
– rušitve obstoječih objektov in naprav
– rekonstrukcije, dozidave in adaptacije obstoječih objektov in naprav ki vsebinsko, funkcionalno in tehnološko dopolnjujejo predvideno skladiščno dejavnost
– novogradnje objektov in naprav, ki vsebinsko, funkcionalno in tehnološko dopolnjujejo predvideno skladiščno dejavnost
– vzdrževanje legalno zgrajenih objektov
– gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
2) Znotraj posebne EUP so dopustne sledeče stavbe in gradbeno inženirski objekti:
– CC-SI 12520 – Rezervoarji, silosi, skladišča
– CC-SI 21120 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
– CC-SI 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
– CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
– ureditev manipulativnih površin tako, da omogoča funkcioniranje dejavnosti.
3) Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja znotraj posebne EUP:
a) tlorisni gabariti:
– tlorisna zasnova stavb mora upoštevati funkcijo območja in optimalno izrabo prostora ter tehnološke pogoje in omejitve
– tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele ter namembnosti območja in funkciji stavb
– upošteva naj se gradbene linije ob javnem prostoru.
b) višinski gabariti:
– višinski gabariti so prilagojeni višini objektov v coni E.
c) streha:
– za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne strehe, lahko tudi enokapne ali dvokapne nizkih naklonov in polkrožne
– strešna kritina je praviloma opečne barve, lahko pa je tudi črne ali rjave barve, če takšne strehe prevladujejo v okolici.
č) arhitektonsko oblikovanje stavb:
– sodobno oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni na območju EUP, oblikovalski poudarki naj bodo na vhodnih glavnih fasadah objekta.«
5. člen 
Besedilo 38. člena se spremeni in se glasi:
»Sestavni del odloka so grafične priloge – Spremembe in dopolnitve PUP, junij 2017, v merilu 1:5000, ki so v analogni in digitalni obliki«.
6. člen 
Odlok o PUP je v času uradnih ur na vpogled na sedežu Občine Slovenska Bistrica.
7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-23/2017-0203-12
Slovenska Bistrica, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost